omaolo.fi Rokotukset
09.06.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 16-vuotiaisiin

Koro­na­ro­ko­tuk­set avau­tu­vat säh­köi­ses­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa tors­tai­na 10.6.2021 kai­kil­le alu­een yli 16-vuo­tiail­le. Eli jat­kos­sa kaik­ki roko­tuk­siin oikeu­te­tut ikä­ryh­mät (yli 16-vuo­ti­aat) voi­vat saa­da koro­na­ro­ko­tuk­sen Soi­ten alu­eel­la. Puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 on avoin­na tiis­tai­sin klo 12–15.

Ajan­va­raus koronarokotuksiin:

 • Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi on avoinna kaikille yli 16-vuotiailleRokotusaikoja avautuu lisää tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi
 • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 aukeaa tiistaisin klo 12 ja on avoinna klo 15 saakka. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koronarokotuspisteeseen.

Huo­mioi­ta­vaa:

 • Tule rokotukseen vain terveenä ja sinulle varatulle ajalle.
 • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.
 • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.
 • Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.
 • Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi.
 • Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Koro­na­tur­val­li­suus huo­mioi­ta­va roko­tuk­sen jälkeenkin!

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 met­rin tur­va­vä­li mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tärkeää:

 • pitää turvaväliä
 • käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista
 • huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta
 • hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin
 • noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on tor­jut­tu. Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

Link­ki: Lisä­tie­toa Soi­ten koronarokotuksista

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media