omaolo.fi Rokotukset
08.10.2021

​Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisvaiheeseen

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui per­jan­tai­na 8.10. yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisvaiheeseen.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti kulu­neen vii­kon aika­na. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 80 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 103 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 3 % on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kah­dek­san koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta yksi tehohoidossa.

Tar­tun­to­ja on todet­tu eni­ten nuo­ril­la sekä nuo­ril­la aikui­sil­la. Tar­tun­to­ja esiin­tyy eten­kin 10–19-vuotiailla ja 20–29-vuotiailla. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä ja har­ras­tuk­sis­sa tapah­tu­nei­ta tartuntoja.

Viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Leviä­mis­vai­hee­seen siir­ty­mi­sen perus­tee­na on koro­na­tar­tun­to­jen run­sas mää­rä sekä nopea sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen kasvu.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­ryh­mä on huo­les­tu­nut alu­een tilan­tees­ta, sil­lä mikä­li covid-poti­lai­den hoi­to­tar­ve vie­lä lisään­tyy, vaa­tii se toi­min­nan alas­ajo­ja muun muas­sa Soi­ten leik­kaus­toi­min­nas­sa ja vastaanotoilla.

Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee alu­een asuk­kai­ta nou­dat­ta­maan eri­tyi­sen tar­kas­ti voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia ja määräyksiä.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Lisäk­si viran­omai­set muis­tut­ta­vat roko­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian hillitsemiseksi.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­eel­la. Lisä­tie­toa koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/ 

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 13.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media