omaolo.fi Rokotukset
21.06.2021

Kes­ki-Poh­jan­maal­la ote­taan tänään käyt­töön FINENT­RY-pal­ve­lu, joka opas­taa Suo­meen mat­kus­ta­via koro­na­pan­de­mian aikana

Finentry.fi-palvelu ote­taan tänään 21.6.2021 käyt­töön Kes­ki-Poh­jan­maal­la. FINENTRY (www.finentry.fi) on verk­ko­se­lai­men kaut­ta käy­tet­tä­vä digi­taa­li­nen pal­ve­lu, joka suju­voit­taa Suo­meen mat­kus­ta­mis­ta ja maa­han­tu­loon liit­ty­vää koro­na­vi­rus­tes­taus­ta koro­na­vi­rus­pan­de­mian aikana.

FINENT­RY-pal­ve­lun avul­la Suo­meen mat­kaa suun­nit­te­le­va saa toi­min­taoh­jeet Suo­meen saa­vut­taes­sa edel­ly­tet­tä­vis­tä koro­naan liit­ty­vis­tä toi­mis­ta. Pal­ve­lus­ta mat­kai­li­ja voi vara­ta ajan Suo­mes­sa teh­tä­vään koro­na­vi­rus­tes­tiin FINENT­RYn sopi­mus­kump­pa­nei­den näyt­teen­ot­to­pis­teis­sä tai saa ohjeet näyt­teen­o­ton jär­jes­tä­mi­ses­tä muualla. 

FINENT­RY-pal­ve­lun suju­voit­taa Suo­meen saa­pu­mis­ta koro­na­pan­de­mian aika­na. Pal­ve­lus­sa mat­kus­ta­ja saa tie­toa ja toi­min­taoh­jeet koro­na­vi­rus­tes­tauk­siin ja omaeh­toi­seen karan­tee­niin liit­tyen. FINENT­RY-pal­ve­lus­sa voi esimerkiksi:

  • varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin
  • saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen
  • saada tekstiviestin koronavirustestin tuloksesta.

FINENTRYN käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le Suo­meen ulko­mail­ta saa­pu­vil­le sekä koti­maa­han palaa­vil­le suo­ma­lai­sil­le että maa­han saa­pu­vil­le ulkomaalaisille.

Pal­ve­lua eri kielillä

Suo­men viran­omais­ten ohjei­den mukaan päi­vit­ty­vä pal­ve­lu suju­voit­taa ajan­ta­sais­ten ohjei­den saa­mis­ta sekä nii­den päi­vit­tä­mis­tä useil­le eri kie­lil­le. Pal­ve­lu on saa­ta­vil­la ensi vai­hees­sa suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si sekä vai­heit­tain useil­la muil­la kie­lil­lä. Mat­ka­pu­he­li­mes­sa sekä selai­mes­sa toi­mi­van pal­ve­lun käyt­tö on vapaa­eh­tois­ta ja maksutonta.

FINENT­RY-pal­ve­lu huo­mioi eri­lai­set mat­kus­ta­ja­ryh­mät, kuten ulko­mail­ta Suo­meen palaa­vat suo­ma­lai­set sekä työn, opis­ke­lun tai muun syyn vuok­si Suo­meen saa­pu­vat mat­kus­ta­jat. FINENT­RY-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to ei vai­ku­ta maa­han­tu­loon koh­dis­tu­viin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin, joi­ta rajan­yli­tys­pai­koil­la val­vo­vat rajatarkastusviranomaiset.

Finent­ryn tar­koi­tus on saa­da maa­han saa­pu­mi­seen liit­ty­vät, ter­veys­tur­val­li­suu­teen täh­tää­vät toi­met sekä viran­omai­sil­le että mat­kai­li­joil­le suju­vik­si. Suo­men viran­omai­set toi­vo­vat­kin, että mah­dol­li­sim­man moni maa­han­tu­li­ja käyt­täi­si Finent­ryä. Tämän vuok­si myös pal­ve­lun help­po­käyt­töi­syyt­tä kehi­te­tään koko ajan.

Pal­ve­lu on suun­ni­tel­tu yhteis­työs­sä ter­veys- ja tur­val­li­suus­vi­ran­omais­ten sekä lii­ken­nöit­si­jöi­den kans­sa. Pal­ve­lun tek­ni­se­nä tuot­ta­ja­na toi­mii Hel­sin­gin ja Uuden­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri (HUS).

Lisä­tie­toa: www.finentry.fi

Suo­meen mat­kus­ta­mi­sen rajoi­tuk­sis­ta: www.raja.fi/korona-info  ja www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Link­ki: THL:n ohjeet matkustamiseen

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media