omaolo.fi Rokotukset

Mah­dol­li­set altistumispaikat

Täl­le sivul­le koo­taan pai­kat, jois­sa on voi­nut mah­dol­li­ses­ti altis­tua koro­na­vi­ruk­sel­le. Mikä­li altis­tu­mis­pai­kan kaik­ki hen­ki­löt on voi­tu tavoit­taa, ei paik­kaa nos­te­ta täl­le lis­tal­le. Altis­tu­mis­pai­kat näky­vät 21 päi­vää täl­lä sivulla.

Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

Vii­mei­sim­mät tie­toon saa­dut paikat:

Aiem­min ilmoi­te­tut paikat:

Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Jos olet ollut teke­mi­ses­sä koro­nal­le altis­tu­neen kans­sa, mut­ta et koro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa, voit seu­ra­ta voin­tia­si koto­na ja nou­dat­taa koro­na­suo­si­tuk­sia. Mikä­li olet altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le, sinul­le soi­te­taan Soitelta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media