omaolo.fi Rokotukset
16.02.2022

5–11-vuotiaille lap­sil­le koro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­se­ton walk-in-ilta­päi­vä – roko­tusai­ko­ja saa­ta­vil­la myös ajanvarauksella

Kai­kil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le jär­jes­te­tään koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa sekä ajan­va­rauk­set­to­mi­na walk-in-päivinä.

Seu­raa­va ajan­va­rauk­se­ton walk-in-ilta­päi­vä 5–11-vuotiaiden roko­tuk­siin jär­jes­te­tään Soi­ten las­ten­sai­raa­las­sa tiis­tai­na 8.3. klo 16–19.

Walk-in-ilta­päi­väs­sä sekä ajan­va­rauk­sel­la anne­taan ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia ja tehos­tean­nok­sia. Toi­sen roko­tean­nok­sen voi ottaa, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 viikkoa.

Lisää walk-in-päi­viä jär­jes­te­tään tar­peen mukaan ja niis­tä tie­do­te­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Aiko­ja 5–11-vuotiaiden koro­na­ro­ko­tuk­siin Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ava­taan jat­ku­vas­ti. Roko­tus­kes­kuk­seen on varat­ta­va aika etu­kä­teen netis­tä Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lus­ta:

Säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun tulee kir­jau­tua omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la (tai muul­la vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la), jol­loin ajan voi vara­ta itsel­leen tai alle 12-vuotiaalle.

Kaik­ki ajat ovat varat­ta­vis­sa säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta, mut­ta näky­vät ajan­va­rauk­ses­sa vas­ta 15 vuo­ro­kaut­ta ennen varaus­päi­vää. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­ko­tuk­ses­taan, jos rokot­teen anta­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen arvioi, että tämä ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään asias­ta. Lap­sen itse­näi­sel­le pää­tök­sel­le ei ole lais­sa mää­ri­tel­ty ikä­ra­jaa, ja sik­si asia arvioi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti. Useim­pien 5–11-vuotiaiden koh­dal­la rokot­ta­mi­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Suos­tu­mus teh­dään täl­lä suos­tu­mus­lo­mak­keel­la.

5–11-vuotiaille annet­ta­va koro­na­ro­ko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty, jos­ta lap­sil­le käy­te­tään nime­no­maan täl­le ikä­ryh­mäl­le tar­koi­tet­tua pie­nem­män annok­sen sisäl­tä­vää valmistetta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media