omaolo.fi Rokotukset
 • 25.10.2021

  Koro­na­pu­he­lin ja näyt­teen­ot­to sul­jet­tu la 30.10.2021

  Soi­te päi­vit­tää poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Lifeca­ren uuteen ver­sioon lau­an­tai­na 30.10.2021 klo 7–23. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuok­si koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin ja koro­na­näyt­teen­ot­to sekä koro­na­ro­ko­tus­toi­min­ta ovat tauol­la la 30.10.2021. Koro­na­näyt­teen­ot­toon pää­see jäl­leen sun­nun­tai­na 31.10.2021.

 • 25.10.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 25.10.2021

  Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 42) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 94 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­via. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty! 

 • 25.10.2021

  Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le sekä pal­ve­lua­su­mi­sen asiak­kail­le täl­lä vii­kol­la Soitessa

  Kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien anta­mi­nen aloi­te­taan Soi­tes­sa täl­lä vii­kol­la seu­raa­vil­le koh­de­ryh­mil­le: kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta sekä yli 12-vuo­tiail­le 1. ja 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuukautta.

 • 21.10.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.10.2021

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yhdek­sän koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä veto­aa vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian.

 • 20.10.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sen tärkeydestä

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la ja alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa koro­na­suo­si­tus­ten ja ‑ohjeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­sen tärkeydestä.

 • 18.10.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 18.10.2021

  Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 41) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 75 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­via. Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saamatta

 • 14.10.2021

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne edel­leen vaka­va Soi­ten alueella

  Täl­lä vii­kol­la on todet­tu 40 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa tähän men­nes­sä. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 133 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä on täl­lä vii­kol­la otet­tu tähän men­nes­sä n. 800 ja näyt­teis­tä 4 % on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kak­si koronaviruspotilasta.

 • 14.10.2021

  Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian johdosta

  Soi­ten pal­ve­lut toi­mi­vat pää­osin nor­maa­lis­ti muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuunottamatta…

 • 13.10.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – etä­työ- ja laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus voimassa

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­la suo­si­tel­laan etä­työn hyö­dyn­tä­mis­tä ja laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.

 • 12.10.2021

  Las­ten koro­na­näyt­teen­ot­to siir­tyy Soi­ten las­ten päi­vys­tyk­seen Kok­ko­las­sa 13.10.2021

  Las­ten koro­na­näyt­tei­tä ote­taan Kok­ko­las­sa kes­ki­vii­kos­ta 13.10.2021 läh­tien las­ten päi­vys­tyk­sen lähei­syy­des­sä sijait­se­vas­sa kon­tis­sa, kes­kus­sai­raa­lan pää­oven lähet­ty­vil­lä. Las­ten koro­na­näyt­tei­tä voi­daan edel­leen ottaa myös dri­ve-in-auto­kais­tal­la. Muil­la maa­kun­nan infek­tio­vas­taa­no­toil­la toi­min­ta säi­lyy entisellään.

 • 11.10.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 11.10.2021 — koro­na­ti­lan­ne edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alueella

  Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 40) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 57 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­via. Tär­kein­tä on nyt nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saamatta.

 • 11.10.2021

  Nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­sia alu­een kou­luil­la vii­kol­la 41

  Nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat alu­een kou­luil­la täl­lä vii­kol­la. Kou­luil­la roko­te­taan sekä ylä­kou­lu­lai­sia että lukio­lai­sia. Nuo­ret voi­vat hakeu­tua roko­tet­ta­vak­si myös Soi­ten ylei­siin ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-päiviin. 

 • 08.10.2021

  ​Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisvaiheeseen

  Soi­ten alue on alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­ryh­män pää­tök­sel­lä siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Leviä­mis­vai­hee­seen siir­ty­mi­sen perus­tee­na on koro­na­tar­tun­to­jen run­sas mää­rä sekä nopea sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen nousu.

 • 07.10.2021

  Sai­raa­la­kuor­mi­tus kas­va­nut — val­mius­ryh­mä veto­aa väes­töön: ”Otta­kaa koro­na­ro­ko­te mah­dol­li­sim­man pian”

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen hyvin vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti täl­lä vii­kol­la ja Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä veto­aa vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian.

 • 06.10.2021

  Soi­ten alue lähes­tyy koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­vai­het­ta – sai­raa­la­hoi­don tar­ve kasvanut

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Sekä tar­tun­to­jen mää­rä että sai­raa­la­hoi­don tar­ve ovat kas­vus­sa. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta lähes­tyy leviä­mis­vai­het­ta sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen takia. Koros­tam­me, että alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa vah­va kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Lie­vis­sä­kään fluns­sa­oi­reis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulkopuolella.

 • 04.10.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te — koro­na­ti­lan­ne edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alueella

  Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 39) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 41 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai yhden roko­tean­nok­sen saa­nei­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­osin nuo­ril­la: eni­ten 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä.

 • 30.09.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne edel­leen vaka­va alueella

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tämän vii­kon aika­na on todet­tu jo 27 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin nuo­riin aikui­siin. Tar­tun­nat leviä­vät täl­lä het­kel­lä eten­kin per­he­pii­ris­sä sekä harrastuksissa.

 • 29.09.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­nat kasvussa

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­to­jen mää­rä on kas­vus­sa. Kysees­sä on rokot­ta­mat­to­mien nuor­ten aikuis­ten epi­de­mia. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa vah­va kasvomaskisuositus.

 • 27.09.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 27.9.2021

  Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 38) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on las­ke­nut, on tar­tun­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyys hei­ken­ty­nyt ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve kasvanut.

 • 23.09.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne edel­leen vaka­va alueella

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Roko­tus­kat­ta­vuus on saa­ta­va nouse­maan nuo­rem­mis­sa ikäryhmissä.

 • 22.09.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­to­ja pää­asias­sa nuo­ril­la rokottamattomilla

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on edel­leen vaka­va Soi­ten alu­eel­la. Tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­asias­sa nuo­ril­la ja rokot­ta­mat­to­mil­la. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­taa, että illan­viet­to­ja ja kokoon­tu­mi­sia väl­tet­täi­siin eten­kin nuo­rem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä, jois­sa roko­tus­kat­ta­vuus on tavoit­tee­seen näh­den vie­lä alem­mal­la tasol­la. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

 • 21.09.2021

  Soi­ten hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la alkavat

  Soi­tes­sa alkaa hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la 22.9.2021. Rokot­tei­ta anne­taan sote-hen­ki­lös­töl­le, jot­ka sai­vat rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä 3–4 vii­kon välia­jal­la vuo­den alussa.

 • 20.09.2021

  Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyttäneille

  THL on ohjeis­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan kol­man­net roko­tean­nok­set voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le. Kol­man­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen täl­le koh­de­ryh­mäl­le aloi­te­taan Soi­tes­sa välittömästi. 

 • 20.09.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 20.9.2021

  Koro­na­ti­lan­ne ei ole laan­tu­mas­sa alu­eel­la, vaan tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä lähes vii­me tou­ko­kuun vaka­vaa epi­de­mia­ti­lan­net­ta vas­taa­val­la mää­räl­lä. Vii­me vii­kon (vko 37) aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 38 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vain pie­ni osa tar­tun­nois­ta on todet­tu karan­tee­nis­sa jo ennes­tään olevilla.

 • 16.09.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te: epi­de­mia­ti­lan­ne kehit­ty­nyt huo­nom­paan suun­taan alueella

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on kehit­ty­nyt edel­leen huo­nom­paan suun­taan Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä vii­kol­la on todet­tu jo 19 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den ajal­ta on täl­lä het­kel­lä 86 / 100 000 asu­kas­ta. Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuhkautunut.

 • 15.09.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – tar­tun­to­ja nyt aiem­paa van­hem­mas­sa ikäryhmässä

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­to­ja esiin­tyy nyt aiem­paa van­hem­mis­sa ikä­ryh­mis­sä. Kysees­sä on ensi sijas­sa rokot­ta­mat­to­mien epi­de­mia. Yhteis­kun­nan avau­tues­sa rajoi­tuk­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta on vai­kea vält­tyä — virus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

 • 13.09.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 13.9.2021

  Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut ja roko­te­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on kak­si koro­na­vi­ruk­sen saa­nut­ta poti­las­ta. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 70 % alu­een yli 12-vuotiaista. 

 • 10.09.2021

  Sand­bon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä tapah­tu­nut altis­tu­mi­nen koronavirukselle

  Soi­ten Sand­bon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä Kruu­nu­pyys­sä on tapah­tu­nut altis­tu­mi­nen koro­na­vi­ruk­sel­le, jota sel­vi­te­tään par­hail­laan. Sand­bon yksi­kös­sä on väliai­kai­nen vierailurajoitus.

 • 09.09.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 9.9.2021

  Soi­te tie­dot­taa uusis­ta tar­tun­ta­mää­ris­tä ja tilan­ne­ku­van luvuis­ta jat­kos­sa ainoas­taan ker­ran vii­kos­sa, maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­te­tään myös koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri. Ensi vii­kos­ta läh­tien 2. rokot­teen voi aikais­taa kuu­den vii­kon päähän

 • 08.09.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

  Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei ole rau­hoit­tu­nut Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­ryh­mä koros­taa, että rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Yhteis­kun­nan avau­tues­sa rajoi­tuk­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta on vai­kea vält­tyä — virus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

 • 06.09.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 6.9.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 83,1 %

 • 05.09.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty. 

 • 04.09.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin, jos sinul­la on lie­viä­kään koro­naan sopi­via oireita. 

 • 02.09.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 2.9.2021 — 3 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät 20–29-vuotiaiden ikä­luok­kaan, mis­sä myös Soi­ten alu­eel­la roko­te­kat­ta­vuus on jää­nyt mata­lam­mak­si kuin muis­sa ikäluokissa.

 • 01.09.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 30.08.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 30.8.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 27.08.2021

  ​Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kym­me­nen uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kym­me­nen uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 26.08.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 26.8.2021 — 3 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on ollut ruuh­kau­tu­nut vii­me päi­vi­nä, joten tulok­sien ana­ly­soin­ti on vali­tet­ta­vas­ti vii­väs­ty­nyt. Alu­eel­la esiin­tyy koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joi­ta ei ole pys­tyt­ty jäljittämään. 

 • 25.08.2021

  Koro­na­näyt­teen­o­ton ruuh­ka aiheut­taa vii­vei­tä tes­ti­tu­los­ten saamiseen

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, mut­ta tes­ti­tu­lok­sien saa­mi­ses­sa on vii­vet­tä. Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on ollut erit­täin ruuh­kau­tu­nut vii­me päi­vi­nä, joten tulok­sien ana­ly­soin­ti on vali­tet­ta­vas­ti vii­väs­ty­nyt Nord­la­bin labo­ra­to­rios­sa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 25.08.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui ke 25.8.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­sä tapah­tu­mis­sa on nou­da­tet­ta­va AVI:n lin­jaa­mia kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia sekä huo­mioi­ta­va myös STM:n ohjaus­kir­jees­sä tode­tut seikat.

 • 24.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua uin­ti­kes­kus Vesi­vei­ja­ris­sa 21.8. klo 10–11.

 • 23.08.2021

  Uudet kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set Soi­ten alueelle

  Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rä­si Soi­ten alu­eel­le kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set, joi­den mukaan osal­lis­tu­ja­mää­rä sisä­ti­lois­sa voi olla enin­tään 10 hen­ki­löä ja raja­tuis­sa ulko­ti­lois­sa enin­tään 50 hen­ki­löä. Lisäk­si sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on jul­kais­sut ohjaus­kir­jeen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien rajoi­tus­suo­si­tuk­sis­ta. Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä tulee huo­mioi­da AVI:n 23.8.2021 anta­ma kokoon­tu­mis­ra­joi­tus sekä STM:n ohjaus­kir­jees­sä tode­tut seikat.

 • 23.08.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 23.8.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kah­dek­san viikkoa.

 • 22.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 21.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 20.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 19.08.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.8.2021 — 7 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la! Tähän men­nes­sä uusim­mas­ta koh­de­ryh­mäs­tä, 12–15-vuotiaista, on alu­eel­la roko­tet­tu jo 40,2 % — hie­noa, että alu­een nuo­ret ovat hakeu­tu­neet ahke­ras­ti rokotuksiin!

 • 18.08.2021

  Koro­na­ro­ko­tus­ten väli lyhe­nee Soi­ten alu­eel­la 12 vii­kos­ta 8 viik­koon – 2‑rokotteille omat walk-in-päivät

  Koro­na­ro­ko­tuk­sen toi­sen annok­sen väliä lyhen­ne­tään Soi­ten alu­eel­la 12 vii­kos­ta 8 viik­koon. Soi­te val­mis­te­lee ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä 2. rokot­teil­le. Täl­lä het­kel­lä walk-in-roko­tuk­set on suun­nat­tu ensi sijas­sa ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saajille.

 • 18.08.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheessa

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Viran­omais­ryh­mä koros­taa pai­nok­kaas­ti tur­va­vä­lien ja hygie­niaoh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mi­sen tär­keyt­tä kai­kis­sa kokoon­tu­mi­sis­sa sekä har­ras­tus­toi­min­nas­sa. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

 • 16.08.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 16.8.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 13.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 12.08.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 12.8.2021 — 6 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten alu­eel­la 65% tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 11.08.2021

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Viran­omais­ryh­mä tar­ken­si alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia etä­työn sekä kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen osal­ta. Viran­omai­set muis­tut­ta­vat edel­leen myös roko­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­taa koronavirustartuntaa.

 • 10.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 09.08.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 9.8.2021 – 3 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen lisäk­si. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty. Vali­tet­ta­vas­ti Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut, mikä aiheut­taa vii­vei­tä altis­tu­nei­den kontaktointiin.

 • 07.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 10 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy usei­ta mah­dol­li­sia altistustilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kym­me­nen uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 06.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy mah­dol­li­sia altistustilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 05.08.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee kaik­kiin 12–15-vuotiaisiin Soi­ten alueella

  Koro­na­ro­ko­tuk­sen voi­vat nyt saa­da kaik­ki alu­een 12-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat. Tar­koi­tus on rokot­taa kaik­ki haluk­kaat 12–15-vuotiaat seu­raa­van parin vii­kon aikana.

 • 05.08.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.8.2021 — 1 uusi tar­tun­ta ja altis­tu­mis­mah­dol­li­suus Kok­ko­lan Viinijuhlilla

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen on päi­vi­tet­ty uute­na koh­tee­na Kok­ko­lan Vii­ni­juh­lat ajal­la 30–31.7.2021. Soi­te on val­mis­tau­tu­nut aloit­ta­maan kaik­kien 12–15-vuotiaiden nuor­ten roko­tuk­set nopeal­la aika­tau­lul­la, mikä­li asias­ta saa­daan val­ta­kun­nal­li­nen päätös.

 • 04.08.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy mah­dol­li­sia altistustilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 04.08.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – vah­va mas­ki­suo­si­tus voimaan

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Vah­va alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus ase­tet­tiin voi­maan val­ta­kun­nal­li­sen epi­de­mia­ti­lan­teen vuok­si. Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa myös roko­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian hillitsemiseksi.

 • 02.08.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 2.8.2021 – 3 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Tar­tun­nois­ta ei ole aiheu­tu­nut uusia jouk­koal­tis­tu­mis­ti­lan­tei­ta. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä­kin viikolla.

 • 30.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja — mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty. Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua kol­mes­sa pai­kas­sa Kokkolassa. 

 • 29.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 3 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki kol­me tar­tun­taa on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 11,6 / 100 000. 

 • 29.07.2021

  Soi­te muis­tut­taa ter­veys­tur­val­li­suus­toi­men­pi­teis­tä maa­han saa­pu­mi­sen jälkeen

  Soi­te kehot­taa nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ulko­mail­le mat­kus­tet­taes­sa. Soi­tes­ta muis­tu­te­taan myös mat­kus­ta­jan vel­vol­li­suuk­sis­ta, kuten koro­na­tes­tis­sä käy­mi­ses­tä Suo­meen paluun jälkeen.

 • 27.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 1 uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy mah­dol­li­sia altistustilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 26.07.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 26.7.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alu­eel­la nou­da­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 12 vii­kon roko­tus­vä­liä THL:n ohjeen mukaisesti. 

 • 24.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 1 uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja mah­dol­li­sia altistustilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päivitetty.

 • 23.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 1 uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja mah­dol­li­nen altistustilanne

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na 23.7.2021. Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne Kul­ta­se­pän­lii­ke Han­na Nie­mel­lä Kok­ko­las­sa kes­ki­viik­ko­na 21.7.2021 klo 15.30–17.30.

 • 19.07.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 19.7.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 75 %.

 • 16.07.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 1 uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on todet­tu karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­val­la henkilöllä.

 • 15.07.2021

  Ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen ilman ajan­va­raus­ta Kok­ko­las­sa 16.7.

  Soi­te jär­jes­tää per­jan­tai­na 16.7.2021 klo 9–20 Kok­ko­lan roko­tus­pis­teel­lä roko­tus­päi­vän niin sano­tul­la walk in ‑peri­aat­teel­la eli ilman ajan­va­raus­ta. Päi­vän aika­na ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

 • 12.07.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 12.7.2021

  Soi­ten alu­eel­la on vii­kon­lo­pun aika­na todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­nis­sa on alle 20 hen­ki­löä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

 • 09.07.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 9.7.2021 — Soi­ten alu­eel­la yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai­na 9.7.2021. Tar­tun­ta on peräi­sin Soi­ten alu­een ulko­puo­lel­ta. Mah­dol­li­sia altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan. Kes­­ki-Poh­­jan­­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las. Kes­­ki-Poh­­jan­­maa jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Myös…

 • 06.07.2021

  Mah­dol­li­nen altis­tu­mis­paik­ka Kok­ko­lan kaup­pa­kes­kus Chy­de­nias­sa 5.7.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Maa­nan­tai­na 5.7.2021 on ollut mah­dol­lis­ta altis­tua koro­na­vi­ruk­sel­le Kok­ko­las­sa kaup­pa­kes­kus Chy­de­nian aula­ti­lois­sa klo 10–19 väli­se­nä aika­na. Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­ti­lan­tees­sa riit­tää, että nou­dat­taa­ko­ro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja vält­tää tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lieviäkään…

 • 05.07.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 5.7.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Tar­tun­ta­ti­lan­ne Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me vii­kon aika­na. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Kes­­ki-Poh­­jan­­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta poti­las­ta. Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lievissäkin…

 • 01.07.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.7.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta hei­nä­kuus­sa aina maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­täm­me tilan­ne­ku­van sekä koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­rin Soi­ten koronasivustolle.

 • 28.06.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 28.6.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me vii­kon aika­na. Muu­ta­mia Pie­ta­ris­sa mat­kail­lei­ta hen­ki­löi­tä on ase­tet­tu karan­tee­niin koro­na­vi­rusal­tis­tu­mi­sen vuok­si. Soi­te kehot­taa­kin kaik­kia eri­tyi­ses­ti Venä­jäl­lä mat­kus­ta­nei­ta hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuorille.

 • 24.06.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä toi­vot­taa kai­kil­le aurin­kois­ta ja tur­val­lis­ta juhan­nus­ta! Vaik­ka alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set ovat keven­ty­neet, muis­te­taan edel­leen huo­leh­tia koro­na­tur­val­li­suu­des­ta ja hakeu­tua oirei­se­na testiin.

 • 23.06.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – alu­eel­li­set kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set poistuvat

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia keven­net­tiin monil­ta osin, mm. kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten ja kas­vo­mas­kin käy­tön osal­ta. Edel­leen on tär­ke­ää muis­taa huo­leh­tia hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta, tur­va­vä­leis­tä ja hakeu­tua her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin, mikä­li oirei­ta ilme­nee. Myös­kään kas­vo­mas­kin käy­tös­tä ei ole syy­tä koko­naan luo­pua. Uudet alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa toistaiseksi.

 • 21.06.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 21.6.2021

  Soi­ten alu­eel­la on ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me vii­kon aika­na. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin ti 8.6.2021. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le ja huo­men­na tiis­tai­na 22.6.2021 koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set laa­jen­ne­taan 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuorille.

 • 21.06.2021

  Kes­ki-Poh­jan­maal­la ote­taan tänään käyt­töön FINENT­RY-pal­ve­lu, joka opas­taa Suo­meen mat­kus­ta­via koro­na­pan­de­mian aikana

  Finentry.fi-palvelu ote­taan tänään 21.6.2021 käyt­töön Kes­­ki-Poh­­jan­­maal­­la. FINENTRY (www.finentry.fi) on verk­ko­se­lai­men kaut­ta käy­tet­tä­vä digi­taa­li­nen pal­ve­lu, joka suju­voit­taa Suo­meen mat­kus­ta­mis­ta ja maa­han­tu­loon liit­ty­vää koro­na­vi­rus­tes­taus­ta koro­na­vi­rus­pan­de­mian aika­na. FINENT­­RY-pal­­ve­­lun avul­la Suo­meen mat­kaa suun­nit­te­le­va saa toi­min­taoh­jeet Suo­meen saa­vut­taes­sa edel­ly­tet­tä­vis­tä koro­naan liit­ty­vis­tä toi­mis­ta. Pal­ve­lus­ta mat­kai­li­ja voi vara­ta ajan Suo­mes­sa teh­tä­vään koro­na­vi­rus­tes­tiin FINENT­RYn sopi­mus­kump­pa­nei­den näyt­teen­ot­to­pis­teis­sä tai saa…

 • 17.06.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 7,7 / 100 000. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuotiaille.

 • 16.06.2021

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perustasolle

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­le. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set varo­toi­me­na 23.6.2021 saak­ka, jol­loin tilan­net­ta arvioi­daan uudestaan.

 • 14.06.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 14.6.2021

  Soi­ten alu­eel­la on ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me päi­vi­nä. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le. Huo­men­na tiis­tai­na 15.6.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajan­va­raus­ka­len­te­rei­hin. Vapai­ta aiko­ja ava­taan n. vii­kok­si ker­ral­laan, eli huo­men­na ava­taan lop­pu­vii­kon ja ensi vii­kon aikoja. 

 • 10.06.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 8.6.2021. Alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 18 / 100 000 asu­kas­ta. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuotiaille. 

 • 09.06.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 16-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tuk­set avau­tu­vat säh­köi­ses­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa tors­tai­na 10.6.2021 kai­kil­le alu­een yli 16-vuo­tiail­le. Eli jat­kos­sa kaik­ki roko­tuk­siin oikeu­te­tut ikä­ryh­mät (yli 16-vuo­ti­aat) voi­vat saa­da koro­na­ro­ko­tuk­sen Soi­ten alu­eel­la. Puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 on avoin­na tiis­tai­sin klo 12–15.

 • 09.06.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – yksi uusi tartunta

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja nykyis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 17.6.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Koro­na­ro­ko­tuk­set avau­tu­vat säh­köi­ses­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa tors­tai­na 10.6.2021 kai­kil­le alu­een yli 16-vuo­tiail­le. Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elämää…

 • 07.06.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 7.6.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa per­jan­tai­na 4.6.2021 ja ne liit­ty­vät aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun. Vii­kon­lo­pun aika­na ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty. 

 • 07.06.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 25-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mä laa­je­nee tiis­tai­na 8.6.2021 yli 25-vuo­tiai­siin. Eli koro­na­ro­kot­teen voi­vat saa­da kaik­ki yli 25-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asukkaat. 

 • 07.06.2021

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na 7.6.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, mikä tuo joi­ta­kin muu­tok­sia myös alu­eel­li­siin suosituksiin.

 • 04.06.2021

  Soi­ten alu­eel­la yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Jat­kos­sa Soi­ten alu­een koro­na­ti­lan­ne­ku­va päi­vi­te­tään maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokoontuessa.

 • 03.06.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.6.2021 – yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut oli karan­tee­nis­sa jo ennes­tään. Lähes­ty­vä juh­la­kausi val­mis­tu­jais­juh­li­neen voi mer­ki­tä ris­kiä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen nousul­le. Juh­lien jär­jes­te­lyis­sä on nou­da­tet­ta­va alu­eel­lis­ten ter­veys­vi­ran­omais­ten anta­mia yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­via suosituksia.

 • 03.06.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 30-vuotiaisiin

  Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 30-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asuk­kaat. Ajat ovat nyt varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lun kaut­ta ja puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa ensi tiistaina.

 • 02.06.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – ei uusia tartuntoja

  Viran­omais­ryh­mä tote­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa ja siir­ty­mis­tä kiih­ty­mis­vai­hee­seen har­ki­taan seu­raa­vas­sa yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa jo 7.6.2021. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja lähipäivinä.

 • 01.06.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – roko­tus­kat­ta­vuus noussut

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Soi­ten alu­een 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 99,8 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin on lisät­ty työ­ter­vey­den roko­tuk­set – alu­een roko­tus­kat­ta­vuus jo lähes 60%.

 • 31.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 31.5.2021 – yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Vaik­ka koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun Soi­ten alu­eel­la, on edel­leen ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Onkin hyvin tär­ke­ää, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Seu­raat­han myös oman ikä­ryh­mä­si roko­tus­vuo­roa! Koro­na­ro­ko­te antaa tehok­kaan suo­jan vaka­vaa tau­ti­muo­toa vastaan.

 • 29.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 4 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki tar­tun­nat todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la henkilöillä.

 • 28.05.2021

  Val­ta­kun­nal­li­sen hybri­di­stra­te­gian vai­ku­tuk­set Soi­ten alu­een koro­na­suo­si­tuk­siin – 3 uut­ta tartuntaa

  Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set muut­tu­vat 2.6.2021 alkaen siten, että sisä­ti­lois­sa kokoon­tu­mis­suo­si­tus on max. 10 hen­ki­löä ja ulko­na 20 hen­ki­löä. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 27.05.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 40-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 40-vuo­tiai­siin, sil­lä ajan­va­rauk­ses­sa on vie­lä vapai­ta aiko­ja jäl­jel­lä. Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 40-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asukkaat.

 • 27.05.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.5.2021 – 5 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Jot­ta sai­sim­me rau­hoi­tet­tua koro­na­ti­lan­teen kesäk­si, on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien noudattamisesta.

 • 26.05.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa – 5 uut­ta tartuntaa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 26.5.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue on edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­siin suo­si­tuk­siin teh­tiin muu­tok­sia 2. asteen etä­ope­tuk­sen sekä har­ras­tus­ten osal­ta. Suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 15.6.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 25.05.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 45-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 45-vuo­tiai­siin. Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 45-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asukkaat. 

 • 25.05.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.5.2021 – 6 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suo­men kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulee saa­ta­vil­le Oma­kan­taan huo­men­na 26.5. alkaen.

 • 24.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 24.5.2021 – 5 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yli 75 % vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, mut­ta edel­leen esiin­tyy karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta tule­via tar­tun­to­ja. Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapahtua.

 • 24.05.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 25.5.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 25.5.2021 klo 12. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryh­mil­le: kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat sekä 16–64-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat henkilöt.

 • 23.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 8 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 8 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta. 

 • 22.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 7 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 7 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

 • 21.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – har­ras­tus­toi­min­nan kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta tiukennettiin

  Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia tiu­ken­net­tiin ulko­na tapah­tu­van har­ras­tus­toi­min­nan osal­ta max. 10 henkilöön.

 • 20.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö pai­not­taa, että karan­tee­ne­ja tulee nou­dat­taa, eikä töi­hin tai har­ras­tuk­siin tule men­nä vähäi­sil­lä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vil­la oireilla.

 • 19.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Val­tao­sa uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 188 / 100 000 Soi­ten alueella.

 • 18.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Eilen Soi­tes­sa teh­tiin uusi ennä­tys koro­na­vi­rus­näyt­tei­den otos­sa, kun näyt­tei­tä otet­tiin yhden päi­vän aika­na 917 kpl. Labo­ra­to­rio­ana­ly­tiik­ka on ruuh­kau­tu­nut suu­rien näy­te­mää­rien vuok­si, mikä vii­väs­tyt­tää tes­ti­tu­lok­sen saa­mis­ta. Ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 174 / 100 000 Soi­ten alueella.

 • 18.05.2021

  Kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia tiu­ken­ne­taan Soi­ten alueella

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tiis­tai­na 18.5.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa, joten viran­omais­ryh­mä tiu­ken­si alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia: sisä­ti­lois­sa 6 hen­ki­löä ja ulko­ti­lois­sa 10 henkilöä.

 • 17.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 17.5.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na / 100 000 asu­kas­ta on nyt 160.

 • 16.05.2021

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen – 2. asteen oppi­lai­tok­set etäopetukseen

  Kes­­ki-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­o­mais­­työ­­ryh­­mä kokoon­tui sun­nun­tai­na 16.5.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Kos­ka kes­kei­set koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät, Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee, että kaik­ki 2. asteen oppi­lai­tok­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 101 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 130 /…

 • 16.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 21 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 21 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 101 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 130 / 100 000 asu­kas­ta Soi­ten alu­eel­la. Alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­ryh­mä kokoon­tuu tänään arvioi­maan alu­een siir­ty­mis­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviämisvaiheeseen.

 • 15.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 14 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 14 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las. Kan­nuk­sen Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lun ylä­kou­lu­lai­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kon ajak­si. Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koronatestiin.

 • 14.05.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­ta­sol­la – 10 uut­ta tartuntaa

  Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen kiih­ty­mis­ta­sol­la. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 10 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tes­tiin on hakeu­dut­ta­va her­käs­ti, mut­ta aina ajan­va­ruk­sen kautta. 

 • 14.05.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 18.5.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 18.5.2021 klo 12. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryh­mil­le: kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat sekä 16–64-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat henkilöt.

 • 13.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 13.5.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 15 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten infek­tio­yk­sik­kö on täl­lä het­kel­lä ruuh­kau­tu­nut — väl­tät­hän tar­pee­ton­ta soit­ta­mis­ta infek­tio­yk­sik­köön. Koro­na­tes­tiin tulee kui­ten­kin hakeu­tua mata­lal­la kynnyksellä.

 • 12.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 16 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi aiem­mis­ta tar­tun­nois­ta var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen Intian variantiksi

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 16 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vap­pu­bruns­sil­ta. Yhden näyt­teen sekven­soin­ti­tu­los on var­mis­tu­nut ja kysees­sä on koro­na­vi­ruk­sen Intian variantti. 

 • 11.05.2021

  Soi­ten alue koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – vii­si uut­ta tar­tun­taa ja tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin suosituksiin

  Kes­kei­set kiih­ty­mis­vai­heen tun­nus­lu­vut täyt­ty­vät Soi­ten alu­eel­la, joten alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia tiu­ken­ne­taan ja Kok­ko­lan ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­jat siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jot­ka liit­ty­vät samaan, aiem­min tie­do­tet­tuun laa­jaan tartuntaketjuun.

 • 11.05.2021

  Käyt­tö­kat­ko Omaolo-pal­ve­lus­sa — säh­köi­nen ajan­va­raus koro­na­tes­tiin tauol­la ti 11.5. klo 13–15

  Val­ta­kun­nal­li­ses­sa Omaolo-pal­ve­lus­sa on käyt­tö­kat­ko tänään tiis­tai­na 11.5.2021 klo 13–15 ohjel­ma­päi­vi­tyk­sen vuok­si. Päi­vi­tyk­ses­tä aiheu­tuu arviol­ta kor­kein­taan 2 tun­nin käyt­tö­kat­ko, jon­ka aika­na Omaolo ei ole käytettävissä.

 • 10.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 10.5.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 6 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tartuntaketjuun.

 • 10.05.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 11.5.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 11.5.2021 klo 12. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryh­mil­le: kaik­ki yli 55-vuo­ti­aat sekä 16–64-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat henkilöt.

 • 09.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 3 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa sekä altis­tu­mi­sia Hol­li­haan kou­lus­sa ja Kok­ko­lan ammattiopistossa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy kak­si jouk­koal­tis­tu­mis­ta: Kok­ko­lan Hol­li­haan kou­lus­sa sekä Kok­ko­lan ammattiopistossa.

 • 08.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 3 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen pe 7.5.2021 ja to 6.5.2021. Vii­me päi­vien altis­tus­ti­lan­teet ja posi­tii­vi­set tar­tun­ta­ta­pauk­set osoit­ta­vat, että tilan­ne voi hei­ken­tyä äkil­li­ses­ti, mikä­li alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia ei noudateta.

 • 07.05.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu 7 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – usei­ta mah­dol­li­sia altistumistilanteita

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Uusiin koro­na­vi­rus­tar­tun­toi­hin liit­tyy mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet koro­na­vi­ruk­sel­le useas­sa eri pai­kas­sa. Soi­tes­ta muis­tu­te­taan erit­täin pai­nok­kaas­ti, että nyt on ryh­ti­liik­kee­nä paik­ka. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on noudatettava. 

 • 06.05.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 6.5.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan­läh­det­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan. Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne Kun­to­kes­kus Lii­kus­sa tiis­tai­na 4.5. klo 6.30 — 7.30. On erit­täin tär­ke­ää edel­leen nou­dat­taa koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suosituksia.

 • 05.05.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

  Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan ja ovat voi­mas­sa 16.5.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

 • 03.05.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 3.5.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin maa­nan­tai­na 28.4.2021. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 55-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le henkilöille.

 • 30.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 4.5.2021 klo 12

  Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryh­mil­le: kaik­ki yli 55-vuo­ti­aat Soi­ten alu­een asuk­kaat sekä 16–64-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat henkilöt. 

 • 29.04.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 29.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 55-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

 • 28.04.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 28.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia päi­vi­tet­tiin ja ne ovat voi­mas­sa ajal­la 3.5. – 16.5.2021. Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu yksi uusi koronavirustartunta.

 • 27.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 55-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 55-vuo­tiai­siin, sil­lä tämän vii­kon ajan­va­rauk­ses­sa on vie­lä jon­kin ver­ran vapai­ta aiko­ja. Ajat ovat nyt varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lun kaut­ta osoit­tees­sa https://soite.terveytesi.fi.

 • 26.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 27.4.2021 klo 12

  Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

 • 26.04.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 26.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 27.4.2021 klo 12. Ajan­ta­sai­set roko­tus­tie­dot on nyt päi­vi­tet­ty Soi­ten koronarokotusmittariin. 

 • 22.04.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 22.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. 1.5. läh­tien yli 65-vuo­ti­aat voi­vat vali­ta otta­vat­ko mRNA-rokot­teen vai AstraZe­necan rokot­teen. Toi­sen roko­tean­nok­sen osal­ta toi­mi­taan myös THL:n lin­jauk­sen mukaan. THL on muut­ta­nut ris­ki­ryh­mä 2 kuu­lu­vien ikä­haa­ru­kan alka­vak­si jo 16-vuotiaista. 

 • 21.04.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 21.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 30.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

 • 19.04.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 19.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin ma 12.4.2021. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut sekä Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ri on päivitetty.

 • 16.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 60-vuotiaisiin

  Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 60-vuo­tiai­siin. Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat, sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 18–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asukkaat.

 • 15.04.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 12 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 15,4 / 100 000 asu­kas­ta. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alueella. 

 • 14.04.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 30.4.2021 saakka.

 • 12.04.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 12.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 13.4.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. 

 • 08.04.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 8.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nat saa­neet oli­vat jo val­miik­si karan­tee­nis­sa, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole. Roko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­net­tiin eilen 7.4.2021.

 • 07.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin on nyt auki kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le 18–64-vuotiaille

  Koro­na­ro­kot­teen voi­vat nyt saa­da: kaik­ki 18–69-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat sekä kaik­ki yli 65-vuo­ti­aat. Aiko­ja anne­taan edel­leen myös aiem­mil­le koh­de­ryh­mil­le: eli yli 70-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le 18–69-vuotiaille.

 • 07.04.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 7.4.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sa oloai­kaa jat­ket­tiin 30.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

 • 06.04.2021

  Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­seen vie­lä run­saas­ti saa­ta­vil­la, joten laa­jen­nam­me kohderyhmää!

  Koro­na­ro­ko­tuk­seen on jää­nyt usei­ta aiko­ja vapaak­si täl­le vii­kol­le, joten laa­jen­nam­me roko­tus­ten koh­de­ryh­mää: koro­na­ro­kot­teen voi nyt jäl­leen saa­da kaik­ki 18–69-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat Soi­ten alu­een asuk­kaat. Aiko­ja anne­taan puhe­li­mit­se vie­lä tänään ti 6.4. ilta­päi­väl­lä. Säh­köi­nen ajan­va­raus on avoin­na niin kau­an kuin roko­te­ai­ko­ja on vapaa­na. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen: Puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488.…

 • 06.04.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 6.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na koro­na­si­vus­ton tilan­ne­ku­vas­sa tie­do­tet­tu­jen tapaus­ten jäl­keen. Tau­ti­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la tar­vi­taan kaik­ki mah­dol­li­set varau­tu­mis­toi­met ja kaik­kien vas­tuul­li­suut­ta arjes­sa. Kos­ka pää­osa Soi­ten alu­een vii­me aikai­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta liit­ty­vät mat­kai­luun ja kokoon­tu­mi­siin, haluam­me muis­tut­taa kon­tak­tien mini­moi­mi­sen tär­key­des­tä! Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alueella.

 • 01.04.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.4.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta nel­jä liit­tyy samaan illan­viet­toon. Mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet koro­na­vi­ruk­sel­le 29.3. seu­raa­vis­sa pai­kois­sa: Har­jun Lei­po­mo (Pris­ma) klo 9.00–9.30, Lou­nas­ra­vin­to­la Pata’s klo 11.30–12.30 ja Kok­ko­lan urhei­lu­ta­lon kun­to­sa­li klo 21–22.

 • 01.04.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 6.4.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 6.4.2021 seu­raa­vas­ti: puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 klo 12–13 aiko­ja anne­taan vain yli 70-vuo­tiail­le, klo 13 eteen­päin aiko­ja anne­taan kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le 65–69-vuotiaille. Säh­köi­nen ajan­va­raus netis­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi.

 • 31.03.2021

  Mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet koro­na­vi­ruk­sel­le Kokkolassa

  Kes­ki­viik­ko­na 31.3.2021 tie­do­tet­tui­hin koro­na­vi­rus­tar­tun­toi­hin liit­tyy mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet koro­na­vi­ruk­sel­le seu­raa­vis­sa pai­kois­sa: La 27.3. klo 20.30–21.30 Pedri­na’s Tex Mex Res­tau­rant, Ma 29.3. klo 17–18 Vit­sa­ri Shell Helmisimpukka

 • 31.03.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – kol­me uut­ta tartuntaa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 18.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kos­ka Soi­ten alu­een vii­me aikai­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat liit­ty­vät mat­kai­luun ja kokoon­tu­mi­siin, haluam­me muis­tut­taa kon­tak­tien mini­moi­mi­sen tärkeydestä.

 • 30.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta tode­tiin 28.3.2021. Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

 • 29.03.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 29.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä! Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu Soi­ten alu­eel­la nyt 75 %. Tiis­tai­na 30.3.2021 ajan­va­rauk­seen tulee 1200 roko­tet­ta ja roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la 5400 henkilöä.

 • 26.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

 • 25.03.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 30.3.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 30.3.2021 seu­raa­vas­ti: puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 klo 12–13 aiko­ja anne­taan vain yli 70-vuo­tiail­le, klo 13 eteen­päin aiko­ja anne­taan kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le 64–69-vuotiaille. Säh­köi­nen ajan­va­raus netis­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi auke­aa kai­kil­le roko­tuk­seen täl­lä het­kel­lä oikeu­te­tuil­le ryh­mil­le tiis­tai­na klo 12. 

 • 25.03.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään. THL on päät­tä­nyt, että koro­na­ro­ko­tuk­sia AstraZe­necan rokot­teel­la voi­daan jat­kaa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä maa­nan­tais­ta 29.3. alkaen. Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan tiis­tai­na 30.3.2021 65–69-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien 18–64-vuotiaiden roko­tuk­set jää­vät tauol­le pää­siäi­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la (5. – 11.4.).

 • 24.03.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 24.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 18.4.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

 • 23.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

 • 22.03.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 22.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tode­tun yhden tar­tun­nan jäl­keen. Tie­do­tam­me mah­dol­li­ses­ta altis­tus­ti­lan­tees­ta: Koti­pizza Kal­len­to­ri Kok­ko­la ti 16.3.2021 klo 12:30–13:30 väli­sel­lä ajal­la. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 23.3.2021 klo 12.

 • 19.03.2021

  Soi­tes­sa AstraZe­necan roko­te kor­va­taan muil­la rokot­teil­la — ei aiheu­ta peruu­tuk­sia sovit­tui­hin rokoteaikoihin

  THL:n suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa kes­key­te­tään koro­na­ro­kot­ta­mi­nen AstraZe­necan rokot­teel­la. Vii­kol­le 12 sovi­tut roko­tuk­set kor­va­taan muil­la rokot­teil­la. Rokot­teen vaih­tu­mi­nen ei vaa­di toi­men­pi­tei­tä asiakkailta. 

 • 19.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tapauk­set liit­ty­vät ulko­mail­ta saa­pu­nee­seen rah­ti­lai­vaan. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja noin kym­me­nen hen­ki­löä on ase­tet­tu karanteeniin.

 • 19.03.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 23.3.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 23.3.2021 klo 12. Puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 70-vuo­tiail­le. Säh­köi­nen ajan­va­raus avau­tuu klo 12 kai­kil­le roko­tuk­seen oikeu­te­tuil­le ryhmille.

 • 18.03.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 18.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 23.3.2021.

 • 17.03.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – ei uusia tartuntoja

  Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui ke 17.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Viran­omais­ryh­mä halu­aa välit­tää suu­ren kii­tok­sen alu­een väes­töl­le koro­naoh­jeis­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. Viran­omais­ryh­mä osoit­taa kui­ten­kin huo­len­sa aikuis­ten har­ras­tus­po­ru­koi­den kokoontumisista.

 • 16.03.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­jen­ne­taan myös 70–74-vuotiaille – aiko­ja varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti jo ke 17.3.

  Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­seen on vie­lä hyvin saa­ta­vil­la, joten laa­jen­nam­me roko­tuk­set kos­ke­maan myös alu­een 70–74-vuotiaita. Aiko­ja varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti jo ke 17.3.

 • 15.03.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 15.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na todet­tu­jen tar­tun­to­jen (2 kpl) jäl­keen. Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alueella.

 • 12.03.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 16.3.2021 klo 12

  Puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 80-vuo­tiail­le. Roko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja kaik­ki yli 75-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 16–69-vuotiaat.

 • 11.03.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 11.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään, mut­ta tie­do­tam­me mah­dol­li­ses­ta altis­tus­ti­lan­tees­ta: la 6.3.2021 Onni­bus rei­til­lä Jyväs­ky­lä-Kok­ko­la. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. Näin ollen, puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 80-vuotiaille… 

 • 10.03.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – kol­me uut­ta tartuntaa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 10.3.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 31.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 09.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – epäi­ly koro­na­vi­rus­tar­tun­nas­ta aiheut­ti varo­toi­men­pi­tei­tä keskussairaalassa

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen eikä tänään. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin Soi­tes­sa 7.3.2021.

 • 08.03.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen ti 9.3.2021 klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 9.3.2021 klo 12. Täl­lä het­kel­lä roko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 16–69-vuotiaat sekä kaik­ki yli 75-vuo­ti­aat Soi­ten alu­een asuk­kaat sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat ja iäk­käät henkilöt.

 • 08.03.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 8.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen lisäk­si. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 9.3.2021 klo 12. 

 • 06.03.2021

  Mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne koro­na­vi­ruk­sel­le Kokkolassa

  Soi­ten alu­eel­la on voi­nut tapah­tua mah­dol­li­nen altis­tu­mi­nen koro­na­vi­ruk­sel­le 2.3. klo 13–15 kaup­pa­kes­kus Chy­de­nias­sa ja klo 15–16 Har­jun kah­vi­las­sa ja Emo­tio­nis­sa Kok­ko­lan Pris­mas­sa sekä 3.3. klo 7.00–9.45 Mat­ka­huol­lon bus­si­vuo­rol­la välil­lä Kokkola-Vaasa 

 • 05.03.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa sekä mah­dol­li­set altis­tu­mi­set Kok­ko­lan Mini­ma­nis­sa ja Espres­so Housessa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yksi tar­tun­nois­ta on voi­nut aiheut­taa mah­dol­li­sen altis­tu­mi­sen 26.2. klo 11.50–12.50 Mini­ma­nis­sa ja 26.2. klo 15.40–16.15 Espres­so Houses­sa Kokkolassa.

 • 04.03.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 4.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, joten tar­tun­nois­ta ei seu­ran­nut uusia altis­tu­mi­sia. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 225 koronavirustartuntaa.

 • 03.03.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la — mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee yläkouluihin

  Kes­ki­viik­ko­na 3.3. kokoon­tu­nut Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Lisäk­si viran­omais­työ­ryh­mä päät­ti laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta ylä­kou­luil­le lähio­pe­tuk­sen turvaamiseksi.

 • 02.03.2021

  ​Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

 • 01.03.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 1.3.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta poti­las­ta. Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perustasolla

 • 28.02.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu myös 75–79-vuotiaille

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu 75–79-vuotiaiden ikä­ryh­mäl­le tiis­tai­na 2.3.2021 klo 12. Ajan­va­raus on avoin­na myös yli 80-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäl­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le Soi­ten alu­een asukkaille.

 • 27.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta sekä mah­dol­li­nen altis­tu­mi­nen Kok­ko­lan poliisiasemalla

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan läh­de on sel­vil­lä. Mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne tiis­tai­na 23.2.2021 klo 14–15 Kok­ko­lan polii­sia­se­man aulatiloissa.

 • 26.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kokkolassa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta per­jan­tai 26.2.2021 ilta­päi­vän aika­na. Tar­tun­ta liit­tyy tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­taan liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen Haka­lah­den kou­lus­sa Kok­ko­las­sa 24–25.2.2021.

 • 26.02.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – yksi uusi tartunta

  Kaik­ki kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit eivät vie­lä täy­ty, joten Soi­ten alue säi­lyy tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la. Lähi­päi­vät näyt­tä­vät, miten tau­ti­ket­jut jat­ku­vat ja muo­dos­tuu­ko alu­eel­le tau­ti­ryp­päi­tä. Tilan­net­ta seu­ra­taan nyt tii­viis­ti ja lähi­päi­vät osoit­ta­vat, onko alu­eel­la epi­de­mio­lo­gi­nen perus­te siir­tyä kiih­ty­mis­vai­heen tasol­le, mikä toi­si myös nykyis­tä tiu­kem­mat rajoi­tuk­set alueelle.

 • 25.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa — jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kannuksessa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa tors­tai 25.2.2021 ilta­päi­vän aika­na sekä jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kan­nuk­ses­sa. Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on tors­tai-päi­vän aika­na hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

 • 25.02.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan 1. ris­ki­ryh­mään kuuluville

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le 18–69-vuotiaille Soi­ten alu­een asuk­kail­le säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun per­jan­tai­na 26.2.2021 klo 12 ja Soi­ten puhe­lin­ajan­va­rauk­seen tiis­tai­na 2.3.2021.

 • 25.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Suo­men hal­li­tus tie­dot­ti tänään koro­na­pan­de­mian tor­jun­nan tiu­kem­mis­ta toi­mis­ta ja tason kak­si käyt­töö­no­tos­ta sekä poik­keus­o­lois­ta. Soi­ten alue on täl­lä het­kel­lä koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la, joten mei­dän alu­eel­lem­me ei uusia rajoi­tuk­sia ole tulos­sa. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la ja ajan­va­raus roko­tuk­siin laajenee.

 • 24.02.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 24.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 15.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 23.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät kok­ko­la­lai­sen jää­kiek­ko­jouk­ku­een tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta on kaik­ki­aan tul­lut Soi­ten alu­eel­le kah­dek­san tar­tun­taa ja jatkotartuntaa.

 • 22.02.2021

  Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 22.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen nel­jän tar­tun­nan lisäk­si. Koros­tam­me, että edel­leen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää nou­dat­taa koro­na­hy­gie­niaoh­jei­ta: eri­tyi­sen tär­ke­ää on vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

 • 20.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kah­des­sa tapauk­ses­sa tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, joten näis­tä kah­des­ta tar­tun­nas­ta ei seu­ran­nut uusia altis­tu­mi­sia. Kol­man­teen tapauk­seen liit­tyy mah­dol­li­nen koro­na­vi­rusal­tis­tu­mi­sen ris­ki Kok­ko­lan kaup­pa­kes­kus Chy­de­nias­sa, eri­tyi­ses­ti Bik­Bok ‑myy­mä­läs­sä ajal­la 17.–19.2.2021.

 • 19.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja — Kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

 • 19.02.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu ti 23.2. klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le ava­taan jäl­leen ensi vii­kon tiis­tai­na 23.2.2021 klo 12.

 • 18.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 18.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le ava­taan jäl­leen ensi vii­kon tiis­tai­na 23.2.2021 klo 12.

 • 17.02.2021

  Mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet liit­tyen Her­mek­sen koronavirustartuntaan

  Tar­tun­ta on voi­nut aiheut­taa mah­dol­li­sen altis­tu­mi­sen koro­na­vi­ruk­sel­le seu­raa­vis­sa pai­kois­sa: su 14.2.2021 klo 19–20: Friends & BRGRS ravin­to­la Pie­tar­saa­ri ja ma 15.2.2021 klo 11–12: Cent­ria AMK ruo­ka­la Kokkola.

 • 17.02.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 17.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ket­tiin 15.3.2021 saak­ka. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa.

 • 16.02.2021

  Ajat koro­na­ro­ko­tuk­siin täynnä!

  Ajat tämän vii­kon koro­na­ro­ko­tuk­siin ovat täyn­nä. Ajan­va­raus seu­raa­vil­le roko­tus­ajoil­le ava­taan ensi vii­kon tiis­tai­na 23.2.2021 klo 12.

 • 16.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun ja on sii­tä seu­ran­nut jat­ko­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut oli karan­tee­nis­sa jo ennestään.

 • 15.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole tänään todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­kon­lo­pun aika­na uusia tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä kak­si ja molem­mat liit­tyi­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alueella.

 • 12.02.2021

  Roko­tuk­set ris­ki­ryh­mil­le alkavat

  Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat vii­kol­la 7 Soi­ten alu­eel­la alle 70 vuo­tiai­siin ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin. Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan rokotusaika. 

 • 12.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta – nel­jä Skel­lef­teån ket­jun tar­tun­taa var­mis­tu­nut brittimuunnokseksi

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun liit­ty­vät posi­tii­vi­set koro­na­näyt­teet ovat ana­ly­soi­ta­va­na muun­to­vi­ruk­sen osal­ta THL:ssä ja nyt nel­jä niis­tä on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen brittimuunnostartunnoiksi.

 • 11.02.2021

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu ti 16.2. klo 12

  Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuo­tiail­le, esim. puo­li­soil­le) ava­taan jäl­leen ensi vii­kon tiis­tai­na 16.2.2021 klo 12. 

 • 11.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 11.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Skel­lef­teån ket­jus­ta on Soi­ten alu­eel­le tul­lut 12 tar­tun­taa sekä 2 jat­ko­tar­tun­taa, eli yhteen­sä 14 tar­tun­taa. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le ava­taan ensi vii­kon tiis­tai­na 16.2.2021 klo 12.

 • 10.02.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui ke 10.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Kai­ken kaik­ki­aan Soi­ten alu­eel­la on rau­hal­li­nen koro­na­vi­rus­ti­lan­ne. Kes­ki-Poh­jan­maa voi jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la, kos­ka tilan­teet ovat olleet hal­lit­ta­via ja jäl­ji­tet­tä­viä ja karan­tee­nit toteu­tet­tu hyvin.

 • 09.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tartuntaketjuun. 

 • 08.02.2021

  Ajat koro­na­ro­ko­tuk­siin täynnä!

  Ajat tämän vii­kon koro­na­ro­ko­tuk­siin ovat täyn­nä. Ajan­va­raus seu­raa­vil­le roko­tus­ajoil­le ava­taan ensi vii­kon tiis­tai­na klo 12. Seu­raa Soi­ten tiedottamista!

 • 08.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 8.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Tänään avat­tiin jäl­leen ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikääntyneille.

 • 07.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki nel­jä tar­tun­taa liit­ty­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen.

 • 06.02.2021

  Skel­lef­teås­ta Suo­meen 23.1. jäl­keen palan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä keho­te­taan hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin kotipaikkakunnallaan

  Skel­lef­teås­ta Suo­meen lau­an­tain 23.1.2021 jäl­keen palan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä keho­te­taan hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin kotipaikkakunnallaan. 

  Skel­lef­teås­sä on pahe­ne­va koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ja työn­te­ki­jät ovat teh­taal­la työs­ken­nel­les­sään saat­ta­neet altis­tua bri­tan­nia­lais­ta alku­pe­rää ole­val­le muun­to­vi­ruk­sel­le. Tes­tiin on syy­tä täs­sä poik­keus­ta­pauk­ses­sa men­nä, vaik­ka oli­si oireeton.

 • 05.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

 • 04.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 4.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tai tänään. Soi­ten alu­eel­la on kui­ten­kin tapah­tu­nut mah­dol­li­nen altis­tu­mis­ti­lan­ne Hei­no­lan­kaa­ren ABC-huol­toa­se­mal­la ke 27.1.2021 klo 17. Ensi vii­kon jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan ajan­va­raus maa­nan­tai­na 8.2.2021 klo 12.

 • 04.02.2021

  Ajan­va­raus vii­kon 6 jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan ma 8.2.2021 klo 12

  Jouk­ko­ro­ko­tuk­set on täs­sä vai­hees­sa tar­koi­tet­tu yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuotiaille).

 • 03.02.2021

  Uudet koro­na­ro­ko­te­lin­jauk­set tuo­vat muu­tok­sia Soi­ten alu­een koro­na­ro­ko­tuk­siin – rokot­tei­ta vapau­tuu enem­män ikäihmisille

  Kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä KRAR tote­si tänään, että val­lit­se­vas­sa epi­de­mia­ti­lan­tees­sa kaik­kien koro­na­ro­kot­tei­den annos­vä­liä on suo­si­tel­ta­vaa piden­tää 12 viik­koon. Ryh­mä lin­ja­si myös, että AstraZe­necan koro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta käy­te­tään tois­tai­sek­si vain alle 70-vuo­tiai­den rokot­ta­mi­seen. Lin­jauk­set muu­tok­sia myös Soi­ten koro­na­ro­ko­tuk­siin niin hen­ki­lös­tön kuin alu­een asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. Ajan­va­raus vii­kon 6 jouk­ko­ro­ko­tuk­siin ava­taan ma 8.2.2021 klo 12.

 • 03.02.2021

  Soi­te jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la – ei uusia tar­tun­to­ja tänään

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 3.2.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia jat­ket­tiin 28.2.2021 saak­ka. Soi­tes­sa ei ole tänään todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

 • 02.02.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kah­des­sa tapauk­ses­sa tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, joten näis­tä kah­des­ta tar­tun­nas­ta ei seu­ran­nut uusia altis­tu­mi­sia. Kol­mas tar­tun­ta liit­tyy Jyväs­ky­län laa­jaan tartuntaketjuun.

 • 01.02.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.2.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Tänään avat­tiin ajan­va­raus väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­siin koro­na­vi­rus­ta vas­taan Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­rauk­seen saa­pui ennä­tys­mää­rä yhteydenottoja. 

 • 01.02.2021

  Ajat koro­na­ro­ko­tuk­siin täynnä!

  Ajat tämän vii­kon koro­na­ro­ko­tuk­siin ovat täyn­nä. Ajan­va­raus seu­raa­vil­le roko­tus­ajoil­le ava­taan ensi vii­kon alus­sa — seu­raa Soi­ten tiedottamista!

 • 01.02.2021

  Koro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen tek­ni­set häi­riöt korjattu

  Koro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­sä on vali­tet­ta­vas­ti ollut tek­ni­siä haas­tei­ta. Häi­riöt saa­tiin kor­jat­tua klo 10.42.

 • 29.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karanteenissa.

 • 28.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 28.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan tors­tai­na 4.2.2021 yli 80-vuo­tiais­ta koto­na asu­vis­ta ikäih­mi­sis­tä sekä samas­sa talou­des­sa asu­vis­ta omais­hoi­ta­jis­ta ja ikään­ty­neis­tä. Ajan­va­raus täl­le koh­de­ryh­mäl­le ava­taan maa­nan­tai­na 1.2.2021 klo 10.

 • 28.01.2021

  Yli 80-vuo­tiai­den koto­na asu­vien ikäih­mis­ten ja hei­dän omais­hoi­ta­jien koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat Soi­tes­sa — ajan­va­raus ava­taan ma 1.2.2021

  Ensim­mäi­sel­le jouk­ko­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mäl­le, yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le, ava­taan koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus 1.2.2021 ja roko­tuk­set alka­vat 4.2.2021.

 • 28.01.2021

  Soi­te jakaa alu­een koti­ta­louk­siin tie­dot­teen koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta – ota se talteen!

  Soi­te jakaa täl­lä vii­kol­la Kes­ki-Poh­jan­maan alu­een kaik­kiin koti­ta­louk­siin tie­dot­teen koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eel­la. Pyy­däm­me väes­töä otta­maan tie­dot­teen tal­teen ja seu­raa­maan roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa. Tie­do­tam­me roko­te­vuo­ros­sa ole­vis­ta koh­de­ryh­mis­tä myös paikallismediassa.

 • 27.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa — Soi­te edel­leen koro­na­vi­ruk­sen perustasolla

  Soi­tes­sa on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 27.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la ja voi­mas­sa ole­vat alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 14.2.2021 saakka.

 • 26.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Lähi­pii­rin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

 • 25.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään niin nopeas­ti kuin rokot­tei­den saa­ta­vuus sen mahdollistaa.

 • 22.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­jua sel­vi­te­tään par­hail­laan. Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne 16.1.2021 Kok­ko­lan Inti­aa­ni­ky­län Lidl-myy­mä­läs­sä (Stran­gin­tie 1) klo 16–18. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää hakeu­tua koro­na­tes­tiin nopeas­ti ja hyvin lie­vil­lä­kin oireil­la, jot­ta tar­tun­ta­ket­jut eivät läh­de leviämään!

 • 21.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sel­la voi­daan sel­keäs­ti vai­kut­taa alu­eel­li­seen koro­na­ti­lan­tee­seen. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa­kin kiit­tää kaik­kia alu­een asuk­kai­ta ohjei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta. Jak­se­taan­han nou­dat­taa ohjei­ta jatkossakin!

 • 20.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la koro­na­tar­tun­nan ris­ki Kaus­ti­sen raveis­sa 18.1.2021

  Soi­ten alu­een vii­me päi­vien koro­na­vi­rus­tar­tun­toi­hin liit­tyy ris­ki altis­tu­mi­sel­le koro­na­vi­ruk­sel­le Kaus­ti­sen raveis­sa maa­nan­tai-ilta­na 18.1.2021. Pyy­däm­me ravei­hin osal­lis­tu­nei­ta kil­pai­li­joi­ta sekä toi­mit­si­joi­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin. 

 • 20.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu jäl­leen kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on ase­tet­tu karan­tee­niin. Tes­tei­hin tulee hakeu­tua vähäi­sis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa ja heti oirei­den ilmaan­nut­tua. Muis­tu­tam­me pai­nok­kaas­ti myös kas­vo­mas­kin käy­tös­tä suo­si­tus­ten mukaisesti.

 • 19.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la koro­na­tar­tun­nan ris­ki bus­si­mat­kal­la 15.1.2021 Kan­nuk­sen ja Kok­ko­lan välillä

  Yhteen tämän päi­väi­sis­tä tar­tun­nois­ta liit­tyy mah­dol­li­nen lin­ja-auto­mat­kus­ta­jien alis­tu­mi­nen Poh­jo­lan Mat­kan rei­til­lä Kan­nus-Kok­ko­la-Kan­nus per­jan­tai­na 15.1.2021.

 • 19.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nois­ta kak­si liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa. Kol­man­nen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken. Jokai­sen kol­men uuden tar­tun­nan osal­ta altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

 • 18.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 18.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. K‑PKS:ssa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut poti­las. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alueella.

 • 15.01.2021

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan läh­det­tä sel­vi­te­tään par­hail­laan. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

 • 14.01.2021

  Kas­vo­mas­kien jake­lu vähävaraisille

  Soi­te jakaa kas­vo­mas­ke­ja vähä­va­rai­sil­le. Vähä­va­rais­ten ilmai­sia kas­vo­mas­ke­ja voi tie­dus­tel­la nume­ros­ta: 040 806 5095 ma-pe klo 9–15.

 • 14.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus alu­eel­la on Suo­men alhai­sin täl­lä het­kel­lä ja onkin erit­täin tär­ke­ää, että nou­da­tam­me koro­naan liit­ty­viä rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ettei tilan­ne pahenisi.

 • 13.01.2021

  Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­le – suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan 14.2.2021 saakka

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 13.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­le, mut­ta voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan. Suo­si­tuk­set keve­ne­vät uima­hal­lien ja kir­jas­to­jen osal­ta. Myös­kään perus­kou­luun ei tule kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta alu­een olles­sa perustasolla.

 • 11.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 11.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­kon­lo­pun aika­na yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. THL:n muut­tu­neen suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti Soi­te on päi­vit­tä­nyt alu­eel­li­sen kas­vo­mas­kin ikä­suo­si­tus­ta: kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 12-vuotiaille. 

 • 07.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 7.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten yksi­köis­sä. Koro­na­val­mius­ryh­mä lin­ja­si supis­tuk­sia osaan Soi­ten yksiköitä.

 • 05.01.2021

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – suo­si­tuk­set voi­mas­sa 17.1.2021 saakka

  Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si, että Kes­ki-Poh­jan­maal­la jat­kuu koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­he. Ole­mas­sa ole­vien koro­na­vi­rus­ti­lan­teen suo­si­tus­ten voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin sun­nun­tai­hin 17.1.2021 saak­ka. AVI:n mää­räys 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­ses­ta on myös voi­mas­sa 17.1.2021 saakka.

 • 04.01.2021

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 4.1.2021

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta liit­tyy mat­kai­luun. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 31.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 31.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koronavirustartuntoja.

  Koro­na­val­mius­ryh­mä otti kan­taa uuden­vuo­den viet­toon. Koro­na-aika­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asi­aan­kuu­lu­vin varo­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Tänä vuon­na uuden­vuo­den raket­tien ammun­nas­sa tulee huo­mioi­da tavan­omais­ten varo­toi­mien lisäk­si myös koronaturvallisuus.

 • 30.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ennal­laan – vie­te­tään koro­na­tur­val­li­nen uusivuosi

  Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja 10.1.2021 saak­ka voi­mas­sa ole­vat rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan.

  Soi­te muis­tut­taa koro­na­tur­val­li­suu­des­ta uuden­vuo­den juh­lien vietossa.

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta.

 • 29.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – roko­tuk­set alka­vat Soitessa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ensim­mäi­nen erä koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta saa­puu Soi­teen kes­ki­viik­ko­na 30.12. ja Soi­tes­sa aloi­te­taan koro­na­ro­ko­tuk­set saman päi­vän aikana. 

 • 28.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 28.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu jou­lun aika­na kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Jou­lun­py­hi­nä koro­na­tes­tauk­ses­sa oli kävi­jöi­tä lähes nor­maa­liin tah­tiin, eikä suur­ta not­kah­dus­ta koro­na­näyt­tei­den otto­mää­ris­sä ilmen­nyt. Jou­lu­vii­kol­la koro­na­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 1 100 kpl.

 • 23.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 23.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Soi­tes­sa val­mis­tau­dum­me aloit­ta­maan koro­na­ro­ko­tuk­set vii­kos­ta 1 alkaen. Ajal­la 24.–27.12. tie­do­tam­me koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne olen­nai­ses­ti muut­tuu Soi­ten alueella.

 • 22.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ennal­laan – tur­va­taan koro­na­tur­val­li­nen joulu

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui 22.12.2020 tar­kas­te­le­maan Soi­ten alu­een tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja voi­mas­sa ole­vat rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, jot­ta tur­va­taan koro­na­tur­val­li­nen joulu.

 • 21.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 14.12.2020. Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 17.12.2020

  Suo­si­tuk­set jou­lun viettoon

  THL suo­sit­te­lee, että ihmi­set viet­täi­si­vät jou­lua mah­dol­li­sim­man pie­nis­sä ryh­mis­sä ja mie­lui­ten koto­na lähei­sim­pien ihmis­ten kanssa.

 • 17.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. AVI rajoit­taa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän kym­me­neen hen­ki­löön 22.12.2020–17.1.2021 väli­sek­si ajaksi.

 • 16.12.2020

  Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – suo­si­tuk­set voi­mas­sa 10.1.2021 saakka

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020 ja lin­ja­si alu­eel­li­sen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen sekä suo­si­tuk­set. Soi­ten alue pysyy koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja voi­mas­sa ole­vien suo­si­tus­ten mää­rä­ai­kaa jat­ket­tiin 10.1.2021 saakka.

 • 15.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo ennes­tään karanteenissa.

 • 14.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­te­tun tar­tun­nan jäl­keen. Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 13.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

 • 10.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tie­do­te­tun tar­tun­nan jäl­keen. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta. Tilan­ne­ku­van luku­ja on päivitetty…

 • 09.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo ennes­tään karanteenissa.

 • 08.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy joukkoaltistuminen

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Jouk­koal­tis­tu­mi­nen on tapah­tu­nut Kok­ko­lan yli­opis­to­kes­kus Chydeniuksessa.Tartuntaketjua sel­vi­te­tään par­hail­laan. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja hei­dät ase­te­taan karan­tee­niin. Altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä on yhteen­sä 13.

 • 07.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 7.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Yhteen­sä uusia tar­tun­to­ja todet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na kol­me. Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa K‑PKS:ssa.

 • 06.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

 • 05.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

 • 03.12.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa. Soi­ten alu­een koro­na­suo­si­tuk­sia on tar­ken­net­tu STM:n ohjauk­sen mukaisesti.

 • 02.12.2020

  Soi­ten alu­een suo­si­tuk­set koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – AVI kiel­tää yli 20 hen­ki­lön kokoontumiset

  Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) on 1.12.2020 tiu­ken­ta­nut kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia koro­na­vi­ruk­sen perus‑, kiih­ty­mis- sekä leviä­mis­vai­heis­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan olles­sa kiih­ty­mis­vai­hees­sa on yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kielletty. 

 • 01.12.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – kol­me sairaalahoidossa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun. Kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa K‑PKS:ssa.

 • 30.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 30.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen. Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

 • 29.11.2020

  Kes­ki-Poh­jan­maa siir­tyy koro­nae­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

  Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui sun­nun­tai­na 29.11.2020 ja tote­si Kes­ki-Poh­jan­maan siir­ty­neen koro­nae­pi­de­mian perus­ta­sol­ta kiihtymisvaiheeseen.

 • 28.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kuusi uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nois­ta nel­jä liit­tyy aikai­sem­piin tartuntaketjuihin. 

 • 26.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 26.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vii­si tar­tun­taa liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­toi­hin liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen työ­pai­kal­la. Yksi uusis­ta tar­tun­nois­ta liit­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­le sijoit­tu­vaan ketjuun.

 • 25.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun. Altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan parhaillaan.

 • 24.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yksi poti­las sairaalahoidossa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu eilen 23.11.2020 kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun. Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa K‑PKS:ssa.

 • 24.11.2020

  Suo­si­tuk­set pikkujouluaikaan

  Koro­na-aika­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asi­aan­kuu­lu­vin varo­toi­min järjestettynä.

 • 23.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 23.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­te­tun jouk­koal­tis­tu­mis­ta­pauk­sen jäl­keen. Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 21.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy joukkoaltistuminen

  Soi­ten alu­eel­la, Kaus­ti­sel­la, on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Kaus­ti­sen kes­kus­kou­lu (7–9.) siir­tyy etä­ope­tuk­seen 23–29.11.2020.

 • 20.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tartuntaketjuun.

 • 19.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Koro­na­val­mius­ryh­mä otti kan­taa pik­ku­jou­lu­jen viet­toon. Ko­­ro­­na-ai­­ka­­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asiaan­kuu­lu­vin va­ro­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Kruu­nu­pyyn rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa 30.11.2020 saakka.

 • 18.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – viran­omais­ryh­mäl­tä kokoon­tu­mis­ra­joi­tus Kruu­nu­pyyn alueelle

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Viran­omais­ryh­mä antoi Kruu­nu­pyyn alu­eel­le vah­van suo­si­tuk­sen kokoontumisrajoituksista…

 • 16.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 16.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me ensim­mäi­sen ker­ran 12.11.2020. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa, jos­ta on nyt yhteen­sä todet­tu 12 tar­tun­taa. Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 15.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­kon­lo­pun aika­na nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tartuntaketjuun.

 • 13.11.2020

  Kruu­nu­pyyn alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta seu­raa joukkoaltistumisia

  Kruu­nu­pyyn alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen 12.11.2020. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa. Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri Mar­ko Rah­ko­nen suo­sit­te­lee, että Kruu­nu­pyyn alu­eel­la väl­tet­täi­siin kokoon­tu­mi­sia ja osal­lis­tu­mis­ta har­ras­tus­toi­min­taan vii­kon ajan…

 • 12.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 12.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat ovat aiheut­ta­neet jouk­koal­tis­tu­mi­sen per­he­ta­pah­tu­mas­sa. Altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä on noin 20. Lisäk­si val­mius­ryh­mä nime­si työ­ryh­män koro­na­ro­ko­tus­pro­ses­sin suunnitteluun.

 • 11.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

 • 09.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 9.11.2020

  Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty.

 • 05.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 5.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Soi­te on aloit­ta­nut koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den koti­seu­ran­nan mobii­li­so­vel­luk­sen avulla.

 • 05.11.2020

  Mobii­li­so­vel­lus avuk­si koro­na­vi­rus­po­ti­lai­den koti­seu­ran­taan Soitessa

  Soi­te on aloit­ta­nut koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den koti­seu­ran­nan mobii­li­so­vel­luk­sen avul­la. Sovel­lus suju­voit­taa koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen seu­ran­taa ja mah­dol­lis­taa vies­tit­te­lyn Soi­ten ammat­ti­lai­sen kanssa.

 • 04.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Toi­nen tar­tun­nois­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja toi­sen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken. Tilan­ne­ku­va on päivitetty.

 • 03.11.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

 • 02.11.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 2.11.2020

  Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat on saa­tu ulko­mail­ta. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa kiit­tää Soi­ten alu­een asuk­kai­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen sekä mui­den koro­naoh­jeis­tus­ten hyväs­tä nou­dat­ta­mi­ses­ta. Hygie­nia­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sel­la jokai­nen voi vai­kut­taa alu­een tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen. Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa Soi­ten alu­eel­la ennaltaehkäisevästi.

 • 02.11.2020

  Säh­köi­nen ajan­va­raus koro­na­tes­tauk­seen laa­je­nee koko Soi­ten alueelle

  Maa­nan­tais­ta 2.11.2020 alkaen ajan koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti myös Kan­nuk­sen ja Tunk­ka­rin infek­tio­vas­taan­ot­to­jen dri­ve in ‑tes­taus­pis­teel­le. Ajan­va­rauk­seen pää­see Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion kaut­ta, mikä­li oirear­vio suo­sit­taa testausta.

 • 30.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten infek­tio­y­li­lää­kä­ri veto­aa, että koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tul­tai­siin ajois­sa ja hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Kun tar­tun­nat saa­daan ajois­sa kiin­ni, voi­daan ehkäis­tä laa­jo­jen ket­ju­jen syntyminen.

 • 29.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 29.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yksi tar­tun­nois­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja kah­des­sa tapauk­ses­sa kyse on uusis­ta tar­tun­ta­ket­juis­ta. Uusis­ta ket­juis­ta yhden sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan parhaillaan. 

 • 27.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

 • 26.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin ja tar­tun­nan­saa­neet oli­vat jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

 • 23.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan­saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

 • 22.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 22.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja täl­lä vii­kol­la. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­tar­tun­ta on todet­tu 18.10.2020. Karan­tee­ne­ja on päät­ty­nyt ja täl­lä het­kel­lä koti­ka­ran­tee­nis­sa on alle 50 hen­ki­löä Soi­ten alueella. 

 • 19.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.10.2020

  Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. K‑PKS:n osas­tol­la on hoi­dos­sa yksi koronapotilas.

 • 15.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa yhtään koronapotilasta.

 • 14.10.2020

  Soi­ten alue edel­leen perus­ta­sol­la: vah­va mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa ja tar­pee­ton­ta mat­kus­te­lua Vaa­san sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le tulee välttää

  Alu­eel­li­nen koro­na­vi­ran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alu­eel­la ollaan edel­leen epi­de­mian perus­ta­sol­la. Laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on yhä voi­mas­sa ja lisäk­si tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta Vaa­san sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le on tois­tai­sek­si syy­tä välttää. 

 • 12.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­san tar­tun­ta­ket­juun. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

 • 12.10.2020

  Säh­köi­nen Omaolo-pal­ve­lu ote­taan käyt­töön Soi­tes­sa: säh­köis­tä ajan­va­raus­ta koro­na­tes­tauk­seen pilotoidaan

  Soi­te aloit­taa val­ta­kun­nal­li­sen Omaolo-pal­ve­lun hyö­dyn­tä­mi­sen Kes­ki-Poh­jan­maal­la koro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa. Omaolo-pal­ve­lus­sa voi täyt­tää oirear­vio­ky­se­lyn, jos­sa arvioi­daan koro­na­vi­rus­tar­tun­nan toden­nä­köi­syys ja pal­ve­lu välit­tää tar­vit­taes­sa vas­taa­jan yhteys­tie­dot Soi­teen. Samas­sa yhtey­des­sä pilo­toi­daan Omaolo-pal­ve­luun lin­ki­tet­tyä koro­na­tes­tauk­sen säh­köis­tä ajan­va­raus­ta Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­taus­pis­tee­seen.

 • 10.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu vii­si uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aiem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. K‑PKS:n osas­tol­la on hoi­dos­sa yksi koronapotilas.

 • 09.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­san tar­tun­ta­ket­juun. Altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan par­hail­laan ja ase­te­taan karanteeniin.

 • 08.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 08.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­san tar­tun­ta­ket­juun. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­lan osas­tol­la on hoi­dos­sa yksi koronapotilas.

 • 07.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät hyvin toden­nä­köi­ses­ti aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, mut­ta sel­vi­tys­työ on vie­lä kesken.

 • 06.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­sas­sa todet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­toi­hin liit­tyy myös n. 30 hen­ki­lön joukkoaltistuminen. 

 • 05.10.2020

  Soi­ten alue edel­leen perus­ta­sol­la: vah­va mas­ki­suo­si­tus voimaan

  Alu­eel­li­nen viran­omais­ryh­mä, arvioi Kes­ki-Poh­jan­maan koro­nae­pi­de­mian tilan­ne­ku­vaa ja lin­ja­si, että Soi­ten alu­eel­la ollaan, nous­seis­ta tau­ti­ta­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta, edel­leen epi­de­mian perus­ta­sol­la. Viran­omais­ryh­mä vah­vis­ti Soi­ten aiem­min anta­man laa­jen­ne­tun kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen alueella. 

 • 05.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu uusia koronavirustartuntoja

  Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu vii­kon­lo­pun aika­na yhteen­sä kah­dek­san uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta vii­den koti­kun­ta Soi­ten alu­eel­la. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta liit­tyy Vaa­san laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan edelleen.

 • 02.10.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Ylläk­sel­lä todet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Kah­den tar­tun­nan osal­ta altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Altis­tu­ne­tia on näis­sä kah­des­sa tapauk­ses­sa yhteen­sä 15. Kol­man­nen tar­tun­nan altis­tu­nei­den sel­vi­tys­työ on vie­lä käynnissä.

 • 01.10.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 01.10.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 47 koronavirustartuntaa.

 • 29.09.2020

  Kok­ko­las­sa aiem­min todet­tuun koro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyy myös altis­tu­mi­nen harrastustoiminnassa

  Kok­ko­las­sa vii­kon­lopp­pu­na todet­tuun koro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyy altis­tu­mi­nen myös kah­des­sa har­ras­te­pii­ris­sä. Altis­tu­nei­ta on kum­mas­sa­kin n. kym­me­nen hen­ki­löä. Altis­tu­neet on tavoi­tet­tu ja ohjat­tu tes­tauk­seen sekä karan­tee­niin. Tes­ti­tu­lok­set kai­kis­ta pait­si yhdes­tä Chy­de­niuk­sen kou­lun oppi­laas­ta ja opet­ta­jas­ta on saa­tu ja ne ovat olleet negatiivisia. 

 • 28.09.2020

  Koro­na­ti­lan­ne­kat­saus 28.9.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la vii­kon­lo­pun jäl­keen. Chy­de­niuk­sen kou­lun koro­na-altis­tuk­seen liit­ty­viä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ei ole tois­tai­sek­si ilmen­nyt. Tilan­ne Chy­de­niuk­sen kou­lul­la on ollut maa­nan­tai­na rauhallinen.

 • 26.09.2020

  Kok­ko­las­sa todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy joukkoaltistuminen

  Kok­ko­las­sa on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta toi­seen liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Jouk­koal­tis­tu­mi­seen liit­ty­vä tar­tun­ta on todet­tu Chy­de­niuk­sen kou­lun oppi­laal­la. Tar­tun­nan saa­neet ovat kotie­ris­tyk­ses­sä ja tar­tun­nal­le altis­tu­nei­den sel­vi­tys­työ on käyn­nis­sä. Täs­sä vai­hees­sa on kui­ten­kin sel­vää, että altis­tu­nei­ta on usei­ta kymmeniä. 

 • 24.09.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.9.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la tänään. THL on tänään päi­vit­tä­nyt kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta, joka poh­jau­tuu kol­meen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­vai­hei­seen. Soi­tes­sa ollaan perus­ta­sol­la, mikä tar­koit­taa sitä, että voi­mas­sa ole­va alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus säi­lyy ennal­laan. Soi­te jat­kaa kas­vo­mas­kien jaka­mis­ta vähä­va­rai­sil­le vii­koil­la 40–41.

 • 24.09.2020

  Kas­vo­mas­kien jake­lua vähä­va­rai­sil­le jat­ke­taan Soitessa

  Soi­te jat­kaa kas­vo­mas­kien jaka­mis­ta vähä­va­rai­sil­le vii­koil­la 40–41. Val­ta­kun­nal­li­nen suo­si­tus on, että kan­sa­lai­set hank­ki­vat kas­vo­mas­kit itse. Mak­sut­to­mat kas­vo­mas­kit on tar­koi­tet­tu vähä­va­rai­sil­le asuk­kail­le, jot­ka eivät pys­ty mas­ke­ja hankkimaan.

 • 23.09.2020

  Yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on tänään 23.9.2020 todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aiem­paan, vii­me vii­kon­lop­pu­na todet­tuun tar­tun­ta­ket­juun, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole. Tar­tun­nan saa­nut on kotie­ris­tyk­ses­sä. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 45 koronavirustartuntaa.

 • 22.09.2020

  Yksi uusi koronavirustartunta

  Soi­ten alu­eel­la on tänään 22.9.2020 todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole. Tar­tun­nan saa­nut on kotie­ris­tyk­ses­sä. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 44 koronavirustartuntaa.

 • 21.09.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.9.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat kotie­ris­tyk­ses­sä. Uudet koro­na­vi­rus­tar­tun­nat eivät lii­ty aiem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin, eivät­kä uudet tapauk­set lii­ty toi­siin­sa. Yksi tar­tun­nan saa­nut on Kes­ki-Poh­jan­maan ulkopuolelta.

 • 17.09.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.9.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Les­ti­jär­ven koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ket­jun kul­ku on sel­vil­lä ja altis­tus­ti­lan­teet on kar­toi­tet­tu. Soi­te on aset­ta­nut yhteen­sä 36 hen­ki­löä karan­tee­niin Lestijärvellä.

 • 15.09.2020

  Les­ti­jär­ven kou­lus­ta ei löy­ty­nyt uusia koronavirustartuntoja

  Varo­toi­me­na Soi­te otti kai­kis­ta Les­tin kou­lun (luo­kat 0–9) oppi­lais­ta sekä hen­ki­lö­kun­nas­ta koro­na­vi­rus­näyt­teet maa­nan­tai­aa­mu­na 14.9.2020. Tes­ti­tu­lok­set ovat val­mis­tu­neet ja ne oli­vat kaik­ki nega­tii­vi­sia, eli uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei löytynyt. 

 • 14.09.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.9.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, joka todet­tiin Les­ti­jär­vel­lä viikonloppuna.

 • 14.09.2020

  Koro­na­toi­min­ta uudis­tuu Soi­tes­sa: uusi dri­ve in –tes­taus­pis­te käyt­töön sekä koro­na­tes­ti­tu­lok­set teks­ti­vies­til­lä kännykkään

  Soi­te uudis­taa koro­na­toi­min­taa täl­lä vii­kol­la. Kok­ko­las­sa ote­taan käyt­töön uusi dri­ve in –tes­taus­pis­te ja koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men aukio­loai­kaa laa­jen­ne­taan. Lisäk­si koro­na­vi­rus­tes­tauk­sen pro­ses­sia suju­voi­te­taan niin, että jat­kos­sa asia­kas voi saa­da teks­ti­vies­til­lä tes­ti­tu­lok­sen kännykkäänsä.

 • 13.09.2020

  Les­ti­jär­vel­lä todet­tu 5 uut­ta koronavirustartuntaa

  Soi­ten alu­eel­la Les­ti­jär­vel­lä on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Varo­toi­me­na Soi­te ottaa kai­kis­ta Les­tin kou­lun (luo­kat 0–9) oppi­lais­ta sekä hen­ki­lö­kun­nas­ta koro­na­vi­rus­näyt­teet. Lisäk­si varo­toi­me­na Les­ti­jär­ven van­hus­ten­pal­ve­lua­su­mi­syk­sik­kö Koti­pir­tis­sä on vie­rai­lu­kiel­to ja kaik­ki yksi­kön asuk­kaat sekä hen­ki­lö­kun­ta tes­ta­taan koro­na­vi­ruk­sen varalta.

 • 04.09.2020

  Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus alueella

  Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kasvomaskisuositus.

 • 03.09.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.9.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on saa­tu ris­ki­maas­ta ja tar­tun­nan­saa­nut on kotie­ris­tyk­ses­sä. Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa kasvomaskisuositus.

 • 31.08.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 31.8.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa THL:n ohjees­ta kos­kien fluns­sa­oi­reis­ta las­ta. Koro­na­vilk­ku-sovel­lus on lan­see­rat­tu käyt­töön tänään…

 • 31.08.2020

  Koro­na­vilk­ku-sovel­lus käyt­töön myös Keski-Pohjanmaalla

  Suo­mes­sa ote­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti käyt­töön Koro­na­vilk­ku-sovel­lus koro­na­vi­rus­tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­seen maa­nan­tai­na 31.8.2020. Sovel­lus nopeut­taa viruk­sel­le altis­tu­nei­den tavoit­ta­mis­ta ja tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­se­mis­ta. Sovel­luk­seen on kyt­ket­ty pai­kal­li­nen ohjeis­tus, kuin­ka toi­mia altistustilanteessa.

 • 27.08.2020

  Kas­vo­mas­kien jake­lu vähä­va­rai­sil­le aloi­te­taan Soitessa

  Soi­te aloit­taa kas­vo­mas­kien jaka­mi­sen vähä­va­rai­sil­le. Jaam­me ensi­si­jai­ses­ti kan­kai­sia kas­vo­mas­ke­ja nel­jä kap­pa­let­ta per henkilö. 

 • 24.08.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.8.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta on saa­tu ris­ki­maas­ta ja tar­tun­nan­saa­nut sai­ras­taa koto­na. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä, altis­tu­neet on ase­tet­tu karan­tee­niin, eikä tar­tun­taan lii­ty jouk­koal­tis­tu­mis­ta. Ris­kiar­vion perus­teel­la tämä uusi tar­tun­ta ei aiheu­ta ylei­sen mas­ki­suo­jauk­sen väli­tön­tä tar­vet­ta Keski-Pohjanmaalle.

 • 20.08.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 20.8.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Koro­na­näyt­tei­tä ote­taan pal­jon Soi­ten yksi­köis­sä. Val­tao­sa näyt­teis­tä pyri­tään ana­ly­soi­maan kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­sa Kok­ko­las­sa, mut­ta osa näyt­teis­tä lähe­te­tään ana­ly­soi­ta­vak­si Ouluun, mis­sä näyt­tei­den ana­ly­soin­ti on ruuhkautunut.

 • 13.08.2020

  Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Keski-Pohjanmaalla

  Soi­ten alu­eel­la koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta.​ Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähiaikoina. 

 • 27.07.2020

  Koro­na­vi­rus­tes­tiin aina puhe­li­nyh­tey­den­o­ton kautta

  Soi­te muis­tut­taa, että koro­na­vi­rus­tes­tiin tul­laan aina puhe­li­nyh­tey­den­o­ton ja ajan­va­rauk­sen kautta.

 • 20.07.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.7.2020

  Soi­ten alu­eel­la on vii­kon­lop­pu­na todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Nor­maa­lin koro­naoh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti tar­tun­nan saa­nut sekä altis­tu­neet ovat karanteenissa.

 • 14.07.2020

  Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­näyt­teet ote­taan las­ten päivystyksessä

  Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­näyt­teet ote­taan 15.7.2020 läh­tien las­ten päi­vys­tyk­ses­sä Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

 • 29.06.2020

  Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ron puhe­lin­ai­ka muuttuu

  Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ron 06 828 7499 puhe­lin­ai­ka muut­tuu maa­nan­tais­ta 29.6.2020 alkaen. Uusi puhe­lin­ai­ka on klo 8–16 joka päivä.

 • 22.06.2020

  Koro­na­ti­lan­tees­ta tie­do­te­taan vain tarvittaessa

  Tie­do­tam­me täs­tä läh­tien koro­na-asiois­ta vain tar­peen mukaan, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu, eli sään­nöl­li­ses­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta luovutaan. 

 • 22.06.2020

  Vie­rai­lut Soi­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä sal­li­taan rajoitetusti

  Vie­rai­lut Soi­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä sal­li­taan rajoi­te­tus­ti tiis­tais­ta 23.6. alkaen. 

 • 18.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tie­do­tam­me täs­tä läh­tien koro­na-asiois­ta vain tar­peen mukaan, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu.

 • 17.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 17.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vie­rai­lu­kiel­to­ja pure­taan edel­leen Soi­ten yksi­köis­sä. Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la ja Kan­nuk­ses­sa siir­ry­tään vierailurajoituksiin.

 • 17.06.2020

  Kes­kus­sai­raa­las­sa ja yle-osas­toil­la siir­ry­tään vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin kiel­lon sijaan

  Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä Soi­ten yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la ja Kan­nuk­ses­sa siir­ry­tään vierailurajoituksiin.

 • 16.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 16.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

 • 15.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu vii­kon­lo­pun tai tämän päi­vän aika­na Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vie­rai­lu­kiel­to­ja pure­taan edel­leen Soi­ten yksiköissä.

 • 12.06.2020

  Syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­löä kos­ke­vis­ta vie­rai­lu­ra­joit­teis­ta luovutaan

  Soi­tes­sa luo­vu­taan syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön muka­nao­loon liit­ty­vis­tä rajoit­teis­ta 15.6.2020 lähtien. 

 • 12.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 12.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Val­mius­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin, että Soi­tes­sa luo­vu­taan syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön muka­nao­loon liit­ty­vis­tä rajoit­teis­ta 15.6.2020 lähtien. 

 • 11.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Syn­ny­tys­ten osal­ta lin­jat­tiin, että tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua kii­reet­tö­män sek­tion lisäk­si myös kii­reel­li­seen sektioon. 

 • 10.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 10.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

 • 09.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 9.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

 • 08.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu vii­kon­lop­pu­na eikä tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

 • 05.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 5.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

 • 04.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 4.6.2020

  Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet sai­ras­ta­vat koto­na. Tapauk­set liit­ty­vät aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa Soitessa.

 • 03.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 3.6.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 29 koronavirustartuntaa. 

 • 02.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 2.6.2020

  Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on diag­no­soi­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa tänään. Tar­tun­nan saa­neet sai­ras­ta­vat koto­na. Tapauk­set liit­ty­vät aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 29 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa Soitessa.

 • 01.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 1.6.2020

  Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­nan saa­neet ovat lie­vä­oi­rei­sia ja sai­ras­ta­vat koto­na. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 26 koronavirustartuntaa.

 • 29.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.5.2020

  Tilan­ne ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Tuki­hen­ki­lön osal­lis­tu­mis­ta yhdes­sä ras­kaa­na ole­van kans­sa käyn­tei­hin Soi­tes­sa laa­jen­ne­taan. KPKS:n alu­eel­la asu­va oiree­ton tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen hoi­toon 1.6.2020 läh­tien. Oiree­ton tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua myös suun­ni­tel­tuun sektioon.

 • 28.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 24 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taus päi­vit­tyi sosi­aa­li­pal­ve­lui­den ryh­mä­toi­min­nan, kun­tou­tuk­sen sekä hoi­don ja hoi­van pal­ve­lui­den osalta.

 • 27.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.5.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut on lie­vä­oi­rei­nen ja sai­ras­taa koto­na. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 24 koronavirustartuntaa.

 • 26.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.5.2020 — päi­vi­tys klo 16

  Soi­ten van­hus­ten­huol­lon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä ollut koro­na­tar­tun­tae­päi­ly on jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa osoit­tau­tu­nut nega­tii­vi­sek­si. Varo­toi­men­pi­teet voi­daan purkaa.

 • 26.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.5.2020

  Soi­ten van­hus­ten­huol­lon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä on koro­na­tar­tun­tae­päi­ly. Tilan­net­ta sel­vi­tel­lään ja tut­ki­mus­tu­los­ta var­mis­te­taan par­hail­laan. Yksi­kös­sä on ryh­dyt­ty tar­vit­ta­viin varo­toi­miin. Mui­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la tänään. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa Soi­tes­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

 • 25.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 25.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­tok­sia Vam­mais­pal­ve­lui­den osalta.

 • 22.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 22.5.2020

  Tilan­ne ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin ja juh­la­py­hi­nä koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu.

 • 20.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.5.2020

  Tilan­ne ennal­laan: Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. STM ja THL ovat päi­vit­tä­neet yli 70-vuo­tiai­ta kos­ke­vaa koro­naoh­jeis­tus­ta. Soi­te kehot­taa alu­een ikäih­mi­siä ja hei­dän omai­si­aan tutus­tu­maan ohjeis­tuk­seen ja toi­mi­maan sen mukaan.

 • 19.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

 • 18.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infektiovastaanotoilla.

 • 15.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

 • 14.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 14.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa.

 • 13.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 13.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta.

 • 12.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 12.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Haluam­me muis­tut­taa, että tur­vae­täi­syy­det ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa kou­lu­jen aukea­mi­ses­ta huolimatta.

 • 11.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.5.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat lie­vä­oi­rei­sia ja sai­ras­ta­vat koto­na. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osastohoidossa.

 • 10.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 10.5.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat lie­vä­oi­rei­sia ja sai­ras­ta­vat koto­na. Soi­te muis­tut­taa, että tes­tauk­seen tuli­si hakeu­tua myös lieväoireisena. 

 • 08.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.5.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alu­eel­la koro­na­vi­rus­tes­taus­ten mää­rä on n. 1400 / 100 000 asu­kas­ta koh­den. Täl­lä vii­kol­la tuli ilmi, että tämän tie­don osal­ta THL:n koro­na­kar­tas­sa on tek­ni­nen vika, mikä vuok­si koro­na­kar­tas­sa on vir­heel­li­nen luku Kes­ki-Poh­jan­maan kohdalla.

 • 07.05.2020

  Ohjeis­tus van­hem­mil­le Soi­ten alu­een kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sen yksi­köi­den ja kou­lu­jen auetessa

  Myös kou­lus­sa nou­da­te­taan huo­lel­lis­ta käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa sekä tur­va­vä­le­jä. Väli­tun­nit ja kou­lu­ruo­kai­lu jär­jes­te­tään oman luo­kan tai ryh­män kans­sa. Iso­ja kokoon­tu­mi­sia ei jär­jes­te­tä. Kou­luun tai päi­vä­ko­tiin ei saa tul­la edes lie­vä­oi­rei­se­na tai sairaana…

 • 07.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 7.5.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Kan­nus­tam­me omai­sia ole­maan yhtey­des­sä Soi­ten yksi­köis­sä asu­viin lähei­siin­sä puhe­li­mit­se ja eri­lai­sia säh­köi­siä pal­ve­lui­ta hyö­dyn­täen. Olem­me saa­neet tähän tar­koi­tuk­seen myös lah­joi­tuk­sia — läm­min kii­tos niistä!

 • 06.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 6.5.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Täs­tä läh­tien kaik­ki koro­na­oi­rei­sia hoi­ta­vat vas­taa­no­tot ovat nimel­tään infek­tio­vas­taan­ot­to­ja; myös Kok­ko­lan koro­na­po­likli­nik­ka. Infek­tio­vas­taa­no­tot sijait­se­vat Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­la, Kan­nuk­sen ter­veys­a­se­mal­la sekä Tunk­ka­rin terveysasemalla.

 • 05.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 5.5.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suo­men hal­li­tuk­sen 4.5.2020 jär­jes­tä­män info­ti­lai­suu­den ja uusien rajoi­tus­lin­jaus­ten perus­teel­la Soi­te on arvioi­nut miten val­ta­kun­nal­li­set lin­jauk­set vai­kut­ta­vat Soi­ten toi­min­taan ja palveluihin.

 • 04.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 4.5.2020

  Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 17 koronavirustartuntaa.

 • 30.04.2020

  Soi­te on muka­na var­mis­ta­mas­sa tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen kouluissa

  Pyy­däm­me per­hei­tä ole­maan yhtey­des­sä Soi­ten las­ten­sai­raa­lan las­ten­tau­tien polikli­ni­kal­le, jos­sa las­ten­lää­kä­ri kir­joit­taa todis­tuk­sen lähio­pe­tuk­ses­ta vapau­tu­mi­ses­ta, jos lap­si tai sisa­rus kuu­luu riskiryhmään. 

 • 30.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 30.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­tes­sa teh­tiin eilen uusi ennä­tys koro­na­vi­rus­näyt­tei­den otossa.

 • 30.04.2020

  Muis­tat­han koro­naoh­jeet myös vappuna

  Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä vakaa tilan­ne koro­na­vi­ruk­sen suh­teen. Kii­tos, että olet­te otta­neet varo­toi­met huo­mioon ja huo­mioit­te ne myös jat­kos­sa! Muis­tat­han siis koro­naoh­jeet myös vappuna!

 • 29.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­sai­raa­lan osas­toil­la näkyy se, että ihmi­set hakeu­tu­vat lii­an myö­hään hoi­toon mui­den kuin koro­na­oi­rei­den takia, jol­loin vai­vat pahe­ne­vat. Edel­leen haluam­me muis­tut­taa, että vai­vat hoi­det­tai­siin ajoissa.

 • 28.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään. Soi­tes­sa tes­ta­taan her­käs­ti koro­na­vi­rusoi­reis­ta kär­si­viä poti­lai­ta, ja muis­tu­tam­me­kin, että mikä­li kär­sii lie­vis­tä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta, tuli­si soit­taa Soi­ten Koronaneuvontanumeroon 

 • 27.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

 • 24.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 24.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Kes­kus­sai­raa­las­sa käyn­nis­te­tään elek­tii­vi­nen leik­kaus­toi­min­ta ensi viikolla.

 • 23.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 23.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Näyt­tei­tä on otet­tu useis­sa pis­teis­sä ja ana­ly­soi­tu kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­sa. Nord­la­bin kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­ta näyt­tei­den tulok­set saa­daan muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ja ne ovat olleet negatiivisia.

 • 22.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 22.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu rauhallisena. 

 • 21.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 21.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Vas­taa­no­toil­la on ero­tet­tu tilat erik­seen infek­tio­po­ti­lail­le, joten vas­taa­no­tol­le on tur­val­lis­ta tul­la hoi­ta­maan mui­ta­kin vaivoja.

 • 20.04.2020

  Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­taus­pis­tei­tä ter­veys­kes­kuk­siin – oma tes­ti­lai­te saa­tu keskussairaalaan

  Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­tauk­sia ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­le Kan­nuk­seen ja Tunk­ka­ril­le täs­tä vii­kos­ta lähtien. 

 • 20.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­tauk­sia ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­le Kan­nuk­seen ja Tunk­ka­ril­le täs­tä vii­kos­ta lähtien.

 • 19.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.4.2020

  Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta la18.4.2020. Soi­te on nyt saa­nut käyt­töön­sä oman koro­na­vi­rus­tes­taus­lait­teen ja ensim­mäi­siä tes­tauk­sia lait­teel­la ollaan teh­ty vii­kon­lo­pun aika­na. Oma tes­taus­lai­te nopeut­taa tut­ki­muk­sia ja mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­mää­rien kasvattamisen. 

 • 18.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.4.2020

  Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä tie­dot­taa myös Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­ta saa­mis­taan suo­jai­mis­ta: Soi­tel­le toi­mi­te­tut suo­jai­met eivät ole nii­tä, jot­ka aiheut­ta­vat aller­gi­sia reaktioita.

 • 17.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 17.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään.

 • 16.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 16.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koronavirustartuntaa. 

 • 15.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koronavirustartuntaa. 

 • 14.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 14.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 15 koronavirustartuntaa. 

 • 13.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 13.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 15 koronavirustartuntaa. 

 • 11.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 14 koronavirustartuntaa.

 • 09.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 9.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 12 koronavirustartuntaa. 

 • 09.04.2020

  Pää­siäi­sen aika poikkeustilanteessa

  Haluam­me pai­na­vas­ti muis­tut­taa, että voi­mas­sa ole­via ohjeis­tuk­sia tulee nou­dat­taa myös pääsiäisenä.

 • 08.04.2020

  Soi­ten tie­to­pa­ket­ti koro­na­vi­ruk­ses­ta jaet­tu koteihin

  Soi­ten alu­een kotei­hin on lai­tet­tu jakoon Soi­ten oma tie­to­pa­ket­ti koro­na­vi­ruk­ses­ta. Tie­to­pa­ket­ti sisäl­tää mm. yhteys­tie­dot Soi­ten koro­na­neu­von­taan sekä huo­li­pu­he­li­meen. Ota tie­to­pa­ket­ti talteen!

 • 08.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Soi­ten alu­eel­la on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut ja kon­tak­toi­maan altistuneet. 

 • 07.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 7.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­te on saa­mas­sa oman koro­na­vi­rus­tes­taus­lait­teen. Oma tes­taus­lai­te nopeut­taa tut­ki­muk­sia ja mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­mää­rien kasvattamisen. 

 • 06.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 6.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Pää­siäi­sen lähes­tyes­sä haluam­me pai­na­vas­ti muis­tut­taa, että voi­mas­sa ole­via ohjeis­tuk­sia noudatetaan.

 • 06.04.2020

  Soi­te rajoit­taa syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läsnäolo-oikeutta

  Soi­te rajoit­taa 6.4.2020 alkaen syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läs­nä­olo-oikeut­ta Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa. Syn­nyt­tä­jä voi ottaa mukaan syn­ny­tys­sa­liin yhden oireet­to­man tukihenkilön…

 • 03.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 3.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

 • 02.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 2.4.2020

  Soi­ten alu­eel­la todet­tiin tänään kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Soi­tes­sa aiem­min todet­tui­hin tar­tun­ta­ta­pauk­siin. Näin ollen tar­tun­nan saa­neet ovat altis­tuk­sen takia olleet jo karan­tee­nis­sa, eivät­kä ole altis­ta­neet uusia hen­ki­löi­tä koro­na­vi­ruk­sel­le. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu seit­se­män koronavirustartuntaa. 

 • 01.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 1.4.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­po­likli­ni­kal­la näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa on hil­jais­ta. Kes­ki-Poh­jan­maal­la todet­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on pysy­nyt vähäi­se­nä mm. aikai­sen rea­goin­nin ja tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­ta­van jäl­jit­tä­mi­sen ansiosta.

 • 31.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 31.3.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­po­likli­ni­kan näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa on ollut hil­jais­ta nyt alkuviikosta. 

 • 30.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 30.3.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja ‑puhe­li­mes­sa ei ole ruuhkaa. 

 • 30.03.2020

  Ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­tot pal­ve­le­vat edel­leen myös kii­reet­tö­mis­sä asioissa

  Soi­ten ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta edel­leen myös kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa, mut­ta niin sanot­tu ”luuk­ku­asioin­ti” on koro­nae­pi­de­mian ajak­si lopetettu.

 • 29.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.3.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui eilen lau­an­tai­na 28.3.2020. Tar­tun­ta on saa­tu Espan­jas­ta, joten poti­las on jo ennes­tään ollut koti­ka­ran­tee­nis­sa mat­kal­ta saavuttuaan.

 • 28.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.3.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Nel­jäs tar­tun­ta liit­tyy Soi­tes­sa aiem­min todet­tuun tar­tun­ta­ta­pauk­seen. Näin ollen tar­tun­nan saa­nut on altis­tuk­sen takia ollut jo karan­tee­nis­sa, eikä hän ole altis­ta­nut uusia hen­ki­löi­tä koronavirukselle. 

 • 27.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.3.2020

  Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään. Varau­tu­mi­nen ja yhteis­työ eri yksi­köi­den välil­lä on edis­ty­nyt esi­mer­kil­li­sel­lä tavalla.

 • 26.03.2020

  Ris­ki­ryh­mä­läi­nen: jäät­hän kotiin!

  Kai­ke­ni­käi­siä ris­ki­ryh­mä­läi­siä kos­ke­vat samat suo­si­tuk­set kuin yli 70-vuo­tiai­ta, eli koto­na tuli­si pysyä lähes karan­tee­nin kal­tai­sis­sa olois­sa ja lähi­kon­tak­te­ja mui­hin tulee välttää!

 • 26.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.3.2020

  Tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na, eikä uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään­kään. Esiin nousi Soi­ten lää­kä­rei­den vah­va huo­li sii­tä, että ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat liik­ku­vat edel­leen pal­jon jul­ki­sil­la paikoilla.

 • 25.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 25.3.2020

  Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään. 

 • 25.03.2020

  Yli 70-vuo­tias, otat­han nämä asiat huo­mioon koronavirustilanteessa!

  Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te muis­tut­taa hal­li­tuk­sen anta­mas­ta toi­min­taoh­jees­ta, joka vel­voit­taa yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään lähi­kon­tak­te­ja mui­hin ja pysy­mään kotio­lois­sa lähes karan­tee­nin kal­tai­sis­sa oloissa.

 • 24.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 24.3.2020

  Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään.

 • 23.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 23.3.2020

  Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Soi­ten val­mis­tau­tu­mi­nen koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan on eden­nyt suun­ni­tel­mien mukaan. Täl­lä het­kel­lä Soi­ten yksi­köis­sä on rauhallista. 

 • 23.03.2020

  Yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tu Soi­ten alueella

  Tar­tun­ta var­mis­tui sun­nun­tai-maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä 23.3.2020. Tar­tun­ta ei lii­ty Soi­tes­sa aiem­min todet­tui­hin kah­teen tartuntaan. 

 • 21.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 21.3.2020

  Tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu. Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on ennallaan.

 • 20.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.3.2020

  Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen, eikä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole saa­tu Soi­ten alu­eel­le vii­me vii­kon­lo­pun kah­den posi­tii­vi­sen tulok­sen jäl­keen. Näyt­tei­tä on otet­tu nyt lop­pu­vii­kol­la vähem­män kuin alkuviikosta.

 • 19.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.3.2020

  Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen, eikä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole saa­tu Soi­ten alu­eel­le vii­me vii­kon­lo­pun kah­den posi­tii­vi­sen tulok­sen jäl­keen. Näyt­tei­tä on otettu.

 • 18.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.3.2020

  Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­lus­ti. Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on mel­ko rauhallinen…

 • 17.03.2020

  Soi­te ava­si hen­ki­sen ensia­vun puhelimen

  Soi­te on avan­nut hen­ki­sen ensia­vun puhe­li­men, johon voit soit­taa, jos koro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa sinua hen­ki­ses­ti ja koet psyyk­kis­tä oirei­lua, esi­mer­kik­si ahdis­tus­ta tilan­teen takia.

 • 17.03.2020

  ​Soi­tes­sa on vierailukielto

  ​Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian ehkäi­se­mi­sek­si Soi­tes­sa on ase­tet­tu vie­rai­lu­kiel­to kaik­kiin yksiköihin.

 • 16.03.2020

  Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­toi­men­pi­teis­tä Soitessa

  Soi­tes­sa varau­du­taan sai­raan­si­jo­jen riit­tä­vyy­teen ja koti­hoi­don vahvistamiseen…

 • 15.03.2020

  Las­ten­päi­vys­tyk­seen on avat­tu eril­li­nen infektiovastaanotto

  Las­ten­päi­vys­tyk­seen on avat­tu väliai­kai­ses­ti eril­li­nen infek­tio­vas­taan­ot­to las­ten­po­likli­ni­kan tiloihin…

 • 14.03.2020

  Yhdel­lä hen­ki­löl­lä todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa

  Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui per­jan­tai­na 13.3.2020. Tar­tun­ta on saa­tu Ruotsista.

 • 13.03.2020

  Soi­ten toi­min­nas­sa muu­tok­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta — yhteenveto

  THL:n tie­to­jen ja mui­den mai­den koke­mus­ten perus­teel­la koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­nen on toden­nä­köis­tä, vaik­ka Kes­ki-Poh­jan­maal­la epi­de­mi­aa ei vie­lä ole havaittu.

 • 13.03.2020

  Soi­te avaa oman koro­na­po­likli­ni­kan la 14.3.2020 alkaen

  Val­lit­se­van koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia Soi­te avaan eril­li­sen koro­na­po­likli­ni­kan Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­le, enti­sen Libec­kin tiloi­hin (käyn­tio­soi­te Marian­ka­tu 28. H‑ovi) lau­an­tai­na 14.3.2020.

 • 06.03.2020

  Soi­ten neu­von­ta­pu­he­lin koro­na­vi­rus­ky­sy­myk­siin liittyen

  Soi­te on otta­nut käyt­töön alu­eel­li­sen neu­von­ta­nu­me­ron, jos­ta voi kysyä ohjei­ta, mikä­li epäi­lee koronavirusinfektiota.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media