omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­kot­teet

Sivu päi­vi­tet­ty 11.5.2022

Soi­tes­sa roko­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian ja Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen lin­jaus­ten mukai­ses­ti. Roko­tus on maksuton.

Täl­lä het­kel­lä koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan Soi­ten alueella:

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 5‑vuotiaille Soi­ten alu­een asuk­kail­le.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Voit myös vara­ta ajan roko­tuk­seen puhe­li­mit­se tai netissä. 

HUOM: 5–11-vuotiaille lap­sil­le aika roko­tuk­seen on varat­ta­va etu­kä­teen yllä ole­van ohjeis­tuk­sen mukaisesti.

Koro­na­ro­ko­tuk­sen yhtey­dess­sä voi ottaa myös influens­sa­ro­kot­teen. Influens­sa­ro­kot­tei­ta on vie­lä saatavilla. 

Link­ki: Soi­ten koronarokotusmittari

Walk-in koro­na­ro­ko­tuk­set ilman ajanvarausta 

Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä, jol­loin koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia, kol­man­sia että nel­jän­siä roko­tusan­nok­sia.

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 3. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tie­dois­sa. Pyrim­me tar­joa­maan molem­pia rokot­tei­ta mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti, mut­ta mRNA-rokot­tei­ta voi­daan käyt­tää myös ristiin.

Nova­vaxin roko­tet­ta on saa­ta­vil­la raja­tus­ti ja vain ajan­va­rauk­sel­la. Ajan­va­raus puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15.

Seu­raa­vat roko­tus­päi­vät jär­jes­te­tään:

Viik­ko 20

Viik­ko 21

Ajan­va­raus koronavirusrokotuksiin

Voit myös vara­ta ajan roko­tuk­seen puhe­li­mit­se tai netissä.

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mahdollista. 

Muu­ta tie­toa ajanvarauksesta

Ajan voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li sinul­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhelimitse. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Saa­ta­vil­la on myös ilta- ja vii­kon­lop­puai­ko­ja ja roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä näet, mis­sä toi­mi­pis­teis­sä roko­tusai­ko­ja on vapaa­na. Roko­tusai­ko­ja ava­taan aina useak­si vii­kok­si eteenpäin.

Huom: jos olet aiem­min saa­nut ana­fy­lak­ti­sen reak­tion, varaa aika roko­tuk­seen oman ter­veys­kes­kuk­seen tai Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­rin kaut­ta puh. 040 804 2821, ma-pe klo 9–14.

Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut ikä- tai ris­ki­ryh­män edel­lyt­tä­mä aika toi­ses­ta rokot­tees­ta. Tie­to roko­tus­vä­lis­tä tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä. Mikä­li tar­vit­ta­va aika edel­li­ses­tä koro­na­ro­ko­tuk­ses­ta ei täy­ty, ei seu­raa­vaa roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Mikä­li roko­tusa­jal­le tulee yli­voi­mai­nen este, vara­tun ajan voi perua Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta tai soit­ta­mal­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­le puh. 040 804 2821, ma-pe klo 9–14.

Huol­ta­jien suos­tu­mus lap­sen rokottamiseen

Alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­ko­tuk­ses­taan, jos rokot­teen anta­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen arvioi, että tämä ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään asias­ta. Lap­sen itse­näi­sel­le pää­tök­sel­le ei ole lais­sa mää­ri­tel­ty ikä­ra­jaa, ja sik­si asia arvioi­daan tapaus­koh­tai­ses­ti. Useim­pien 5–11-vuotiaiden koh­dal­la rokot­ta­mi­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suostumus.

Jos lap­si ei kyke­ne itse päät­tä­mään roko­tuk­ses­taan tai hän ei halua itse päät­tää asias­ta, koro­na­ro­kot­teen anta­mi­seen tar­vi­taan kaik­kien huol­ta­jien suos­tu­mus. Roko­tuk­set ovat vapaa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia. Suos­tu­mus teh­dään täl­lä suostumuslomakkeella.

Jos lap­si tulee roko­tuk­seen vain toi­sen huol­ta­jan kans­sa, niin pois­sao­le­val­ta huol­ta­jal­ta tulee olla alle­kir­joi­tet­tu suos­tu­mus­lo­ma­ke. Suos­tu­mus­lo­mak­keen voi tulos­taa THL:n verk­ko­si­vuil­ta tääl­lä.

Roko­tus­pis­teet

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koronarokotuspisteeseen:

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vaiheessa. 

Kaik­ki Vete­lin ter­veys­kes­kuk­seen ja Kaus­ti­sen Paja­lan per­he­kes­kuk­seen sovi­tut 2. roko­tusa­jat siir­ty­vät Pas­se­liin. Roko­tus­pai­kan muu­tos ei vaa­di toi­men­pi­tei­tä asiak­kaal­ta. Sovit­tu aika pysyy ennal­laan, vain roko­tus­paik­ka muuttuu.

Huo­mioi­ta­vaa:

Roko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muun­nok­siin (läh­de: THL).

Kela kor­vaa koro­na­ro­ko­tuk­seen teh­ty­jen mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia 27.3.–31.12.2021. Lue lisää Kelan tie­dot­tees­ta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Roko­tus sai­ras­te­tun koro­na­vi­rus­tau­din jälkeen

Sai­ras­tet­tu koro­na­vi­rus­tau­ti muo­dos­taa immuu­ni­vas­teen samal­la tavoin kuin roko­tean­nos. Tut­ki­mus­ten perus­teel­la tau­din sai­ras­ta­nut saa yhdes­tä roko­tean­nok­ses­ta vähin­tään yhtä hyvän vas­teen kuin tau­tia sai­ras­ta­mat­to­mat saa­vat kah­des­ta annok­ses­ta. Jos roko­tet­tu hen­ki­lö sai­ras­tuu koro­na­vi­rus­tau­tiin, vah­vis­taa sai­ras­tet­tu tau­ti rokot­ta­mal­la aikaan­saa­tua suo­jaa samal­la tavoin kuin tau­din sai­ras­ta­mat­to­mil­la seu­raa­va rokoteannos.

On kui­ten­kin huo­mat­ta­va, että roko­tean­nok­sen ja koron­vi­rus­tar­tun­nan välin on olta­va riit­tä­vän pit­kä, vähin­tään 6 viik­koa, jot­ta tar­tun­nan voi­daan kat­soa vas­taa­van yhtä roko­tean­nos­ta. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä saa­vu­te­taan parem­pi immuunivaste.

Ensim­mäi­nen annos sai­ras­te­tun tau­din jälkeen

THL suo­sit­te­lee tau­din sai­ras­ta­neel­le ensim­mäis­tä koronarokoteannosta:

Toi­nen annos sai­ras­te­tun tau­din jälkeen 

THL suo­sit­te­lee, että koro­na­tau­din sai­ras­ta­neil­le ja yhden roko­tean­nok­sen saa­neil­le tar­jo­taan tehos­tee­na tois­ta roko­tean­nos­ta. Tois­ta annosta: 

Toi­nen roko­tean­nos vas­taa tau­din sai­ras­ta­neil­la kol­mat­ta rokoteannosta.

Toi­nen annos voi­daan kui­ten­kin antaa jo aiem­min, jos se on tar­peen esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­sen vuok­si tai muis­ta pai­na­vis­ta syis­tä. Toi­nen annos voi­daan täl­löin antaa taval­li­sel­la 6–12 vii­kon annos­vä­lil­lä. On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että pidem­pi aika­vä­li roko­tean­nos­ten välil­lä takaa laa­dul­li­ses­ti ja mää­räl­li­ses­ti parem­man suojan.

Kol­mas annos sai­ras­te­tun tau­din jälkeen 

THL suo­sit­te­lee voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sel­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löl­le kol­mat­ta roko­tean­nos­ta, vaik­ka hän oli­si sai­ras­ta­nut koro­na­tau­din. Kol­mat­ta annos­ta suo­si­tel­laan heil­le 3–4 kuu­kau­den kulut­tua edel­li­ses­tä roko­tean­nok­ses­ta tai sai­ras­te­tus­ta tau­dis­ta sen mukaan kum­pi on ollut viimeisin.

Muut eivät suo­jan kan­nal­ta tar­vit­se aina­kaan tois­tai­sek­si kol­mat­ta annos­ta, jos he ovat sai­ras­ta­neet koro­na­tau­din ja saa­neet kak­si rokoteannosta.

Kol­mas annos voi­daan kui­ten­kin antaa myös muil­le kuin vaka­vas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le, jos se on tar­peen esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­sen vuok­si tai muus­ta pai­na­vas­ta syys­tä. Kol­mas annos voi­daan täl­löin antaa mui­den kol­man­sien annos­ten aika­tau­lun mukaisesti.

Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la.

Rokot­teet

Lisä­tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta ja vas­tauk­sia ylei­ses­ti kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin THL:n sivuil­la.

mRNA-rokot­teet (Pfizer ja Moderna)

Soi­tes­sa perus­ter­vei­tä 12–65-vuotiaita roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na).

5–11-vuotiaille annet­ta­va koro­na­ro­ko­te on BioN­Tech-Pfize­rin Comir­na­ty, jos­ta lap­sil­le käy­te­tään nime­no­maan täl­le ikä­ryh­mäl­le tar­koi­tet­tua pie­nem­män annok­sen sisäl­tä­vää valmistetta.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) ohjeis­taa tar­joa­maan alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojil­le tois­tai­sek­si ainoas­taan Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-koro­na­ro­ko­tet­ta. Poh­jois­mai­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen mukaan sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee suh­teel­li­ses­ti enem­män Moder­nan Spi­ke­vax-rokot­teen kuin Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­tyn saa­neil­la ja ris­ki saa­da sydän­li­has­tu­leh­dus roko­tuk­sen jäl­keen on nuo­ril­la mie­hil­lä suu­rem­pi kuin nai­sil­la. Tut­ki­muk­sen mukaan koro­na­ro­ko­tet­tu­jen sydän­li­has­tu­leh­duk­set ovat yli­pää­tään har­vi­nai­sia. Sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee jat­ku­vas­ti eri­lais­ten infek­tioi­den seu­rauk­se­na myös rokot­ta­mat­to­mil­la. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan THL:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lin­ja­si, että tou­ko­kuun alus­ta läh­tien myös 65–69-vuotiaille voi­daan antaa mRNA-rokot­tei­ta, jos roko­tet­ta­va niin toi­voo (lue tar­kem­min THL:n tie­dot­tees­ta). Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että yli 65-vuo­ti­aat voi­vat vali­ta otta­vat­ko mRNA-rokot­teen (Pfizer-Bion­tec Comir­na­ty tai Moder­na) vai AstraZe­necan Vaxzev­ria-rokot­teen. Mikä­li ajan­va­rauk­sen tekee säh­köi­ses­ti, on Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta valit­ta­va se roko­te, jon­ka halu­aa saada.

Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan aina mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

AstraZe­necan Vaxzev­ria-koro­na­ro­kot­teen käyt­tö lop­puu Suo­mes­sa mar­ras­kuus­sa 2021. Loka­kuun vii­mei­ses­tä vii­kos­ta alkaen AstraZe­necan sijaan tar­jo­taan Jans­se­nin ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta kan­sal­li­sen suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti 65 vuot­ta täyt­tä­neel­le ja sitä van­hem­mal­le. Roko­tet­ta voi­daan tar­jo­ta myös niil­le 18–64-vuotiaille, joil­le ei voi­da lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä antaa mRNA-roko­tet­ta. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Kol­man­te­na annok­se­na annet­taes­sa Moder­nan Spi­ke­vaxis­ta käy­te­tään vain puo­li­kas­ta annos­ta. Roko­te­val­mis­ta­jan tut­ki­muk­sis­sa tehos­tean­nok­se­na on käy­tet­ty puo­li­kas­ta annos­mää­rää, jol­la on saa­tu aikai­sek­si erit­täin hyvä roko­te­vas­te. Pie­nem­mäl­lä Spi­ke­vax-annos­mää­räl­lä myös hait­ta­vai­ku­tus­ten toden­nä­köi­syys jää pienemmäksi.

Myös lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­nei­den kol­man­siin annok­siin suo­si­tel­laan Comir­na­tya tai puo­li­kas­ta annos­ta Spi­ke­vaxia. Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le voi­daan kol­man­te­na annok­se­na edel­leen antaa koko­nai­nen Spikevax-annos.

Jos roko­tet­ta­val­le ei voi­da aller­gian vuok­si antaa mRNA-roko­tet­ta, voi­daan käyt­tää AstraZe­necan tai Jans­se­nin rokotetta.

Pro­teii­ni­ro­ko­te (Nova­vax)

Nova­vaxin Nuvaxo­vid-roko­tet­ta käy­te­tään 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den ensim­mäi­siin ja toi­siin roko­tean­nok­siin. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti hen­ki­löil­le, joil­le ei voi­da antaa aikai­sem­min käyt­töön tul­lei­ta mRNA- tai ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­tei­ta. Roko­tet­ta voi­daan antaa myös muil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, jot­ka halua­vat pro­teii­ni­ro­ko­tet­ta mui­den roko­te­val­mis­tei­den sijas­ta. Nuvaxo­vid-roko­te sopii lähes kai­kil­le aikui­sil­le. Esi­mer­kik­si aiem­min sai­ras­tet­tu koro­na­vi­rus­tau­ti ei estä roko­tuk­sen antamista.

Perus­ro­ko­tus­sar­jaan kuu­luu 2 roko­tus­ta. Suo­si­tel­tu annos­vä­li on 6–12 viik­koa. Kol­mas annos anne­taan jol­lain muul­la rokot­teel­la 3–4 kuu­kau­den kulut­tua toi­ses­ta annok­ses­ta. Nuvaxo­vid-roko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anne­ta kol­man­te­na tai nel­jän­te­nä annok­se­na muu­ten kuin poikkeustapauksissa.

Nuvaxo­vid-roko­tet­ta on saa­ta­vil­la raja­tus­ti ja vain ajan­va­rauk­sel­la. Ajan­va­raus puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14.

Mah­dol­li­set haittavaikutukset

Kai­kil­la rokot­teil­la, kuten muil­la­kin lääk­keil­lä, voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Mah­dol­li­ses­ta hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta voi tar­vit­taes­sa soit­taa Soi­ten päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116117. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Tavan­omai­sim­min roko­tuk­sen jäl­keen ilme­nee pai­kal­li­sia oirei­ta pis­tos­koh­das­sa, kuten kipua, punoi­tus­ta, kuu­mo­tus­ta ja tur­vo­tus­ta. Hyvin taval­li­sia ovat myös ohi­me­ne­vät ylei­soi­reet, kuten kuu­me­reak­tiot, lihas­sär­ky, pään­sär­ky, väsy­mys, ärty­nei­syys, huo­no­voin­ti­suus ja vilun­vä­ris­tyk­set. Lisä­tie­toa löy­tyy sekä THL:n että FIMEA:n verkkosivuilta.

Koro­na­tur­val­li­suu­des­ta tulee huo­leh­tia myös roko­tuk­sen jäl­keen — mas­kien käyt­tö jatkuu

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tär­ke­ää pitää tur­va­vä­liä, huo­leh­tia käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, käyt­tää mas­kia, kun etäi­syy­den pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, teh­dä koti­tes­ti oirei­den ilmaan­tues­sa sekä nou­dat­taa myös mui­ta ohjei­ta koro­na­vi­ruk­sen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on torjuttu.

Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

Roko­tus­to­dis­tus

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus on nyt saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­sa. Kak­si muu­ta EU:n koro­na­to­dis­tuk­sis­ta eli tes­ti­tu­los­to­dis­tus ja todis­tus sai­ras­te­tus­ta koro­na­vi­rus­tau­dis­ta tule­vat Oma­kan­taan 14.7. alkaen. Aikai­sem­pi Suo­men kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus jää samal­la pois käy­tös­tä, ja esi­mer­kik­si puhe­li­meen tal­len­net­tu tai pape­ril­le tulos­tet­tu kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus kan­nat­taa vaih­taa EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­seen. Oma­kan­nas­sa kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus vaih­tuu EU:n roko­tus­to­dis­tuk­seen automaattisesti.

Roko­tus­tie­to­jen siir­ty­mi­ses­sä Kan­ta-pal­ve­lui­hin on alu­eel­lis­ta vaih­te­lua, min­kä vuok­si roko­tus­to­dis­tuk­set eivät vie­lä näy kai­kil­le roko­te­tuil­le hen­ki­löil­le. Todis­tuk­sen rokot­teis­ta saa ter­vey­den­huol­los­ta tar­vit­taes­sa myös paperisena.

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus sisäl­tää tie­dot hen­ki­lön saa­mis­ta koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, kuten roko­te­val­mis­teen nimi, vii­mei­sim­män rokot­teen anto­päi­vä ja saa­tu­jen roko­tean­nos­ten mää­rä. Todis­tuk­sen saa jo ensim­mäi­ses­tä rokotuskerrasta.

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen voi esit­tää mobii­li­lait­teel­ta tai tulos­taa pape­ril­le. EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­ses­sa tie­dot ovat suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si. Todis­tus on maksuton.

Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la.

Tie­toa koronarokotteesta

Rokotustieto.fi verk­ko­pal­ve­lu

Koro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suus ja mah­dol­li­set hai­tat (THL)

Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (FIMEA)

Koro­na­ro­kot­teet Suo­mes­sa (STM)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen Suo­mes­sa (THL)

Kotiin jaet­tu Soi­ten tie­do­te­leh­ti­nen koronavirusrokotuksista

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media