omaolo.fi Rokotukset
13.08.2020

Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Keski-Pohjanmaalla

Soi­ten alu­eel­la koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta.​ Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähiai­koi­na. Vii­mei­sin tar­tun­ta todet­tiin 20.7.2020. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 32 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­vi­rus­tes­tauk­set

Koro­na­pu­he­li­mes­sa sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la on vil­kas­ta ja tes­taus­mää­rät ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet kesä­kuu­hun ver­rat­tu­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä ote­taan val­ta­kun­nal­li­sen suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti kai­kil­ta hen­gi­tys­tie­oi­rei­sil­ta tai hen­ki­löil­tä, joil­la on mui­ta koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oireita. 

Soi­tes­sa tes­te­jä ote­taan päi­vit­täin noin 100 kap­pa­let­ta ja tulok­set saa­daan pää­osin 1–2 päi­vän kulues­sa. Kok­ko­las­sa koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan infek­tio­vas­taa­no­tol­la, yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä sekä las­ten päi­vys­tyk­ses­sä. Lisäk­si näyt­tei­tä ote­taan Tunk­ka­rin ja Kan­nuk­sen ter­veys­a­se­mien infektiovastaanotoilla. 

Jos kär­sii lie­vis­tä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta, tulee pysyä koto­na ja ottaa yhteyt­tä Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 (avoin­na joka päi­vä klo 8–16). Jos ter­vey­den­ti­la vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, tulee soit­taa Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4500 tai Soi­ten las­ten päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4444.

Koro­na­vi­ruk­sen ehkäi­se­mi­nen – mas­ki­suo­si­tus­ta ei vie­lä Keski-Pohjanmaalle

Tär­kei­tä koro­na­vi­ruk­sen ehkäi­se­mi­ses­sä on hygie­niaoh­jei­den ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten noudattaminen:

  • Lievissäkään flunssaoireissa ei tule mennä töihin, kouluun tai julkisille paikoille.
  • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Pese kädet vedellä ja saippualla useasti. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, ei käsiin.
  • Vähennä lähikontakteja, pidä 1-2 metrin turvavälit.
  • Jos mahdollista, tee etätöitä.
  • Vältä tarpeetonta matkustamista ulkomaille.
  • Lisätietoa koronaviruksen ehkäisystä löytyy THL:n verkkosivustolta.

Suo­men hal­li­tus sekä Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos THL ovat tänään anta­neet suo­si­tuk­sen suu-nenä­suo­jain­ten eli kas­vo­mas­kien käy­tös­tä. Suo­si­tus on alu­eel­li­nen ja kos­kee sai­raan­hoi­to­pii­re­jä, jois­sa on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na. Kes­ki-Poh­jan­maal­la koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na, joten kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta ei ole annet­tu täl­le alu­eel­le. Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Soi­te on ohjeis­ta­nut alu­een kou­lu­ja ja oppi­lai­tok­sia tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­ses­tä ja ohjeis­ta­nut kuin­ka toi­mia, mikä­li oppi­las sairastuu. 

Altis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen sekä eri­tys ja karanteenit

Eris­tyk­sel­lä tar­koi­te­taan tart­tu­vaa tau­tia sai­ras­ta­van poti­laan eris­tä­mis­tä ter­veis­tä. Eris­tys voi­daan toteut­taa koto­na tai sai­raa­las­sa. Täl­lä halu­taan vält­tää mah­dol­li­set jatkotartunnat. 

Karan­tee­nil­la tar­koi­te­taan ter­veen hen­ki­lön liik­ku­mis­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta. Osa infek­tio­sai­rauk­sis­ta voi tart­tua jo ennen kuin var­si­nai­set oireet puh­kea­vat. Karan­tee­nil­la este­tään tar­tun­to­ja mah­dol­li­sel­ta oireet­to­mal­ta tar­tun­nan­kan­ta­jal­ta mui­hin henkilöihin. 

Tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukaan kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi mää­rä­tä eris­tyk­seen tai karan­tee­niin hen­ki­lön, joka on sai­ras­tu­nut tai jon­ka perus­tel­lus­ti epäil­lään sai­ras­tu­neen yleis­vaa­ral­li­seen tar­tun­ta­tau­tiin tai tar­tun­ta­tau­tiin, jota perus­tel­lus­ti epäil­lään yleis­vaa­ral­li­sek­si. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa hen­ki­löl­lä on oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa poti­las ase­te­taan koti­ka­ran­tee­niin koro­na­vi­rus­tes­tauk­sen jäl­keen ja karan­tee­ni kes­tää vähin­tään sii­hen saak­ka, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu. Mikä­li poti­laal­la tode­taan koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, tulee hänen jää­dä eris­tyk­seen tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin mää­räyk­sen mukaan. 

Soi­ten hen­ki­lö­kun­ta jäl­jit­tää koro­na­vi­ruk­sel­le altis­tu­neet ja mää­rit­tää tar­vit­ta­vat karan­tee­nit tar­tun­nan saa­neen lähi­kon­tak­teil­le. Jos altis­tu­nut alkaa oireil­la, tut­ki­taan, onko kyse koro­na­vi­ruk­ses­ta. Tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teel­la karan­tee­nia laa­jen­ne­taan tar­peen mukaan lähio­mai­siin. Tätä ennen lähio­mai­set eivät tar­tu­ta muita.

Soi­tes­sa val­mis­tau­du­taan par­hail­laan val­ta­kun­nal­li­sen Koro­na-vilk­ku sovel­luk­sen käyt­töön, joka aut­taa tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä. Tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min myöhemmin. 

Vie­rai­lut Soi­ten yksiköissä

Koro­na­vi­ruk­sen takia kes­kus­sai­raa­las­sa on voi­mas­sa vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set tois­tai­sek­si. Osas­toil­la sal­li­taan 1–2 vie­rai­li­jaa, joi­den tulee olla täy­sin oireet­to­mia. Vie­rai­li­jan on käy­tet­tä­vä kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jain­ta ja huo­leh­dit­ta­va koro­naoh­jei­den mukai­ses­ta hygie­nias­ta. Osas­tot ovat varan­neet kirur­gi­sia suu-nenä­suo­jai­mia vie­rai­li­joil­le jaettaviksi.

Soi­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksiöis­sä asuk­kaat voi­vat tava­ta omai­sia omas­sa huo­nees­saan. Ker­ral­la sal­li­taan 1–2 vie­rai­li­jaa ja vie­rai­luai­ka voi kes­tää 1–2 tun­tia. Vie­rai­li­jan on käy­tet­tä­vä kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jain­ta ja huo­leh­dit­ta­va koro­naoh­jei­den mukai­ses­ta hygie­nias­ta. Soi­ten hen­ki­lö­kun­ta antaa hen­gi­tys­suo­jai­met omaisille.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media