omaolo.fi Rokotukset
29.09.2020

Kok­ko­las­sa aiem­min todet­tuun koro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyy myös altis­tu­mi­nen harrastustoiminnassa

Kok­ko­las­sa vii­kon­lopp­pu­na todet­tuun koro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyy altis­tu­mi­nen myös kah­des­sa har­ras­te­pii­ris­sä. Altis­tu­nei­ta on kum­mas­sa­kin n. kym­me­nen hen­ki­löä. Altis­tu­neet on tavoi­tet­tu ja ohjat­tu tes­tauk­seen sekä karan­tee­niin. Näi­den tes­tien tulok­set eivät ole vie­lä valmistuneet.

Tes­ti­tu­lok­set kai­kis­ta pait­si yhdes­tä Chy­de­niuk­sen kou­lun oppi­laas­ta ja opet­ta­jas­ta on saa­tu ja ne ovat olleet nega­tii­vi­sia. Tes­taa­mat­to­man hen­ki­lön koti­paik­ka on toi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la ja asi­aa hoi­de­taan siellä.

Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 47 koronavirustartuntaa.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media