omaolo.fi Rokotukset
16.03.2020

Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­toi­men­pi­teis­tä Soitessa

Soi­tes­sa varau­du­taan sai­raan­si­jo­jen riit­tä­vyy­teen ja koti­hoi­don vahvistamiseen

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te varau­tuu sii­hen, että poik­keuk­sel­li­sen epi­de­mian aika­na tar­vi­taan nor­maa­lia enem­män sai­raan­si­jo­ja.  Tunk­ka­rin ja Kan­nuk­sen YLE-vuo­deo­sas­toil­la käyn­nis­tet­tä­väk­si suun­ni­tel­tua pilot­tia paik­ka­mää­rän asteit­tai­ses­ta vähen­tä­mi­ses­tä ja sii­hen liit­ty­väs­tä koti­hoi­don vah­vis­ta­mi­ses­ta siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan. Samal­la varau­du­taan sii­hen, että tar­vit­taes­sa sai­raan­si­jo­jen mää­rää lisä­tään Soi­ten toi­mi­pis­teis­sä.
Lisäk­si Soi­tes­sa vah­vis­te­taan koti­hoi­toa ja koti­sai­raa­laa hen­ki­lös­tö­re­surs­sien jous­ta­vil­la siir­roil­la. Maa­nan­tais­ta 16.3. läh­tien osa Soi­ten yksi­köis­tä sul­je­taan ja kii­ree­tön­tä toi­min­taa supis­te­taan, ja näin hen­ki­lö­kun­taa voi­daan siir­tää sin­ne, mis­sä tar­vet­ta on.

Mah­dol­li­nen altis­tu­mi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le K‑P Edu:n audi­to­rios­sa 11.3.2020

Yhdel­lä hen­ki­löl­lä todet­tiin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa lau­an­tai­na 14.3.2020. Tar­tun­nan saa­neen hen­ki­lön 17 lähi­kon­tak­tia on tavoi­tet­tu ja he ovat karan­tee­nis­sa. Samaan tapauk­seen liit­tyy alhai­sem­man ris­kin altis­tus hen­ki­löil­le, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet ”Työyh­tei­sön kehit­tä­mi­nen ” –kou­lu­tuk­seen K‑P Edu:n audi­to­rios­sa 11.3.2020. Kai­kil­le kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neil­le on lähe­tet­ty hen­ki­lö­koh­tai­nen kir­je tar­kem­pi­ne ohjei­neen.  Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön ja THL:n arvion mukaan kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­nei­den ris­ki saa­da tar­tun­ta on vähäi­nen. Muil­la K‑P Edun työn­te­ki­jöil­lä, opis­ke­li­joil­la tai ruo­ka­las­sa ko. päi­vä­nä vie­rail­leil­la ei ole tar­vet­ta toimenpiteisiin.

Soi­tes­sa on vierailukielto

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian ehkäi­se­mi­sek­si Soi­tes­sa on ase­tet­tu vie­rai­lu­kiel­to kaik­kiin yksiköihin. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media