omaolo.fi Rokotukset
25.03.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 30.3.2021 klo 12

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) on päät­tä­nyt, että koro­na­ro­ko­tuk­sia AstraZe­necan rokot­teel­la voi­daan jat­kaa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä maa­nan­tais­ta 29.3. alkaen. Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan tiis­tai­na 30.3.2021 65–69-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien 18–64-vuotiaiden roko­tuk­set jää­vät tauol­le 29.3. – 11.4.2021.

Soi­tes­sa 65–69-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­via roko­te­taan AstraZe­necan rokot­teel­la. mRNA-rokot­teet (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na) on kes­ki­tet­ty pää­sään­töi­ses­ti yli 70-vuo­tiail­le. Yli 70-vuo­tiail­le voi­daan tar­jo­ta myös AstraZe­necan roko­tet­ta, mikä­li nii­tä jää ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien rokotuksista.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. Näin ollen, puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 70-vuotiaille.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 30.3.2021 seuraavasti:

  • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
    • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 70-vuotiaille
    • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville 65-69-vuotiaille.
    • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on varau­dut­ta­va todis­ta­maan roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai reseptistä).

Olem­me myös aloit­ta­neet soit­ta­maan läpi alu­een yli 80-vuo­tiai­ta, jot­ka eivät ole vie­lä otta­neet roko­tet­ta, mut­ta mikä­li soit­toa ei ole tul­lut, kan­nat­taa vara­ta aika itse tai iäk­kään omai­sen puolesta. 

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Koro­na­tur­val­li­suus huo­mioi­ta­va roko­tuk­sen jälkeenkin!

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 m tur­va­vä­liä mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media