omaolo.fi Rokotukset
27.08.2020

Kas­vo­mas­kien jake­lu vähä­va­rai­sil­le aloi­te­taan Soitessa

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te aloit­taa kas­vo­mas­kien jaka­mi­sen vähä­va­rai­sil­le maa­nan­tai­na 31.8.2020. Jaam­me ensi­si­jai­ses­ti kan­kai­sia kas­vo­mas­ke­ja nel­jä kap­pa­let­ta per hen­ki­lö. Mas­kien muka­na anne­taan ohjeet kas­vo­mas­kin oikeaop­pi­seen käyt­töön ja pesuun. Suu­rin osa jaet­ta­vis­ta kan­gas­mas­keis­ta on uudel­leen­käy­tet­tä­viä kan­gas­mas­ke­ja, joi­ta on ollut Soi­ten yksi­köis­sä työn­te­ki­jöi­den käy­tös­sä. Kan­gas­mas­kit on käy­tön jäl­keen pes­ty teol­li­ses­ti ja säi­ly­tet­ty oikeaop­pi­ses­ti varastossa. 

Val­ta­kun­nal­li­nen suo­si­tus on, että kan­sa­lai­set hank­ki­vat kas­vo­mas­kit itse. Mak­sut­to­mat kas­vo­mas­kit on tar­koi­tet­tu vähä­va­rai­sil­le asuk­kail­le, jot­ka eivät pys­ty mas­ke­ja hank­ki­maan. Mas­kien jake­lu perus­tuu luot­ta­muk­seen. Kenen­kään ei tar­vit­se todis­taa vähä­va­rai­suut­taan tai ilmai­sen mas­kin tar­vet­taan jake­lu­pis­teis­sä. Kas­vo­mas­ke­ja luo­vu­te­taan haki­joil­le ainoas­taan hen­ki­lö­koh­tai­seen tar­pee­seen ja käyttöön.

Soi­ten jakelupisteet

Kas­vo­mas­kien jake­lu vähä­va­rai­sil­le aloi­te­taan Soi­ten toi­mi­pis­teis­sä seuraavasti:

Kok­ko­la:

  • Aikuissosiaalityön toimisto, iPark, Vaasantie 6, 67100 Kokkola
    ti 1.9. ja to 3.9. sekä ti 8.9. ja to 10.9. klo 14-16
  • Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6, 67800 Kokkola
    ma 31.8. ja ma 7.9. klo 13-15

Käl­viä:  
Ter­veys­a­se­ma, Käl­viän­tie 24, 68300 Käl­viä
to 3.9. ja to 10.9. klo 14–16

Loh­ta­ja:            
Ter­veys­a­se­ma, Loh­ta­jan­tie 3, 68230 Loh­ta­ja
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 14–16

Ulla­va:              
Ter­veys­a­se­ma, Ulla­van­tie 701, 68370 Ulla­va
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 13–15

Kan­nus:            
Kelan talo, aikuis­so­si­aa­li­työn toi­mi­pis­te, Tori­ku­ja 3, 69100 Kan­nus
ti 1.9. ja to 3.9. sekä ti 8.9. ja to 10.9. klo 12–14

Toho­lam­pi:    
Kun­nan­ta­lon neu­von­ta, Lam­pin­tie 5, 69300 Toho­lam­pi
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 12–14

Les­ti­jär­vi:        
Ter­veys­a­se­ma, Nie­me­län­tie 3A, 69440 Les­ti­jär­vi
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 12–14

Kaus­ti­nen:      
Per­he- ja sosi­aa­li­kes­kus Paja­la, Paja­lan­tie 1, 69600 Kaus­ti­nen
to 3.9. ja to 10.9. klo 12–15

Vete­li:              
Kun­nan­ta­lon aula, Kivi­hyy­pän­tie 1, 68700 Vete­li
pe 4.9. ja pe 11.9. klo 9–11

Hal­sua:  
Kun­nan­ta­lo aikuis­so­si­aa­li­työn huo­ne, Kaup­pi­sen­tie 5, 69510 Hal­sua                            
ke 2.9. klo 13–15

Per­ho:
Kun­nan­ta­lo, Kes­kus­tie 2, 69950 Per­ho
ti 1.9. ja ti 8.9. klo 9–11

Kruu­nu­pyy:
Kun­nan­ta­lo, Säbrå­vä­gen 2, 68500 Kro­no­by
to 3.9. ja to 10.9. klo 13–15

Tee­ri­jär­vi:
Ter­veys­a­se­ma, Hör­byn­tie 8, 68700 Tee­ri­jär­vi
ma 31.8. ja ma 7.9. klo 12–15

Ala­ve­te­li:
Ter­veys­a­se­ma, Mis­ter­hul­tin­tie 4, 68410 Ala­ve­te­li
ke 2.9. ja ke 9.9. klo 13–15

Jake­lu­pis­teis­sä tulee asioi­da ainoas­taan ter­vee­nä ja kävi­jöi­tä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan turvavälejä. 

Mas­kien jakoon liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä voi soit­taa aikuis­so­si­aa­li­työn toi­mis­to­sih­tee­ril­le: puh. 040 8065 095 arki­sin klo 9–15.

Mil­loin kas­vo­mas­kia tuli­si käyttää?

THL suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ihmis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt koro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon aikana.

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 15-vuotiaille:

  • julkisessa liikenteessä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviä­mis­tä. Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edel­leen nou­dat­taa 1–2 met­rin tur­va­vä­le­jä aina kun mah­dol­lis­ta, pes­tä käsiä, yskiä hihaan tai ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan sekä vält­tää kas­vo­jen koskettelua. 

THL:n ohjei­ta kas­vo­mas­kis­ta:
Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein, video (THL)
Suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä kan­sa­lai­sil­le (THL)

Soi­ten kas­vo­mas­kin käyt­tö­oh­je

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media