omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten alu­eel­la voi seu­ra­ta koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Soi­ten koronarokotusmittari

Ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saaneet

10,1%
5854
(roko­tet­ta­vien mää­rä alu­eel­la yht. 57 919)
Päi­vi­tet­ty:
Roko­tet­ta­vat ryhmät Tilan­ne Aika­tau­lu

Koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää työ­tä teke­vät sote-alan ammattilaiset.
Täy­den­nys­ro­ko­tuk­sia anne­taan tar­peen mukaan.

100%
Valmis

VALMIS

Ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja henkilökunta.
Kaik­ki asuk­kaat rokotettu.

98%
Käynnissä

Aloitettiin 12.1.2021

Yli 80-vuo­ti­aat
Roko­te: Pfizer

70.4%
Käynnissä

Joukkorokotukset aloitettiin 4.2.2021

Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 18–69-vuotiaat
Roko­te: AstraZeneca
Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan rokotusaika.

20%
Käynnissä

Aloitettu

0%
Alkaa

Arvioitu aloitus maaliskuussa.

75–79-vuotiaat
Roko­te: Pfizer

0%
Alkaa

Ajanvaraus avautuu 2.3.2021

70–74-vuotiaat
Roko­te: Pfizer

0%

Arvioitu aloitus keväällä 2021

65–69-vuotiaat
Roko­te: AstraZeneca

0%

Arvioitu aloitus keväällä 2021

Laa­ja­mit­tai­nen Soi­ten sote-hen­ki­lös­tön sekä alu­een asuk­kai­den rokottaminen

0%

Arvioitu aloitus keväällä / kesällä 2021

Link­ki: Koro­na­ro­ko­tuk­set yhteen­sä alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin (THL)

Ris­ki­ryh­mä 1 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

Ris­ki­ryh­mä 2 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media