omaolo.fi Rokotukset

Soiten koronajohtoryhmä

 • 10.02.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.2.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on edel­leen kor­keal­la tasol­la Soi­ten alu­eel­la. Soi­tes­sa on täl­lä vii­kol­la tähän men­nes­sä todet­tu n. 270 uut­ta koro­na­tar­tun­taa; mää­rä on samaa tasoa kuin vii­me vii­kol­la samaan aikaan. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1575 / 100 000.

 • 03.02.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.2.2022

  Soi­tes­sa on täl­lä vii­kol­la tähän men­nes­sä todet­tu jo yli 300 uut­ta koro­na­tar­tun­taa; mää­rä on jon­kin ver­ran suu­rem­pi kuin vii­me vii­kol­la samaan aikaan. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1583 / 100 000. Soi­ten alu­eel­la on luo­vut­tu laa­ja­mit­tai­ses­ta eris­tys­pää­tös­ten tekemisestä. 

 • 27.01.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.1.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri nyt 1335 / 100 000. Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. 

 • 24.01.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 24.1.2022

  Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kuu kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 3) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 557 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 2 050 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 27,3 %. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 1 koronaviruspotilas.

 • 20.01.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 20.1.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri nyt 996 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me poti­las­ta koro­na­vi­rus­tau­din takia.

 • 13.01.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 13.1.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri nyt 730 / 100 000 ja 14 vuo­ro­kau­den tapaus­mää­rä 570. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si poti­las­ta koro­na­vi­rus­tau­din takia.

 • 05.01.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.1.2022

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 5.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja roko­tus­pis­teil­lä roko­te­taan ennä­tys­tah­tia. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktii­vi­ses­ti. Tämä on aiheut­ta­nut ajoit­tain ruuh­kaa Soi­ten roko­tus­pis­teil­le. Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi. 

  Jos kou­lu­lai­nen sai­ras­tuu, hänet mää­rä­tään eris­tyk­seen, mut­ta luok­ka­ka­ve­rei­ta ei ase­te­ta karan­tee­niin vaan he jat­ka­vat lähio­pe­tuk­ses­sa normaalisti.

 • 22.12.2021

  Koro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Soi­ten alueella

  Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on vaka­va Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­nat ovat läh­te­neet nope­aan kas­vuun. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri täl­lä het­kel­lä 205 / 100 000.

 • 16.12.2021

  Koro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Soi­ten alueella

  Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on läh­te­nyt hei­ken­ty­mään Soi­ten alu­eel­la ja tapaus­mää­rät ovat läh­te­neet kas­vuun. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si on tehohoidossa.

 • 09.12.2021

  Koro­na­ti­lan­ne rau­hoit­tu­mas­sa Soi­ten alueella

  Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on rau­hoit­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti Soi­ten alu­eel­la, mut­ta jat­kuu vaka­va­na lähi­maa­kun­nis­sa. Ris­ki­nä on, että tilan­ne voi vie­lä pahen­tua myös Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 59 / 100 000

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media