omaolo.fi Rokotukset

Tiedotteet

 • 16.05.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 16.5.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku jat­kaa las­kusuun­nas­sa Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 19) aika­na todet­tiin yhteen­sä 272 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten testauksessa.

 • 09.05.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 9.5.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku jat­kaa las­kusuun­nas­sa Soi­ten alu­eel­la, mut­ta koro­na­tau­tia on edel­leen liik­keel­lä. Myös mui­ta virus­tau­te­ja esiin­tyy alueella.

 • 02.05.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 2.5.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku jat­kaa mal­til­li­ses­sa las­kus­sa Soi­ten alu­eel­la, mut­ta koro­na­tau­tia on edel­leen liik­keel­lä run­saas­ti. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve on kor­keal­la tasol­la, sil­lä kah­del­la kes­kus­sai­raa­lan osas­tol­la on todet­tu koronavirustartuntoja.

 • 25.04.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 25.4.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku jat­kaa mal­til­li­ses­sa las­kus­sa Soi­ten alu­eel­la, mut­ta koro­na­tau­tia on edel­leen liik­keel­lä run­saas­ti. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve on kor­keal­la tasol­la eri­tyi­ses­ti iäk­käil­lä ja ris­ki­ryh­mä­läi­sil­lä. Vii­me vii­kon (vko 16) aika­na todet­tiin yhteen­sä 552 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 17 koro­na­po­si­tii­vis­ta potilasta. 

 • 19.04.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 19.4.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku jat­kaa mal­til­li­ses­sa las­kus­sa Soi­ten alu­eel­la, mut­ta sai­raa­la­hoi­don tar­ve on edel­leen kor­keal­la tasol­la. Vii­me vii­kon (vko 15) aika­na todet­tiin yhteen­sä 637 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 18 koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Soi­ten alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus, vaik­ka THL:n ylei­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus kan­sa­lai­sil­le pois­tui vii­me vii­kol­la muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun ottamatta. 

 • 11.04.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 11.4.2022

  Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on mal­til­li­ses­sa las­kus­sa Soi­ten alu­eel­la, mut­ta sai­raa­la­hoi­don­tar­ve on edel­leen kor­keal­la tasol­la. Vii­me vii­kon (vko 14) aika­na todet­tiin yhteen­sä 863 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 550 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 56 %. Muka­na eivät ole koti­tes­tauk­ses­sa tode­tut tapauk­set, joten todel­li­nen luke­ma on vie­lä tätä suurempi.

 • 04.04.2022

  ​Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 4.4.2022 – maa­lis­kuun aika­na tode­tut tapauk­set pää­osin omik­ro­nin ala­va­riant­tia BA.2

  Koro­na­ti­lan­ne on hie­man hel­pot­ta­nut Soi­ten alu­eel­la, vaik­ka tapaus­mää­rät ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve ovat edel­leen kor­keal­la tasol­la. Osa Soi­tes­sa ote­tuis­ta näyt­teis­tä lähe­te­tään tar­kem­paan ana­lyy­siin, sekven­soin­tiin, virus­va­rian­tin sel­vit­tä­mi­sek­si. Ana­lyy­sit ovat osoit­ta­neet, että Soi­ten alu­een maa­lis­kuun koro­na-aal­to on ollut pää­osin omik­ro­nin ala­va­riant­ti BA.2:n aiheut­ta­maa. Tau­din­ku­va on molem­mis­sa ala­va­rian­teis­sa sama, mut­ta ala­va­riant­ti BA.2 on tart­tu­vam­pi kuin aiem­pi omik­ron­vi­rus ja se selit­tää osin kor­keat tartuntaluvut.

 • 28.03.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 28.3.2022 – koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­kuor­mi­tus edel­leen kor­keal­la tasolla

  Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve jat­ku­vat erit­täin kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 12) aika­na todet­tiin yhteen­sä 1 129 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 994 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 57 %. Muka­na eivät ole koti­tes­tauk­ses­sa tode­tut tapauk­set, joten todel­li­nen luke­ma on vie­lä tätä suurempi.

  Sai­raa­la­kuor­mi­tus on erit­täin kor­keal­la tasol­la täl­lä het­kel­lä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 19 koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

 • 24.03.2022

  Nel­jän­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä iäk­käil­le pal­ve­lua­su­mi­sen asiak­kail­le Soitessa

  Ter­vey­den ja hyinv­voin­nin lai­tos THL on suo­sit­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan nel­jän­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien anta­mi­sen kai­kil­le 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäk­käil­le. Nel­jän­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen aloi­te­taan Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa välit­tö­mäs­ti ja myös pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Nel­jäs roko­tean­nos voi­daan antaa, kun kol­man­nes­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuu­kaut­ta tai kah­des­ta rokot­tees­ta ja sai­ras­te­tus­ta koro­na­tau­dis­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuukautta.

 • 21.03.2022

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 21.3.2022 – koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja mää­rä ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve jat­ku­vat erit­täin korkeana

  Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve jat­ku­vat erit­täin kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 11) aika­na todet­tiin yhteen­sä 1 112 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 950 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 57 %. Muka­na eivät ole koti­tes­tauk­ses­sa tode­tut tapauk­set, joten todel­li­nen luke­ma on vie­lä tätä suurempi.

  Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 13 koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media