omaolo.fi Rokotukset
20.12.2021

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tus­ten annos­vä­li lyhe­nee kol­meen kuu­kau­teen yli 60-vuo­tiail­la sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuuluvilla

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­te­lee, että kol­man­nen koro­na­ro­kot­teen annos­vä­liä lyhen­ne­tään. Suo­si­tuk­sen mukaan 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuu­kaut­ta. Soi­ten alu­eel­la täl­le koh­de­ryh­mäl­le kol­man­sia roko­tuk­sia ryh­dy­tään anta­maan uudel­la annos­vä­lil­lä tiis­tais­ta 21.12.2021 alkaen.

Soi­te on lin­jan­nut, että kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuu­kaut­ta. Kol­man­sia rokot­tei­ta ale­taan anta­maan edel­lä mai­ni­tuil­le ryh­mil­le lyhen­ne­tyl­lä roko­te­vä­lil­lä tiis­tais­ta 21.12. alkaen.

Roko­tus­vä­lin lyhen­tä­mi­nen saat­taa aiheut­taa ruuh­kaa roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi.

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten rokotuspisteestä

Mikä­li toi­ses­ta koro­na­ro­ko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut 3 kuu­kaut­ta, voi­vat kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat hakeu­tua kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen Soi­ten roko­tus­pis­tei­siin.

Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

 • Ajanvarauksettomaan walk-in-rokotuspäivään rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/
 • Ajan koronarokotukseen voi edelleen varata netissä https://soite.terveytesi.fi  tai puhelimitse rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821 (puhelinaika: ma-pe klo 12–15) tai omasta terveyskeskuksesta. Sähköiseen ajanvaraukseen avataan rokotusajat kolmannelle rokotteelle tällä viikolla.

Tie­to roko­tus­vä­lis­tä tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 3 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Lää­ke­tie­teel­li­set riskiryhmät

Ryh­mä 1: 12–60-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Ryh­mä 2: 12–60-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Lisä­tie­toa ris­ki­ryh­mis­tä 1 ja 2 THL:n sivuil­la.

Kol­mas roko­tean­nos anne­taan ensi­si­jai­ses­ti samaa val­mis­tet­ta kuin toi­nen roko­tean­nos, ellei sil­le ole lää­ke­tie­teel­lis­tä estet­tä. Lisä­tie­toa THL:n tie­dot­tees­sa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media