omaolo.fi Rokotukset

Hen­ki­nen ensia­pu ja ikäih­mis­ten neuvonta

Soi­te on avan­nut hen­ki­sen ensia­vun puhe­li­men, johon voit soit­taa, jos koro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa sinua hen­ki­ses­ti ja koet psyyk­kis­tä oirei­lua, esi­mer­kik­si ahdis­tus­ta tilan­teen takia. 

Hen­ki­sen ensia­vun puhe­lin: 06 828 7288

Avoin­na arki­sin ma-pe klo 9–15.

Mielenterveystalo.fi ‑pal­ve­lun etusi­vul­la koro­na­huo­li-chat on avoin­na arki­sin ma-to 12–16 ja pe 12–15.

Koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vä huo­len ja epä­var­muu­den sie­tä­mi­nen — itsehoito-opas

Ikäih­mis­ten koronaneuvonta 

Sama nume­ro toi­mii myös ikäih­mis­ten koro­na­neu­von­ta­lin­ja­na. Nume­ros­ta vas­ta­taan yli 70-vuo­tiai­den ikäih­mis­ten koro­na­ti­lan­tee­seen liit­ty­viin käy­tän­nön kysy­myk­siin, kuten ”Mis­tä kaup­pa­kas­sin voi tila­ta” tai ”Miten hoi­dan apteekkiasiat”. 

Ikäih­mis­ten koro­na­neu­von­ta: 06 828 7288

Avoin­na arki­sin ma-pe klo 9–15.

Täs­tä nume­ros­ta ei anne­ta hoi­dol­li­sia neu­vo­ja koro­na­vi­rus-infek­tio­epäi­ly­hin tai hoi­toon liit­tyen — näis­sä asiois­sa opas­taa Soi­ten koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin 06 828 7499, joka on auki arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16.

Ikäih­mis­ten ohjeistukset

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö (STM) sekä Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) ovat 19.5.2020 päi­vit­tä­neet yli 70-vuo­tiai­ta kos­ke­vaa koro­naoh­jeis­tus­ta. Soi­te kehot­taa alu­een ikäih­mi­siä ja hei­dän omai­si­aan tutus­tu­maan ohjeis­tuk­seen ja toi­mi­maan sen mukaan.

Lin­kit THL:n ohjeistuksiin:

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuotiaille”

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media