omaolo.fi Rokotukset
12.03.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 16.3.2021 klo 12

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. Näin ollen, puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 80-vuotiaille.

Täl­lä het­kel­lä roko­tuk­seen ovat oikeutettuja:

  • kaikki yli 75-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
  • riskiryhmään 1 kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 16.3.2021 seuraavasti:

  • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
    • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 80-vuotiaille
    • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 75-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville.
    • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Olem­me myös aloit­ta­neet soit­ta­maan läpi alu­een yli 80-vuo­tiai­ta, jot­ka eivät ole vie­lä otta­neet roko­tet­ta, mut­ta mikä­li soit­toa ei ole tul­lut, kan­nat­taa vara­ta aika itse tai iäk­kään omai­sen puolesta. 

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin. Lisäyk­se­nä roko­te­mit­ta­rin tie­toi­hin tode­taan, että Soi­ten las­ten­sai­raa­las­sa 16–17-vuotiaista 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vis­ta roko­tet­tu nyt 84%.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media