omaolo.fi Rokotukset

Sai­ras­tu­nei­den ja altis­tu­nei­den eris­tys- ja karanteeniohjeet

Alla mää­ri­tel­lyt sai­ras­tu­nei­den ja altis­tu­nei­den eris­tys- ja karan­tee­nioh­jeet astu­vat voi­maan 19.1.2022 alkaen. Tätä ennen ase­te­tut eris­tys- ja karan­tee­ni­pää­tök­set pysy­vät voi­mas­sa ennallaan.

Sai­ras­tu­neen eristäminen

Koro­na­vi­rus (COVID-19) on luo­ki­tel­tu yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si. Tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukaan kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi mää­rä­tä eris­tyk­seen yleis­vaa­ral­li­seen tai yleis­vaa­ral­li­sek­si perus­tel­lus­ti epäil­tyyn tar­tun­ta­tau­tiin sai­ras­tu­neen. Eris­tyk­ses­tä teh­dään tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukai­nen pää­tös. Mikä­li ei ole var­muut­ta sii­tä, että koto­na tai muis­sa tilois­sa ole­va poti­las nou­dat­taa annet­tua ohjeis­tus­ta, hänet voi­daan mää­rä­tä eris­tyk­seen ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­teen eris­tys­ti­loi­hin tar­tun­ta­tau­ti­lain (1227/2016) mukaisesti.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­neel­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on eris­tys- ja koti­hoi­to-ohjeet. Yli 60-vuo­tiai­den yhtey­den­ot­to teh­dään puhe­li­mit­se. Bud­dyCa­re-sovel­lus ei ole enää käy­tös­sä. Poti­laan tulee olla jat­ku­vas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ja nou­dat­taa infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön anta­mia ohjeita. 

Sai­ras­tu­neen eris­ty­sai­ka on 5 vuo­ro­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä las­kien roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Kont­rol­li­näyt­tei­tä ei tar­vit­se ottaa. Näyt­teen­ot­to­päi­vä on 0‑päivä.

Eris­tyk­sen voi lopet­taa oma­toi­mi­ses­ti, kun kuu­me on pois­sa ja muut oireet ovat sel­keäs­ti lie­vit­ty­neet. Mikä­li voi­mak­kaat oireet jat­ku­vat, on sai­ras­tu­neen otet­ta­va yhteys omaan ter­veys­kes­kuk­seen tai työ­ter­vey­teen sai­ras­lo­man kir­joit­ta­mis­ta var­ten. Kui­va yskä ja haju/makuaistin muu­tos ei edel­ly­tä eris­tyk­sen jatkamista.

Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus kir­joi­te­taan auto­maat­ti­ses­ti näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä alkaen 5 vuo­ro­kaut­ta eteen­päin. Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus toi­mii todis­tuk­se­na tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­ta työ­nan­ta­jaa var­ten. Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus tulee auto­maat­ti­ses­ti pos­tit­se kotio­soit­tee­seen muu­ta­man vii­kon kulues­sa eris­tyk­sen pää­tyt­tyä. Mikä­li per­heen­jä­se­nil­lä on tar­vet­ta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha­to­dis­tuk­sel­le, tulee hei­dän olla yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan 0408042781 (klo 10–14). Sel­vi­tä val­miik­si näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­rä puhe­lua var­ten jos­ta karan­tee­niai­ka lasketaan.

Kotie­ris­tyk­sen aika­na tulee vält­tää kaik­kia kodin ulko­puo­li­sia kontakteja.

Koro­na­vi­rus­tau­tiin sai­ras­tu­neen on erit­täin tär­ke­ää tutus­tua koro­na­vi­rus­tau­din kotihoito-ohjeeseen.

Link­ki: Koro­na­vi­rus­tau­din kotihoito-ohjeet.

COVID-19 koti­tes­taus

Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulok­seen. Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los voi­daan var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos oireet ovat vaka­vat, sai­ras­tu­nut kuu­luu ris­ki­ryh­mään, on ras­kaa­na, työs­ken­te­lee sote-alal­la, tar­vit­see tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha­to­dis­tuk­sen itseä tai per­heen­jä­sen­tä var­ten, tai tulok­sen koro­na­pas­sia varten.

Koro­na­vi­ruk­sel­le altis­tu­nei­den lähi­kon­tak­tien informointi

Koro­naan sai­ras­tu­nut hen­ki­lö voi tar­tut­taa viruk­sen lähi­kon­tak­tei­hin­sa 48 h ennen oirei­den alka­mis­ta. Lähi­kon­tak­til­la tar­koi­te­taan yli 30 min tapaa­mis­ta sisä­ti­lois­sa alle 2 met­rin etäisyydellä.

Suo­sit­te­lem­me, että sai­ras­tu­nut hen­ki­lö itse ilmoit­taa altis­tuk­ses­ta lähikontakteilleen:

Altis­tu­nei­den karanteeniohje

Jos altis­tu­neel­le tulee koro­na­vi­rus­tau­tiin sopi­via oirei­ta (yskä, nuha, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, lihas­ki­vut, pään­sär­ky), tulee altis­tu­neen vara­ta aika koro­na­näyt­tee­seen säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi tai koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta puh. 06 828 7499, ma-su klo 8–16.

Sai­ras­tu­neen kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­vien (per­heal­tis­tus) hen­ki­löi­den on nou­da­tet­ta­va tar­tun­ta­tau­ti­lain mukais­ta koti­ka­ran­tee­nia 5 vrk vii­mek­si sai­ras­tu­neen näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä läh­tien. Per­heal­tis­tuk­sis­sa altis­tu­neen tulee nou­dat­taa koti­ka­ran­tee­nia roko­tus­suo­jas­ta riippumatta.

Karan­tee­nil­la tar­koi­te­taan koto­na ole­mis­ta ja sil­lä pyri­tään estä­mään jat­ko­tar­tun­to­ja, mikä­li karan­tee­nis­sa ole­va sai­ras­tui­si koro­na­vi­rusin­fek­tioon. Koti­ka­ran­tee­nil­la tar­koi­te­taan ter­veen hen­ki­lön liik­ku­mis­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta. Kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi mää­rä­tä karan­tee­niin yleis­vaa­ral­li­seen tai yleis­vaa­ral­li­sek­si perus­tel­lus­ti epäil­tyyn tar­tun­ta­tau­tiin sai­ras­tu­neen tai sai­ras­tu­neek­si perus­tel­lus­ti epäil­lyn hen­ki­lön, tar­tun­ta­tau­ti­la­ki (1227/2016).

Karan­tee­nis­sa ole­van alkaes­sa oireil­la, suo­si­tel­laan että samas­sa talou­des­sa asu­vat vält­tä­vät tur­hia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja sii­hen saak­ka, että karan­tee­nis­sa ole­van koro­na­näyt­teen vas­taus on saatavilla.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha kor­vaa ansion­me­ne­tyk­sen karan­tee­nin ja eris­tyk­sen aikana

Kela voi mak­saa tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa, kun työn­te­ki­jä on mää­rät­ty ole­maan pois­sa työs­tään jon­kin tar­tun­ta­tau­din, esi­mer­kik­si koro­na­vi­ruk­sen, leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Alle 16-vuo­ti­aan huol­ta­jal­la on oikeus tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan, jos lap­si on mää­rät­ty karan­tee­niin ja huol­ta­ja ei sik­si voi teh­dä työtä.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­sa ei ole oma­vas­tuu­ai­kaa, ja se kor­vaa täy­si­mää­räi­ses­ti työs­tä pois­sao­lon, eris­tyk­sen tai karan­tee­nin aiheut­ta­man ansion­me­ne­tyk­sen. Työn­te­ki­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy sen pal­kan mukaan, jon­ka hän oli­si saa­nut, jos hän oli­si ollut töis­sä. Yrit­tä­jän päi­vä­ra­ha mää­räy­tyy työs­tä pois­sao­lon alkaes­sa voi­mas­sa ole­van YEL- tai MYEL-vuo­si­työ­tu­lon perusteella.

Kela tar­vit­see tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han mak­sa­mis­ta var­ten kun­nan tai sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin pää­tök­sen työs­tä pois­sao­los­ta, eris­tä­mi­ses­tä tai karanteenista.

Altis­tus­ti­lan­teet kou­luis­sa ja päiväkodeissa

Altis­tu­mi­nen koro­na­vi­ruk­sel­le kou­lus­sa tai päi­vä­ko­dis­sa ei edel­ly­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mukais­ta karan­tee­nia. Eli mikä­li kou­lu­luo­kas­sa tai päi­vä­ko­ti­ryh­mäs­sä tode­taan koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, voi­vat ryh­mien oireet­to­mat jäse­net jat­kaa toi­min­taa nor­maa­lis­ti altis­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Esi­hen­ki­löi­den ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä tau­ti­ta­pauk­sis­ta tartuntatautihoitajaan.

Altis­tus­ti­lan­teet hoi­to­lai­tok­sis­sa, hoi­va­ko­tiyk­si­köis­sä ja yhteismajoituksissa

Koro­na-altis­tuse­päi­lyis­sä yksi­kön esi­hen­ki­lön tulee olla välit­tö­mäs­ti yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan hoi­to­lai­to­se­pi­de­mian tai muun vas­taa­van yhteis­ma­joi­tuk­seen (vas­taan­ot­to­kes­kuk­set, kurs­sit, lei­rit, kausi- ja raken­nus­työn­te­ki­jä­ma­joi­tuk­set) liit­ty­vän epi­de­mian ehkäisemiseksi.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media