omaolo.fi Rokotukset
19.03.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 23.3.2021 klo 12

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. Näin ollen, puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 70-vuotiaille.

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryhmille:

  • kaikki yli 70-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
  • 16-69-vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Riskiryhmään 1 kuuluvia 16-17-vuotiaita ei rokoteta joukkorokotuksissa, vaan heihin otetaan yhteyttä Soiten lasten ja nuorten yksiköstä rokotusajan sopimiseksi. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on varau­dut­ta­va todis­ta­maan roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai resep­tis­tä). Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 16–69-vuotiaat, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila: thl.fi/riskiryhmienrokotukset

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 23.3.2021 seuraavasti:

  • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
    • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 70-vuotiaille
    • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville.
    • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Olem­me myös aloit­ta­neet soit­ta­maan läpi alu­een yli 80-vuo­tiai­ta, jot­ka eivät ole vie­lä otta­neet roko­tet­ta, mut­ta mikä­li soit­toa ei ole tul­lut, kan­nat­taa vara­ta aika itse tai iäk­kään omai­sen puolesta. 

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media