omaolo.fi Rokotukset
04.01.2022

Huo­non­tu­neen koro­na­ti­lan­teen vuok­si Soi­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys­toi­min­ta muut­tuu – tar­tun­nan­jäl­ji­tys lähet­tää ilmoi­tuk­sia teks­ti­vies­ti­nä tar­tun­nan saaneille

Myös Soi­ten alu­eel­la tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen on ruuh­kau­tu­nut omik­ron­muun­nok­sen leviä­mi­sen myö­tä. Päi­vit­täi­set tapaus­mää­rät ovat voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa. Tähän saak­ka posi­tii­vi­sen koro­na­tu­lok­sen labo­ra­to­rio­tes­tis­sä saa­neil­le on soi­tet­tu Soi­tes­ta. Nyt posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­nei­ta on niin pal­jon, että heil­le ei voi­da enää soit­taa. Soi­ten alu­eel­la tar­tun­nan saa­neil­le lähe­te­tään täs­tä päi­väs­tä alkaen jäl­ji­tyk­ses­tä teks­ti­vies­ti. Teks­ti­vies­tis­sä on lyhyet toi­min­taoh­jeet ja ohjeis­tus, mil­loin tulee olla yhtey­des­sä Soiteen.

Tar­tun­nan saa­nei­den pitää vält­tää lähi­kon­tak­te­ja mui­hin ihmi­siin vähin­tään kym­me­nen päi­vän ajan. Lie­väs­ti oireis­ten ei tar­vit­se tämän jäl­keen olla yhtey­des­sä Soi­ten infek­tio­yk­sik­köön, jos ennen eris­tyk­sen päät­ty­mis­tä on kak­si oiree­ton­ta päivää.

Jos oireet ovat lie­viä eikä hen­ki­lö kuu­lu ris­ki­ryh­miin, tau­din voi siis sai­ras­taa koto­na. Jos sinul­la on koro­na­vi­rus­tar­tun­ta ja sinul­la on tuko­salt­tiu­teen liit­ty­viä ris­ki­te­ki­jöi­tä, tulee sinun olla yhtey­des­sä tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan (puh. 040 804 2781). Jos työs­ken­te­let sote-alal­la ja olet ollut töis­sä 48 h ennen oirei­den alka­mis­ta, ota niin ikään yhteyt­tä tartuntatautihoitajaan.

Myös aiem­min karan­tee­nis­sa ole­vien voin­nin­seu­ran­taan käy­te­tyn Bud­dyCa­re-sovel­luk­sen käy­tös­tä luovutaan.

Kun sai­ras­tut:

 • Vältä läheistä kontaktia muihin
 • Kun sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona vähintään 10 vuorokauden ajan. Jos sinulla on oireita vielä 10. vuorokautena, soita tartuntatautihoitajalle, puh. 040 804 2781.
 • Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Jos ainoa oire on haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä, ei eristystä tarvitse jatkaa.
 • Jos työskentelet terveydenhuollossa tai vanhustenhuollossa, sinun tulee noudattaa työnantajalta saamiasi ohjeita.
 • Älä käytä taloyhtiön yhteisiä tiloja, kun olet sairas.
 • Sairaana ollessa lepo ja riittävä nesteiden (2,5 l / pv) nauttiminen on tärkeää, alkoholin käyttöä on syytä välttää. Kuumetta ja särkyä voit lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä.
 • Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Tarkkaile vointiasi ja soita tarvittaessa:
  • Koronaneuvontanumero puh. 06 828 7499, avoinna joka päivä klo 8-16
  • Puhelinajan ulkopuolella, ota yhteyttä seuraavasti:
   • Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet: Soiten yhteispäivystys puh. 116 117
   • Alle 16-vuotiaat sairastuneet: Soiten lastenpäivystys puh. 06 826 4444. Avoinna ympäri vuorokauden 24/7.

Kaik­ki koti­hoi­to-ohjeet, ohjeet eris­tyk­seen ja sai­ras­tu­neen hoi­to-ohjeet löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronavirustaudin-kotihoito/

Vie­rai­lu Soi­ten yksiköissä

Epi­de­mia­ti­lan­teen huo­non­tues­sa muis­tu­tam­me tur­val­li­ses­ta vie­rai­lus­ta. Tar­peet­to­mia vie­rai­lu­ja kes­kus­sai­raa­las­sa tulee vält­tää. Kes­kus­sai­raa­lan osas­toil­la sekä yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la vie­rai­lut ovat mah­dol­li­sia vie­rai­luai­koi­na max. 2–3 hen­ki­lön ryh­mis­sä koro­na­tur­val­li­suus huomioiden.

Sai­raa­lao­sas­to­jen ja asu­mi­syk­si­köi­den vie­rai­luis­sa nou­da­te­taan näis­tä erik­seen annet­tu­ja ohjei­ta (THL). Tar­kis­ta toi­min­tayk­si­kön ajan­ta­sai­set ohjeet ennen vierailua.

Koti­tes­tien hyödyntäminen

Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään myös koro­na­vi­ruk­sen koti­tes­te­jä ennen ystä­vien ja suku­lais­ten tapaa­mis­ta. Oikein teh­ty­nä anti­gee­ni-koti­tes­tit ovat hyvä lisä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Koti­tes­tis­tä saa­tu posi­tii­vi­nen tulos tulee var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa teh­dyl­lä koro­na­vi­rus­tes­til­lä. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ron­muun­nos­ta esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta. Käyt­hän pikim­mi­ten koro­na­ro­ko­tuk­ses­sa, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puuttuvat.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: korona.soite.fi/koronarokotteet

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media