omaolo.fi Rokotukset

Mää­räyk­set ja suositukset

Soi­ten alue on mää­ri­tel­ty koro­na­vi­ruk­sen leviämisalueeksi. 

Päi­vi­tet­ty 15.11.2021

Kes­ki-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen 8.10.2021

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa leviä­mis­vai­heen ravin­to­la­ra­joi­tuk­set.

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja THL:n anta­maa ohjet­ta sekä STM:n ohjauskirjettä:

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät rajoi­tuk­set alueelle

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sel­lai­set sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det, joi­hin osal­lis­tuu yli 100 (sata) hen­ki­löä ja joissa:

  1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai
  2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Mää­räys on voi­mas­sa kol­me viik­koa ajal­la 15.11.–5.12.2021. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa.

Toi­min­nan­har­joit­ta­ja voi ottaa koro­na­pas­sin käyt­töön vaih­toeh­to­na voi­mas­sa ole­vil­le koro­na­ra­joi­tuk­sil­le, jol­loin pas­si mah­dol­lis­taa sisään­pää­syn tilai­suuk­siin ja tapahtumiin.

Lisä­tie­toa ja vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin AVI:n verk­ko­si­vuil­la.

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajan­ta­sai­set alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­set löy­ty­vät täl­tä sivul­ta ja tätä päi­vi­te­tään tar­peen mukaan. 

Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­jät vas­taa­vat itse tilai­suuk­sien varo­toi­mis­ta ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä.

Suo­si­tuk­set yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin ja harrastustoimintaan

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le, myös roko­tuk­sen saa­neil­le, yli 12-vuotiaille:

Lin­kit:
Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus alu­eel­la
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Koro­na­tur­val­li­suus työ­pai­koilla

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Toi­min­taoh­je ulko­mail­ta saapuville

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media