omaolo.fi Rokotukset

Mää­räyk­set ja suositukset

Päi­vi­tet­ty 16.5.2022

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja THL:n anta­maa ohjetta:

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät rajoi­tuk­set alueelle

Alu­eel­la ei ole Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­miä rajoi­tuk­sia. Lisä­tie­toa ja vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin AVI:n verk­ko­si­vuil­la.

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset

Ajan­ta­sai­set alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­suo­si­tuk­set löy­ty­vät täl­tä sivul­ta ja tätä päi­vi­te­tään tar­peen mukaan. 

Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­jät vas­taa­vat itse tilai­suuk­sien varo­toi­mis­ta ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä.

Hygie­nia­suo­si­tuk­set

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus

Soi­ten alu­eel­la nou­da­te­taan THL:n kasvo­mas­ki­suo­si­tus­ta.

Kas­vo­mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän edel­leen jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jos:

Huom! Soi­ten yksi­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Hen­ki­lö­kun­nan ja potilaiden/asiakkaiden tulee käyt­tää kas­vo­mas­kia, eli kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jus­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yksi­köi­den tilois­sa, jois­sa hoi­de­taan tai tut­ki­taan poti­lai­ta, asiak­kai­ta tai asuk­kai­ta. Täl­lai­sia tilo­ja ovat esimerkiksi:

Kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jus­ta käy­te­tään kai­kis­sa niis­sä yksi­kön tilois­sa, jois­sa liik­kuu poti­lai­ta tai hei­dän lähei­si­ään, myös aula­ti­lois­sa ja käytävillä.

Lin­kit:
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein

Koro­na­tur­val­li­suus työ­pai­koilla

Ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen, tehostussuositus

Mat­kus­tus­suo­si­tuk­set

Toi­min­taoh­je ulko­mail­ta saapuville

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media