omaolo.fi Rokotukset
02.02.2022

Koro­na­po­si­tii­vis­ten ja altis­tu­nei­den eris­tys- ja karan­tee­ni­käy­tän­nöt muut­tu­vat Soitessa

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat nopeas­sa kas­vus­sa Soi­ten alu­eel­la, eikä nykyi­nen eris­tys- ja karan­tee­ni­käy­tän­tö enää hil­lit­se epi­de­mian leviä­mis­tä. Usei­den mui­den sai­raan­hoi­to­pii­rien tavoin myös Soi­ten alu­eel­la luo­vu­taan 3.2.2022 läh­tien laa­ja­mit­tai­ses­ta eris­tys­pää­tös­ten tekemisestä.

Omik­ron-virus­muun­nok­sen nopea leviä­mi­nen on monin­ker­tais­ta­nut koro­na­tar­tun­to­jen mää­rän lyhyes­sä ajas­sa Soi­ten alu­eel­la. Omik­ron tar­tut­taa mer­kit­tä­väs­ti jo ennen oirei­den alkua. Kun näyt­tee­no­tos­sa on väis­tä­mät­tä vii­vei­tä, suu­rin osa jat­ko­tar­tun­nois­ta on jo ehti­nyt tapah­tua tes­ti­tu­lok­sen tul­les­sa Soi­ten ter­veys­vi­ran­omais­ten tietoon.

Nykyi­nen eris­tys- ja karan­tee­ni­käy­tän­tö ei enää hil­lit­se epi­de­mian leviä­mis­tä, ja tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­sen aset­ta­ma koro­na­po­si­tii­vis­ten sekä altis­tu­nei­den eris­tys- ja karan­tee­ni­pää­tös on menet­tä­nyt vai­kut­ta­vuu­ten­sa. Jäl­ki­kä­teen teh­dyil­lä eris­tys- ja karan­tee­ni­pää­tök­sil­lä ei voi­da ehkäis­tä tar­tun­to­jen leviä­mis­tä. Lisäk­si koti­tes­til­lä tode­tut tar­tun­nat eivät tule lain­kaan Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omais­ten tie­toon. Perus­tet­ta aset­taa hen­ki­löä eris­tyk­seen jat­ko­tar­tun­to­jen estä­mi­sek­si ei täl­löin ole.

Näin ollen eris­tys- ja karan­tee­ni­pää­tök­siä ei pää­sään­töi­ses­ti enää teh­dä Soi­ten alu­eel­la 3.2.2022 läh­tien. Eri­tys- ja karan­tee­ni­pää­tök­siä teh­dään jat­kos­sa ainoas­taan tapaus­koh­tai­ses­ti sote-yksi­köt priorisoiden.Olemassa ole­vat eris­tys- ja karan­tee­ni­pää­tök­set säi­ly­vät ennallaan.

Kei­not epi­de­mian rajaamiseen

Tehok­kaim­mat kei­not epi­de­mian rajaa­mi­sek­si ovat nyt rokot­tau­tu­mi­nen, kon­tak­tien vält­tä­mi­nen sekä koti­tes­tien käyttö.

Jos sinul­la on koro­na­vi­rusin­fek­tioon sopi­via oirei­ta (läm­pöä, kuu­met­ta, pään­sär­kyä, lihas- ja nivel­ki­pu­ja, kurk­ku­ki­pua, nuhaa, yskää, väsy­mys­tä, pahoin­voin­tia tai ripu­lia), jää kotiin ja väl­tä kon­tak­te­ja mui­hin, kun­nes oireet ovat lie­vit­ty­neet. Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on edel­lä mai­nit­tu­ja oireita.

Jos yleis­voin­ti­si on hyvä, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon tai hakeu­tua koro­na­vi­rus­tes­tiin. Voit halu­tes­sa­si teh­dä koronakotitestin.

Jos asut samas­sa talou­des­sa posi­tii­vi­sen koti­tes­tin teh­neen kans­sa tai asut tai olet muu­toin ollut lähei­ses­ti teke­mi­sis­sä ter­vey­den­huol­los­sa teh­dys­sä tes­tis­sä posi­tii­vi­sen tulok­sen saa­neen kans­sa, väl­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan kodin ulko­puo­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes sai­ras­tu­neen hen­ki­lön oirei­den alus­ta on kulu­nut vii­si vuo­ro­kaut­ta. Jos usei­ta per­heen­jä­se­niä sai­ras­tuu, vii­si vuo­ro­kaut­ta las­ke­taan vii­mei­sim­pä­nä sai­ras­tu­neen oirei­den alusta.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet:

On tär­ke­ää, että kaik­ki hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oirei­set voi­vat jää­dä pois töis­tä ilman huol­ta ansion­me­ne­tyk­sis­tä. Tar­pees­ta kor­va­ta ansion­me­ne­tys ei syn­ny perus­tet­ta mää­rä­tä hen­ki­löä eris­tyk­seen. Työ­nan­ta­jal­la ei ole oikeut­ta vaa­tia työn­te­ki­jäl­tä eris­tys­pää­tös­tä. Ansion­me­ne­tyk­set tulee kor­va­ta muil­la tavoin. Kor­vaa­via käy­tän­tö­jä voi­vat olla esi­mer­kik­si nor­maa­lit sai­raus­päi­vä­ra­ha­käy­tän­nöt tai työn­te­ki­jän laa­jen­net­tu oikeus olla pois­sa omal­la ilmoi­tuk­sel­la. Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö tekee par­hail­laan sel­vi­tys­tä, miten asia voi­tai­siin ratkaista.

Tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin teke­miä eris­tys­pää­tök­siä käy­te­tään jat­kos­sa vain sel­lai­sis­sa tilan­teis­sa, jois­sa hal­lin­to­pää­tök­sel­lä aidos­ti pys­ty­tään ehkäi­se­mään jatkotartuntoja.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media