omaolo.fi Rokotukset
05.08.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee kaik­kiin 12–15-vuotiaisiin Soi­ten alueella

Soi­te laa­jen­taa koro­na­ro­ko­tuk­set kai­kil­le alu­een 12–15-vuotiaille nuo­ril­le val­ta­kun­nal­li­sen ase­tuk­sen mukai­ses­ti vii­kol­la 32. Koro­na­ro­ko­tuk­sen voi­vat jat­kos­sa saa­da siis kaik­ki alu­een 12-vuo­ti­aat ja sitä vanhemmat.

Soi­ten alu­eel­la nuo­ret roko­te­taan seu­raa­vis­sa pisteissä:

 • Kokkolan rokotuskeskus (paikka: vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • Perhonjokilaakson rokotuskeskus (paikka: vanha Passelin kiinteistö, Kirkkotanhua 1, 69700 Veteli)
 • Kannus (paikka: Terveyskeskus, Lopotinkatu 2, 69100 Kannus)
 • Kruunupyy (paikka: Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Tar­kem­pi aika anne­taan ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä. Nuo­ria roko­te­taan roko­tus­pis­teis­sä kes­ki­viik­koi­sin, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin ilta­päi­väl­lä ja iltai­sin sekä lau­an­tai­sin aamus­ta iltaan. Tar­koi­tus on rokot­taa kaik­ki haluk­kaat 12–15-vuotiaat seu­raa­van parin vii­kon aikana.

Vii­kos­ta 32 läh­tien 12–15-vuotiaat voi­vat käy­dä roko­tuk­ses­sa myös van­hem­mal­le koh­de­ryh­mäl­le suun­na­tuis­sa ajan­va­rauk­set­to­mis­sa roko­tus­päi­vis­sä. Lisä­tie­toa Soi­ten koronavirussivustolla

Roko­tuk­sen voi saa­da vähin­tään 12-vuot­ta täyt­tä­nyt nuo­ri. Mikä­li syn­ty­mä­päi­vä osuu lop­pu­vuo­teen, voi roko­tusa­jan vara­ta aiem­min mut­ta roko­tus anne­taan, kun nuo­ri on täyt­tä­nyt 12 vuotta.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­te antaa tehok­kaan suo­jan koro­na­vi­rus­tau­din vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­te suo­jaa myös COVID-19-tau­din pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sil­ta, nk. long covi­dil­ta, johon liit­tyy pit­kiä aiko­ja kes­tä­vää väsy­mys­tä, hen­ge­nah­dis­tus­ta, yskää sekä nivel- ja rin­ta­ki­pu­ja. Koro­na­ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti viruk­sen erit­ty­mis­tä ja sen leviä­mis­tä ihmi­ses­tä toi­seen – roko­tus suo­jaa sinua sekä lähei­siä­si. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muun­nok­siin (läh­de: THL).

Nuo­ril­le tar­jo­taan BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty-roko­tet­ta. Comir­na­ty on mRNA-rokote.

Roko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton.

Ajan­va­raus 12–15-vuotiaiden koronarokotuksiin

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta puhe­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti. Säh­köi­nen ajan­va­raus onnis­tuu, mikä­li nuo­rel­la on pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne tai mikä­li nuo­ri on anta­nut suos­tu­muk­sen säh­köi­seen asioin­tiin Soitessa.

 • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 on avoinna ma 9.8. ja 16.8. klo 15-20.
 • Ajan voi varata puhelimitse myös tiistaisin klo 12-15, kun puhelinajanvaraus on avoinna kaikille rokotuksiin oikeutetuille ikäryhmille numerossa 06 828 7488.
 • Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata nuoren puolesta.
 • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna kaikille yli 12-vuotiaille
 • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
  • Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, tulee aika varata puhelimitse.

Huo­mioi­ta­vaa:

 • Tule rokotukseen vain terveenä ja sinulle varatulle ajalle.
 • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.
 • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.
 • Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.
 • Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi.
 • Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

Kuten mui­den­kin rokot­tei­den koh­dal­la, alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­kot­teen otta­mi­ses­ta, jos ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen kat­soo, että hän ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään hoi­dos­taan. Lap­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­del­le ei ole lais­sa ikä­ra­jaa ja sik­si asia arvioi­daan tapauskohtaisesti.

Jos nuo­ri ei ole kyke­ne­vä esim. sai­rau­den takia päät­tä­mään hoi­dos­taan itse, roko­tus­pää­tök­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa van­hem­man tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten las­ten­päi­vys­tyk­seen.

Lisä­tie­toa koro­na­ro­kot­teen toi­min­nas­ta tiivistetysti:

Koro­na­ro­kot­teen toi­min­ta: sel­ko­ver­sio — Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kir­jas­to (aoe.fi)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media