omaolo.fi Rokotukset
02.12.2021

Afri­kan man­te­reel­ta tule­vien ter­veys­tar­kas­tuk­set ja koro­na­tes­taus Soi­ten alueella

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­sen mukai­ses­ti tie­tyis­tä ete­läi­sen Afri­kan mais­ta Suo­meen saa­pu­vat hen­ki­löt on mää­rät­ty osal­lis­tu­maan pakol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen, jon­ka osa­na voi­daan ottaa koro­na­vi­rus­näy­te. Mää­räys pakol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta kos­kee hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den sisäl­lä oles­kel­leet jos­sa­kin seu­raa­vis­ta maista:

  • Etelä-Afrikka
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swasimaa)
  • Mosambik
  • Malawi.

THL päi­vit­tää maa­luet­te­loa sitä mukaan, kun uut­ta tie­toa saa­daan. Mää­räys ter­veys­tar­kas­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta ei kos­ke alle 6‑vuotiaita lapsia.

Yllä mai­ni­tuis­sa mais­sa mat­kus­ta­nei­den tulee olla yhtey­des­sä Soi­ten koro­na­neu­von­taan puh. 06 828 7499 ter­veys­tar­kas­tuk­seen ja koro­na­näyt­teen­ot­toon hakeu­tu­mis­ta var­ten heti Suo­meen palattuaan.

Lisäk­si suo­sit­te­lem­me kaik­kia Suo­men ulko­puo­lel­la mat­kai­le­via käyt­tä­mään maa­han­tu­lo­vai­hees­sa FINENT­RY-pal­ve­lua.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media