omaolo.fi Rokotukset
29.11.2020

Kes­ki-Poh­jan­maa siir­tyy koro­nae­pi­de­mian kiihtymisvaiheeseen

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui sun­nun­tai­na 29.11.2020 ja tote­si Kes­ki-Poh­jan­maan siir­ty­neen koro­nae­pi­de­mian perus­ta­sol­ta kiihtymisvaiheeseen.

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten alu­eel­la on vii­me viik­ko­jen aika­na todet­tu run­saas­ti koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ja laa­jo­ja altis­tu­mi­sia. Tänään Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­to­jen mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on 26 ja ilmaan­tu­vuus on 33 per 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä noin 1 % on positiivisia.

Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 135 koronavirustartuntaa.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen kas­vus­ta huo­li­mat­ta tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­ji­tys alu­eel­la on onnis­tu­nut hyvin. Vii­mei­sen kol­men vii­kon aika­na jäl­ji­tet­tä­vyys on 100 %.

Kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­sä on otet­tu huo­mioon myös mer­kit­tä­vät koro­na­vi­rus­tar­tun­nat sekä jouk­koal­tis­tu­mi­set Kes­ki-Poh­jan­maan ympäryskunnissa.

Suo­si­tuk­set kokoon­tu­mi­siin ja harrastustoimintaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä tar­ken­si suo­si­tuk­sia kokoon­tu­mi­siin ja har­ras­tus­toi­min­taan liit­tyen. Suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan 29.11.2020 ja ovat voi­mas­sa 21.12.2020 saakka.

Yksi­tyis­ti­lai­suu­det

  • Suositellaan, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Kaikkien tarpeettomien yksityistilaisuuksien järjestämistä pyydetään välttämään.

Har­ras­tus­toi­min­ta

  • Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että ajalla 30.11.-21.12. keskeytetään kaikenlainen sisätiloissa tapahtuva, yli 20 hengen ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta (esim. joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta, kuorotoiminta sekä kaikenlaiset muut sisätiloissa toimivat harrastukset). Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos.
  • Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelu- ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

Mat­kus­ta­mi­nen

  • Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

Aiem­min anne­tut suositukset

  • Soite muistuttaa myös edelleen voimassa olevista etätyösuosituksesta sekä laajasta maskisuosituksesta.
  • Pikkujouluja suositellaan vietettäväksi etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä.
  • Noudatetaan huolellisesti Soiten yksiköissä voimassa olevia vierailurajoituksia ja huolehditaan turvallisuudesta vierailujen yhteydessä.
  • Hakeuduthan testaukseen lievissäkin oireissa.

Ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia tar­ken­ne­taan 2.12.2020.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media