omaolo.fi Rokotukset

Altis­tu­nei­den ja sai­ras­tu­nei­den karan­tee­ni- ja eristysohjeet

Altis­tu­nei­den karan­tee­nioh­je COVID-19

Lähi­kon­tak­tien tilaa seu­ra­taan ja arvioi­daan koti­ka­ran­tee­nin tar­ve, jol­la tar­koi­te­taan ter­veen hen­ki­lön liik­ku­mis­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta. Kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi mää­rä­tä karan­tee­niin yleis­vaa­ral­li­seen tai yleis­vaa­ral­li­sek­si perus­tel­lus­ti epäil­tyyn tar­tun­ta­tau­tiin sai­ras­tu­neen tai sai­ras­tu­neek­si perus­tel­lus­ti epäil­lyn hen­ki­lön, tar­tun­ta­tau­ti­la­ki (1227/2016).

Karan­tee­nil­la tar­koi­te­taan koto­na ole­mis­ta ja sil­lä pyri­tään estä­mään jat­ko­tar­tun­to­ja, mikä­li karan­tee­nis­sa ole­va sai­ras­tui­si koro­na­vi­rusin­fek­tioon. Karan­tee­nis­sa ole­van tulee pysyä koto­na, mut­ta per­he voi muu­ten elää nor­maa­lia elä­mää, mikä­li karan­tee­nis­sa ole­va on oiree­ton. Koto­na ole­mi­sel­la tar­koi­te­taan sosi­aa­lis­ten kon­tak­tien sekä mat­kus­ta­mi­sen vält­tä­mis­tä. Per­heen­jä­se­net eivät ole karan­tee­nis­sa, kos­ka he eivät ole olleet lähi­kon­tak­tis­sa koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nee­seen. Tilan­ne muut­tuu, jos altis­tu­nut sai­ras­tuu. Karan­tee­nis­sa ole­van alkaes­sa oireil­la, suo­si­tel­laan että muu per­he vält­tää tur­hia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja sii­hen saak­ka, että karan­tee­nis­sa ole­van koro­na­näyt­teen vas­taus on saa­ta­vil­la.

Mikä­li altis­tu­neen lähi­pii­riin kuu­luu ris­ki­ryh­mä­läi­siä (yli 70-vuo­den ikä tai sai­rau­den tai hoi­don vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat), tuli­si lähi­kon­tak­ti mini­moi­da myös kotio­lois­sa sekä miet­tiä onko koti­ka­ran­tee­nin jär­jes­tä­mi­nen mahdollista.

Altis­tu­neen voin­tia seu­ra­taan Bud­dy­HealthCa­re-sovel­luk­sen kaut­ta tai puhe­li­mit­se karan­tee­nin ajan. Altis­tu­neen tulee olla hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan tavoitettavissa.

Mikä­li voin­nis­sa tapah­tuu muu­tok­sia, tulee niis­tä ilmoit­taa puhe­li­mit­se ensim­mäi­sen kah­den vuo­ro­kau­den aika­na tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jal­le (puh. 040 804 2781) tai suo­raan koro­na­neu­von­taan (puh. 06 828 7499). Muu­toin voin­nin muu­tok­sis­ta ilmoi­te­taan Bud­dy­HealthCa­re-sovel­luk­sen kautta.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha kor­vaa ansion­me­ne­tyk­sen karan­tee­nin aikana

Kela voi mak­saa tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa, kun työn­te­ki­jä on mää­rät­ty ole­maan pois­sa työs­tään jon­kin tar­tun­ta­tau­din, esi­mer­kik­si koro­na­vi­ruk­sen, leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Alle 16-vuo­ti­aan huol­ta­jal­la on oikeus tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan, jos lap­si on mää­rät­ty karan­tee­niin ja huol­ta­ja ei sik­si voi teh­dä työtä.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­sa ei ole oma­vas­tuu­ai­kaa, ja se kor­vaa täy­si­mää­räi­ses­ti työs­tä pois­sao­lon, eris­tyk­sen tai karan­tee­nin aiheut­ta­man ansion­me­ne­tyk­sen. Työn­te­ki­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy sen pal­kan mukaan, jon­ka hän oli­si saa­nut, jos hän oli­si ollut töis­sä. Yrit­tä­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy työs­tä pois­sao­lon alkaes­sa voi­mas­sa ole­van YEL- tai MYEL-vuo­si­työ­tu­lon perusteella.

Kela tar­vit­see tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han mak­sa­mis­ta var­ten kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin pää­tök­sen työs­tä pois­sao­los­ta, eris­tä­mi­ses­tä tai karanteenista.

Sai­ras­tu­neen eris­tä­mi­nen ja hoi­to kotiin

Koro­na­vi­rus (COVID-19) on luo­ki­tel­tu yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si. Tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukaan kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi mää­rä­tä eris­tyk­seen yleis­vaa­ral­li­seen tai yleis­vaa­ral­li­sek­si perus­tel­lus­ti epäil­tyyn tar­tun­ta­tau­tiin sai­ras­tu­neen. Eris­tyk­ses­tä teh­dään tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukai­nen pää­tös. Mikä­li ei ole var­muut­ta sii­tä, että koto­na tai muis­sa tilois­sa ole­va poti­las nou­dat­taa annet­tua ohjeis­tus­ta, hänet voi­daan mää­rä­tä eris­tyk­seen ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­teen eris­tys­ti­loi­hin tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukaisesti.

Hyvä­kun­toi­nen poti­las voi­daan hoi­taa koto­na, jos lää­kä­ri arvioi perus­sai­rau­det ja poti­laan yleis­ti­lan huo­mioi­den tämän ole­van tur­val­lis­ta. Kotie­ris­tyk­sen aika­na pitää vält­tää kaik­kia kodin ulko­puo­li­sia kon­tak­te­ja. Poti­laan tulee olla jat­ku­vas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa. Koti­hoi­don aika­na nou­da­te­taan lää­kä­rin tai infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön anta­mia ohjeita.

Mikä­li voin­ti heik­ke­nee, tulee olla välit­tö­mäs­ti yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan (puh. 040 804 2781) tai päi­vys­ty­sai­ka­na yhteis­päi­vys­tyk­seen (puh. 116 117) tai soit­taa 112. Puhe­lus­sa tulee ker­toa, että sai­ras­taa koro­na­vi­rus tau­tia ja on sen vuok­si eris­tyk­ses­sä. Tau­din leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si tak­sia ei tule käyt­tää (oma auto tai ambulanssi).

Mikä­li sai­ras­tu­neen lähi­pii­riin kuu­luu ris­ki­ryh­mä­läi­siä (yli 70-vuo­den ikä sekä sai­rau­den tai hoi­don vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat), tuli­si lähi­kon­tak­ti mini­moi­da myös kotio­lois­sa: esim. oles­ke­lu eri huo­ne­ti­lois­sa, eri makuu­huo­ne jne. tar­tun­ta­ris­kin vähentämiseksi.

Lisä­tie­toa THL:n sivuil­la.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha kor­vaa ansion­me­ne­tyk­sen eris­tyk­sen aikana

Kela voi mak­saa tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa, kun työn­te­ki­jä on mää­rät­ty ole­maan pois­sa työs­tään jon­kin tar­tun­ta­tau­din, esi­mer­kik­si koro­na­vi­ruk­sen, leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Alle 16-vuo­ti­aan huol­ta­jal­la on oikeus tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan, jos lap­si on mää­rät­ty eris­tyk­seen ja huol­ta­ja ei sik­si voi teh­dä työtä.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­sa ei ole oma­vas­tuu­ai­kaa, ja se kor­vaa täy­si­mää­räi­ses­ti työs­tä pois­sao­lon, eris­tyk­sen tai karan­tee­nin aiheut­ta­man ansion­me­ne­tyk­sen. Työn­te­ki­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy sen pal­kan mukaan, jon­ka hän oli­si saa­nut, jos hän oli­si ollut töis­sä. Yrit­tä­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy työs­tä pois­sao­lon alkaes­sa voi­mas­sa ole­van YEL- tai MYEL-vuo­si­työ­tu­lon perusteella.

Kela tar­vit­see tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han mak­sa­mis­ta var­ten kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin pää­tök­sen työs­tä pois­sao­los­ta, eris­tä­mi­ses­tä tai karanteenista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media