omaolo.fi Rokotukset
13.12.2021

Epi­de­mia­ti­lan­ne jäl­leen pahe­ne­mas­sa — täy­si roko­te­sar­ja tär­ke­ää yli 60-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuuluville

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 13.12.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on läh­te­nyt jäl­leen nousuun Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 49) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 26 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1060 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 2,1 %, eli luku on läh­te­nyt jäl­leen nousuun. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta todet­tiin rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la. Vain 31 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 65 %.

Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa vii­si koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si on teho­hoi­dos­sa. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve on myös nous­sut vii­me viik­koon verrattuna.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 26 (viikko sitten 20)
 • Sairaalahoidossa: 5 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 46 (viikko sitten 59)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 59 (viikko sitten 76)
 • Koronavirustesteistä 2,1 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 1,7 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 6 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 7.12. klo 12.15-12.45 Lounas ravintola Harald
 • 7.12. klo 16.15-16.45 Espresso House 
 • 10.12. klo 8-9.30 SEO Peitso 

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puut­tu­vat. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktiivisesti.

Jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä vie­rai­lut suku­lais­ten ja ystä­vien luo­na lisään­ty­vät, joten on tär­ke­ää var­mis­tua, että roko­tus­suo­ja on kun­nos­sa. Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tär­kei­tä eten­kin yli 60-vuo­tiail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ja keho­tam­me hei­tä hakeu­tu­maan roko­tuk­siin mah­dol­li­sim­man pian 5–6 kuu­kau­den kulut­tua 2. annok­ses­ta. Keho­tam­me hakeu­tu­maan myös 2. roko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian, mikä­li 2. tehos­te­ro­ko­te vie­lä puuttuu.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna. 

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 89 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 84,7 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Kol­man­sien annos­ten koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä ja nii­tä on annet­tu tähän men­nes­sä 15,7 % yli 12-vuotiaista.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään edel­leen nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Soi­te jal­kau­tuu Kok­ko­lan Chy­de­nian kaup­pa­kes­kuk­seen tar­joa­maan roko­tuk­sia pe 17.12. klo 16–20.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 13.12 klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 13.12. klo 15-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • 14.12. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 14.12 klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 14.12. klo 16-19 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 15.12. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 15.12. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 15.12. klo 16-20 Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3A). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 16.12. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 16.12. klo 9-16 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 16.12 klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 16.12. klo 9-15.45 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 17.12. klo 8.30-15.00 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • 17.12. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 17.12. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 17.12. klo 16-20 Kauppakeskus Chydenia, Kokkola. Rokote: Pfizer
 • 18.12. klo 9-15 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7) Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

Koro­na­to­dis­tus ja koronapassi

Soi­ten vas­taa­no­tot ovat ruuh­kau­tu­neet koro­na­to­dis­tus­pyyn­nöis­tä. Pyy­däm­me, että asiak­kaat tulos­tai­si­vat koro­na­to­dis­tuk­sen itse Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Koro­na­pas­sis­ta voi ottaa myös kuva­kaap­pauk­sen kän­ny­käl­lä ja tal­len­taa kuvan kän­nyk­kään, jol­loin pas­si toi­mii kuvaa näyt­tä­mäl­lä myös ilman nettiyhteyttä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media