omaolo.fi Rokotukset
18.05.2021

Kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia tiu­ken­ne­taan Soi­ten alueella

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui tiis­tai­na 18.5.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Soi­ten alue on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa, joten viran­omais­ryh­mä tiu­ken­si alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia: sisä­ti­lois­sa 6 hen­ki­löä ja ulko­ti­lois­sa 10 henkilöä.

14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 160 / 100 000 asu­kas­ta koko Soi­ten alu­eel­la (tilan­ne 17.5.2021). Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat kes­kit­ty­vät täl­lä het­kel­lä eten­kin lap­siin ja nuo­riin, jot­ka muo­dos­ta­vat 2/3 tar­tun­nois­ta. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä n. 2,9% on posi­tii­vi­sia. Noin 70% vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään yksi­lö­ta­sol­la ja noin 90 % tar­tun­nois­ta voi­daan koh­den­taa tar­tun­nan­läh­tee­nä tilaan tai tapah­tu­maan. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Soi­ten alue on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hees­sa, joten alu­eel­li­set suo­si­tuk­set tuli päi­vit­tää leviä­mis­vai­heen mukai­sik­si. Muu­tok­set suo­si­tuk­siin ovat seuraavat:

  • Yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi sisätiloissa. Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus max. 10 henkilöä. Turvaväleistä tulee huolehtia myös ulkotiloissa.
  • Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suljetaan.
  • Nuorisotilat, kirjastot ja kuntien ylläpitämät kuntosalit ja vastaavat toiminnot suljetaan.
  • Museot ja teatterit voidaan pitää auki erityisjärjestelyin huomioiden AVI:n voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.

Uudet suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 19.5. – 1.6.2021. Mikä­li alu­een koro­na­vi­rus­ti­lan­ne alkaa rau­hoit­tua, voi olla mah­dol­lis­ta, että suo­si­tuk­sia voi­daan keven­tää ennen kevään val­mis­tu­jais­juh­lia. Toi­vom­me­kin, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee välttää!

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran per­jan­tai­na 21.5.2021.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media