omaolo.fi Rokotukset
07.04.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin on nyt auki kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le 18–64-vuotiaille

Koro­na­ro­ko­tuk­seen on jää­nyt usei­ta aiko­ja vapaak­si ja rokot­tei­ta ollaan saa­mas­sa lisää Soi­ten alu­eel­le, joten laa­jen­nam­me roko­tus­ten koh­de­ryh­mää. Koro­na­ro­kot­teen voi­vat nyt saada:

 • kaikki 18–64-vuotiaat riskiryhmään 2 kuuluvat
 • kaikki yli 65-vuotiaat
 • aikoja annetaan edelleen myös aiemmille kohderyhmille: eli yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville 18-69-vuotiaille.

Ajan­va­raus on avat­tu jo säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun! Puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa tiis­tai­na 13.4.2021 klo 12. Myös säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Ajan­va­raus Soi­ten koronarokotukseen:

 • Sähköinen ajanvaraus on avoinna netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi . Rokotusaikoja avautuu lisää tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi
  HUOM: Jos olet yli 65 vuotta täyttänyt ja olet aikaisemmin sairastanut sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT), varaa aika puhelimitse.
 • Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488 aukeaa tiistaina 13.4. klo 12 kaikille rokotukseen nyt oikeutetuille kohderyhmille. Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote.

Varau­du todis­ta­maan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­se­si roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai reseptistä).

Tiis­tai­na 13.4.2021 ajan­va­rauk­seen tulee n. 3000 roko­tet­ta ja roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 5000 henkilöä.

Rokot­teet

Soi­tes­sa 18–64-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan Astra Zenecan rokot­teel­la THL:n suo­si­tus­ten mukaisesti.

Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

Työ­ter­vey­den rokotukset

Alu­een työ­ter­veys­huol­lon yri­tyk­set alka­vat rokot­taa samo­ja koh­de­ryh­miä vii­kol­ta 15 alkaen. Työ­ter­veys­huol­to­y­ri­tyk­set tie­dot­ta­vat omis­ta koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­sis­ta tar­kem­min omis­sa kanavissaan.

Lisä­tie­toa riskiryhmistä

Ryh­män 1 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Ris­ki­ryh­män 2 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media