omaolo.fi Rokotukset
25.10.2021

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le sekä pal­ve­lua­su­mi­sen asiak­kail­le täl­lä vii­kol­la Soitessa

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos THL on ohjeis­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien anta­mi­sen seu­raa­vil­le koh­de­ryh­mil­le: kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta sekä yli 12-vuo­tiail­le 1. ja 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Kol­man­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen näil­le koh­de­ryh­mil­le aloi­te­taan Soi­tes­sa täl­lä vii­kol­la (viik­ko 43). Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuukautta.

Lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le kol­mas koro­na­ro­ko­te anne­taan Soi­ten asu­mi­syk­si­kös­sä. Roko­tuk­set Soi­ten pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä alka­vat vii­kol­la 43.

Mikä­li toi­ses­ta koro­na­ro­ko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut 6 kuu­kaut­ta, voi­vat kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat yli 12-vuo­ti­aat hakeu­tua kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen Soi­ten roko­tus­pis­tei­siin. Lää­ke­tie­teel­li­sil­lä ris­ki­ryh­mil­lä tar­koi­te­taan roko­tus­jär­jes­tyk­sen ryh­miä 1 ja 2.

Ryh­mä 1: 12–60-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Ryh­mä 2: 12–60-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Lisä­tie­toa ris­ki­ryh­mis­tä 1 ja 2 THL:n sivuil­la.

Kol­mas roko­tean­nos anne­taan ensi­si­jai­ses­ti samaa val­mis­tet­ta kuin toi­nen roko­tean­nos, ellei sil­le ole lää­ke­tie­teel­lis­tä estet­tä. Lisä­tie­toa THL:n tie­dot­tees­sa.

Lisäk­si THL suo­sit­te­lee, että iäk­käät ja vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, jot­ka ovat saa­neet koro­na­tar­tun­nan sekä saa­neet yhden annok­sen koro­na­ro­ko­tet­ta sai­si­vat tehos­tee­na toi­sen roko­tean­nok­sen. Toi­nen roko­tean­nos voi­daan tar­jo­ta heil­le aikai­sin­taan kuusi kuu­kaut­ta joko koro­na­tar­tun­nan tai edel­li­sen roko­tean­nok­sen jäl­keen, riip­puen kum­pi on ollut viimeisin.

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten rokotuspisteestä

Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten roko­tus­pis­teis­tä. Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

Ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-roko­tus­päi­vään roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen ava­taan roko­tusa­jat kol­man­nel­le rokot­teel­le täl­lä viikolla.

Kol­man­nen rokot­teen otta­jat saa­vat halu­tes­saan influens­sa­ro­kot­teen samal­la käyn­nil­lä, jot­ta roko­tuk­sis­sa ei tar­vit­se käy­dä jat­ku­vas­ti. Muul­le väes­töl­le influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat mar­ras­kuun puo­les­sa välis­sä ja tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min Soi­ten kana­vis­sa lähiaikoina.

Rokot­teet

Kol­man­sis­sa annok­sis­sa hyö­dyn­ne­tään Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-roko­tet­ta ja Moder­nan Spi­ke­vax-roko­tet­ta. Ensi­si­jai­ses­ti suo­si­tel­laan samaa val­mis­tet­ta, jol­la roko­tet­ta­va on saa­nut myös toi­sen annok­sen, mut­ta tar­vit­taes­sa voi­daan tar­jo­ta myös tois­ta valmistetta.

Kol­man­te­na annok­se­na annet­taes­sa Moder­nan Spi­ke­vaxis­ta käy­te­tään kui­ten­kin vain puo­li­kas­ta annos­ta. Roko­te­val­mis­ta­jan tut­ki­muk­sis­sa tehos­tean­nok­se­na on käy­tet­ty puo­li­kas­ta annos­mää­rää, jol­la on saa­tu aikai­sek­si erit­täin hyvä roko­te­vas­te. Pie­nem­mäl­lä Spi­ke­vax-annos­mää­räl­lä myös hait­ta­vai­ku­tus­ten toden­nä­köi­syys jää pienemmäksi.

Myös lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­nei­den kol­man­siin annok­siin suo­si­tel­laan jat­kos­sa Comir­na­tya tai puo­li­kas­ta annos­ta Spi­ke­vaxia. Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le voi­daan kol­man­te­na annok­se­na edel­leen antaa koko­nai­nen Spikevax-annos.

Jos roko­tet­ta­val­le ei voi­da aller­gian vuok­si antaa mRNA-roko­tet­ta, voi­daan käyt­tää AstraZe­necan tai Jans­se­nin rokotetta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media