omaolo.fi Rokotukset
14.01.2022

5–11-vuotiaiden las­ten koro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­set­to­mat walk-in-päi­vät sekä lisää roko­tusai­ko­ja ajanvaraukseen

Kai­kil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le jär­jes­te­tään koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa sekä ajan­va­rauk­set­to­mi­na walk-in-päivinä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-päi­viä 5–11-vuotiaiden roko­tuk­siin jär­jes­te­tään Soi­ten lastensairaalassa:

  • ti 18.1. klo 16-19
  • la 22.1. klo 10-15

Lisää walk-in-päi­viä jär­jes­te­tään tar­peen mukaan ja niis­tä tie­do­te­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Aiko­ja 5–11-vuotiaiden koro­na­ro­ko­tuk­siin Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ava­taan jat­ku­vas­ti. Kok­ko­las­sa roko­tuk­set ovat jo alka­neet ja Joki­laak­sois­sa las­ten roko­tuk­sia jär­jes­te­tään seuraavasti:

  • Kannus (paikka: terveysasema) 29.1 ja 5.2.
  • Lestijärvi (paikka: terveysasema) 5.2.
  • Veteli (paikka: Passeli) iltarokotukset 26.1 alkaen keskiviikkoiltaisin
  • Perhossa (paikka: terveysasema) iltarokotukset 27.1 alkaen torstai-iltaisin

Roko­tus­kes­kuk­seen on varat­ta­va aika etu­kä­teen netis­tä Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lus­ta:

Säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun tulee kir­jau­tua omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la (tai muul­la vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la), jol­loin ajan voi vara­ta itsel­leen tai alle 12-vuotiaalle.

Kaik­ki ajat ovat varat­ta­vis­sa säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta, mut­ta näky­vät ajan­va­rauk­ses­sa vas­ta 15 vuo­ro­kaut­ta ennen varaus­päi­vää. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­ko­tuk­ses­taan, jos rokot­teen anta­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen arvioi, että tämä ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään asias­ta. Lap­sen itse­näi­sel­le pää­tök­sel­le ei ole lais­sa mää­ri­tel­ty ikä­ra­jaa, ja sik­si asia arvioi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti. Useim­pien 5–11-vuotiaiden koh­dal­la rokot­ta­mi­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Suos­tu­mus teh­dään täl­lä suos­tu­mus­lo­mak­keel­la.

5–11-vuotiaille annet­ta­va koro­na­ro­ko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty, jos­ta lap­sil­le käy­te­tään nime­no­maan täl­le ikä­ryh­mäl­le tar­koi­tet­tua pie­nem­män annok­sen sisäl­tä­vää valmistetta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media