omaolo.fi Rokotukset

Ajan­va­raus koronanäytteenottoon

Toi­mi näin, jos epäi­let koronavirustartuntaa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se! Älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen ilman yhteydenottoa.

Yhtey­den­o­ton voit teh­dä säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi. Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omaolo-pal­ve­lun kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen auto­kais­tal­le. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koro­na­vi­rus­tes­taus­ta. Mikä­li sinul­la ei ole autoa, ota ensi sijas­sa yhteyt­tä Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ron kautta.

Tee oirear­vio Omaolo-palvelussa

Tai soi­ta meille:

Voit myös soit­taa meil­le ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

Aikui­set, yli 15-vuo­ti­aat sairastuneet:

Alle 16-vuo­ti­aat sairastuneet:

Näyt­teen­ot­to

Fluns­sa­po­ti­lai­ta sekä koro­na­vi­rusoi­reis­ta kär­si­viä poti­lai­ta tes­ta­taan ja hoi­de­taan Soi­ten alu­eel­la ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la sekä las­ten päi­vys­tyk­ses­sä.

Auto­kais­tal­li­set dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­teet sijait­se­vat Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la sekä Kan­nuk­ses­sa. Dri­ve in ‑näyt­teen­ot­toon voi saa­pua ainoas­taan autol­la. Dri­ve in ‑näyt­teen­ot­toon ei tule saa­pua ilman ajanvarausta!

Dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to

Kok­ko­las­sa dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­te sijait­see Kok­ko­lan ter­veys­kes­kuk­sen Libec­kin kul­mal­la (Marian­ka­tu 28). Sisään­ajo Ter­veys­tien puo­lel­ta. Myös las­ten koro­na­vi­rus­näyt­teen­ot­to on kes­ki­tet­ty Kok­ko­las­sa dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­tee­seen.

Kan­nuk­sen dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­te sijait­see ter­veys­kes­kuk­sen alu­eel­la osoit­tees­sa Lopo­tin­ka­tu 2.

Tunk­ka­rin dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­te sijait­see ter­veys­kes­kuk­sen alu­eel­la osoit­tees­sa Män­tö­län­tie 2.

Näyt­teen­ot­to­pis­teen kais­tat on tar­koi­tet­tu ainoas­taan koro­na­vi­rus­näyt­tee­no­tol­le, eikä kais­tal­la teh­dä mui­ta arvioita. 

Dri­ve in ‑kais­tal­la tulee seu­ra­ta esil­lä ole­via ohjei­ta ja toi­mia nii­den mukaan. Dri­ve in ‑kais­tal­le ei saa ajaa ilman näyt­teen­ot­toai­kaa.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan edel­leen myös Soi­ten infek­tion­vas­taa­no­toil­la eril­li­sis­sä tiloissa.

Tes­ti­tu­lok­sen voi halu­tes­saan saa­da teks­ti­vies­til­lä kännykkään

Voit halu­tes­sa­si saa­da Soi­tes­sa tes­ta­tun koro­na­vi­rus­näyt­teen tes­ti­tu­lok­sen teks­ti­vies­ti­nä kän­nyk­kää­si. Tämä edel­lyt­tää eril­lis­tä suostumusta.

Suos­tu­tu­muk­sen teks­ti­vies­tien lähet­tä­mi­sel­le voi aset­taa pääl­le säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi/ . Suos­tu­mus teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­seen löy­tyy koh­das­ta “Omat tie­dot”. Teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­seen tar­vi­taan lupa molem­piin teks­ti­vies­tiä kos­ke­viin koh­tiin (kuva alla).

Kuvas­sa Oma­hoi­to-pal­ve­lun ruu­dut, jot­ka pitää ras­tia mikä­li halu­aa vas­taa­not­taa tes­ti­tu­lok­sen testiviestillä.

Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta kan­nat­taa samas­sa yhtey­des­sä tar­kis­taa omien tie­to­jen ajan­ta­sai­suus myös muil­ta osin.

Koro­na­vi­rus­tes­tin vas­tauk­sen voi kat­soa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai vas­taus­ta voi kysyä omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta. Koro­na­tes­tin vas­tauk­sen saa­mi­ses­sa kes­tää kes­ki­mää­rin 1–5 vrk. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Mikä­li koro­na­tes­ti­si tulos on posi­tii­vi­nen, ottaa Soi­ten infek­tioi­den tor­jun­tayk­sik­kö sinuun yhteyt­tä puhelimitse.

Mikä­li voin­ti huo­no­nee, ota yhteyt­tä Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117 (yli 16-vuo­ti­aat) tai Las­ten päi­vys­tyk­seen puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat). Muis­ta mai­ni­ta puhe­lun yhtey­des­sä, että koro­na­vi­rus­näy­te on otettu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media