omaolo.fi Rokotukset
26.04.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 27.4.2021 klo 12

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryhmille:

  • kaikki yli 60-vuotiaat Soiten alueen asukkaat
  • 16-64-vuotiaat riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla (näyttämällä esim. Kela-kortti tai kopio epikriisistä tai reseptistä). Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.
  • Huom: THL on muuttanut riskiryhmä 2 kuuluvien ikähaarukan alkavaksi jo 16-vuotiaista. Soiten alueella 16–17-vuotiaiden riskiryhmä 2 kuuluvien rokotukset järjestetään samoissa tiloissa kuin aikuisten rokotukset ja samalla ajanvaraussysteemillä.

Tiis­tai­na 27.4.2021 Soi­ten ajan­va­rauk­seen tulee n. 1300 roko­tet­ta. Alu­een työ­ter­veys­yh­tiöi­hin rokot­tei­ta tulee jakoon 1400 annos­ta. Roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 4000 henkilöä.

Huo­mioit­han, että ajan­va­rauk­sen hoi­ta­jat eivät voi vai­kut­taa roko­tus­ten jär­jes­tyk­seen. Muis­tat­han siis koh­te­li­aat käy­tös­ta­vat puhe­li­mes­sa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja aina tiis­tai­sin klo 12, mut­ta tilan­teen mukaan myös muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Ajan­va­raus koronarokotuksiin:

  • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille. Rokotusaikoja avautuu lisää tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi
  • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 aukeaa tiistaisin klo 12. Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on varau­dut­ta­va todis­ta­maan roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai reseptistä).

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Koro­na­tur­val­li­suus huo­mioi­ta­va roko­tuk­sen jälkeenkin!

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 met­rin tur­va­vä­li mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tärkeää:

  • pitää turvaväliä
  • käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista
  • huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta
  • hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin
  • noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on tor­jut­tu. Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media