omaolo.fi Rokotukset
03.01.2022

Kaik­kien 5–11-vuotiaiden las­ten koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat Soitessa

Val­tio­neu­vos­to muut­ti koro­na­ro­ko­tuk­sia kos­ke­vaa ase­tus­ta 22.12. siten, että koro­na­ro­ko­tuk­sen voi­vat Suo­mes­sa vas­te­des saa­da kaik­ki 5 vuot­ta täyt­tä­neet. Ase­tus tuli voi­maan 23.12.2021. Aiem­min koro­na­ro­ko­tet­ta tar­jot­tiin vain 5–11-vuotiaille, jot­ka kuu­lu­vat vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din riskiryhmään.

Soi­te laa­jen­taa koro­na­ro­ko­tuk­set nyt kaik­kiin 5–11-vuotiaisiin. Roko­tuk­set tapah­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa ns. “las­ten linjalla”.

Roko­tuk­set roko­tus­kes­kuk­sen ”las­ten lin­jal­la” ajanvarauksella

Kai­kil­le 5–11-vuotiaille lap­sil­le jär­jes­te­tään koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sis­sa. Aiko­ja on varat­ta­vis­sa jo täl­le viikolle.

Säh­köi­seen Oma­hoi­to-pal­ve­luun tulee kir­jau­tua omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la (tai muul­la vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la), jol­loin ajan voi vara­ta itsel­leen tai alle 12-vuo­ti­aal­le. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­ko­tuk­ses­taan, jos rokot­teen anta­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen arvioi, että tämä ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään asias­ta. Lap­sen itse­näi­sel­le pää­tök­sel­le ei ole lais­sa mää­ri­tel­ty ikä­ra­jaa, ja sik­si asia arvioi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti. Useim­pien 5–11-vuotiaiden koh­dal­la rokot­ta­mi­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suostumus.

Roko­te

5–11-vuotiaille annet­ta­va koro­na­ro­ko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty, jos­ta lap­sil­le käy­te­tään nime­no­maan täl­le ikä­ryh­mäl­le tar­koi­tet­tua pie­nem­män annok­sen sisäl­tä­vää valmistetta.

Lisä­tie­toa THL:n tie­dot­tees­sa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media