omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­kot­teet

Sivu päi­vi­tet­ty 26.7.2021

Soi­tes­sa roko­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian mukai­ses­ti.

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käynnissä:

Link­ki: Soi­ten koronarokotusmittari

Ajan­va­raus koronavirusrokotuksiin

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­siin pää­se­vät vain he, jot­ka ovat roko­tus­vuo­ros­sa kan­sal­li­sen roko­te­stra­te­gian mukaan. Puhe­lin­ajan­va­raus ava­taan joka tiis­tai klo 12.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja aina tiis­tai­sin klo 12, mut­ta tilan­teen mukaan myös muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Ajan­va­raus koronarokotuksiin:

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan.

Koro­na­ro­ko­tuk­seen ilman ajanvarausta

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, joi­den aika­na ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Seu­raa­vat ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät järjestetään:

Muu­ta tie­toa ajanvarauksesta

Ajan nuo­rel­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li nuo­rel­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhe­li­mit­se. Pyrim­me jat­kos­sa lisää­mään puhe­lin­ajan­va­rauk­sen mahdollisuuksia.

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Saa­ta­vil­la on myös ilta- ja vii­kon­lop­puai­ko­ja ja roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä näet, mis­sä toi­mi­pis­teis­sä roko­tusai­ko­ja on vapaa­na. Vapai­ta aiko­ja ava­taan n. vii­kok­si ker­ral­laan, joten aiko­ja ei ole vie­lä varat­ta­vis­sa pidemmälle.

Huom: jos olet aiem­min saa­nut ana­fy­lak­ti­sen reak­tion, varaa aika roko­tuk­seen oman ter­veys­kes­kuk­seen tai Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­teee­rin kaut­ta puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

Mikä­li roko­tusa­jal­le tulee yli­voi­mai­nen este, vara­tun ajan voi perua Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta tai soit­ta­mal­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­le puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

12–15-vuotiaiden roko­tuk­set

Täl­lä het­kel­lä koro­na­ro­ko­tuk­set ovat mah­dol­li­sia 12–15-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä ainoas­taan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le. Kaik­kien 12–15-vuotiaiden mah­dol­li­nen koro­na­ro­kot­ta­mi­nen tapah­tuu Val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä ja edel­lyt­tää mm. asetusmuutosta. 

Las­ten ris­ki­ryh­mät ovat samat kuin 16 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­mät, jot­ka on aiem­min mää­ri­tel­ty koro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tys­tä var­ten. Poik­keuk­se­na aikuis­ten ris­ki­ryh­miin on ainoas­taan yli­pai­no, jon­ka arvioi­mi­sek­si THL suo­sit­te­lee käy­tet­tä­vän las­ten pai­noin­dek­siä eli ISO-BMI:tä. ISO-BMI:n ala­ra­jak­si suo­si­tel­laan 35:ttä, joka kuvaa täs­sä ikä­ryh­mäs­sä vai­ke­aa ylipainoisuutta.

Soi­ten las­ten­tau­tien yli­lää­kä­ri Andreas Blanco Sequei­ros on pereh­ty­nyt 12–15-vuotiaiden ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien koro­na­ro­kot­ta­mi­ses­ta teh­tyi­hin kan­sal­li­siin sel­vi­tyk­siin ja suo­sit­te­lee THL:n tavoin kaik­kia roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja varaa­maan rokotusajan.

Kuten mui­den­kin rokot­tei­den koh­dal­la, alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­kot­teen otta­mi­ses­ta, jos ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen kat­soo, että hän ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään hoi­dos­taan. Lap­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­del­le ei ole lais­sa ikä­ra­jaa ja sik­si asia arvioi­daan tapauskohtaisesti.

Jos nuo­ri ei ole kyke­ne­vä esim. sai­rau­den takia päät­tä­mään hoi­dos­taan itse, roko­tus­pää­tök­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten las­ten ja nuor­ten polikli­ni­kal­le.

2. roko­tusan­nos

Ajan­va­raus kos­kee vain 1. roko­tusan­nos­ta; tehos­te­ro­ko­tuk­sen aika vara­taan ensim­mäi­sen roko­tus­käyn­nin yhtey­des­sä pai­kan pääl­lä. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le on annet­tu ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä. 

Mikä­li roko­te­tul­le tulee yli­voi­mai­nen este ja 2. roko­tusai­ka pitäi­si siir­tää, tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

Alle 65-vuo­tiail­le anne­taan vain mRNA-rokot­tei­ta eli Moder­nan ja Bion­tech-Pfize­rin rokot­tei­ta myös sii­nä tapauk­ses­sa, että roko­tus­sar­ja on aiem­min ehdit­ty aloit­taa AstraZe­necan rokotteella.

Suo­si­tus on, että 65 vuot­ta täyt­tä­neet jat­ka­vat roko­tus­sar­jaan­sa samal­la, aiem­min saa­mal­laan koro­na­ro­kot­teel­la, jos val­mis­teen käy­töl­le ei ole ilmen­nyt lää­ke­tie­teel­lis­tä estet­tä. Halu­tes­saan 65 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat saa­da toi­sel­la roko­tus­ker­ral­la mRNA-roko­tet­ta, vaik­ka roko­tus­sar­ja oli­si aloi­tet­tu AstraZe­necan ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­teel­la. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Rokot­teet

Soi­tes­sa perus­ter­vei­tä 16–65-vuotiaita roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Moder­na-roko­tet­ta anne­taan ainoas­taan yli 18-vuotiaille.

12–15-vuotiaita ris­ki­ryh­mä­läi­siä roko­te­taan Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-rokot­teel­la, sil­lä se on ainoa koro­na­ro­ko­te, jol­la on täl­lä het­kel­lä myyn­ti­lu­pa 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den rokot­ta­mi­seen. Lisä­tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta ja vas­tauk­sia ylei­ses­ti kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin THL:n sivuil­la.

Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan THL:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lin­ja­si, että tou­ko­kuun alus­ta läh­tien myös 65–69-vuotiaille voi­daan antaa mRNA-rokot­tei­ta, jos roko­tet­ta­va niin toi­voo (lue tar­kem­min THL:n tie­dot­tees­ta). Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että yli 65-vuo­ti­aat voi­vat vali­ta otta­vat­ko mRNA-rokot­teen (Pfizer-Bion­tec Comir­na­ty tai Moder­na) vai AstraZe­necan Vaxzev­ria-rokot­teen. Mikä­li ajan­va­rauk­sen tekee säh­köi­ses­ti, on Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta valit­ta­va se roko­te, jon­ka halu­aa saada.

Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan aina mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

Toi­sen roko­tean­nok­sen osal­ta toi­mi­taan myös THL:n lin­jauk­sen mukaan:

Kai­kil­la rokot­teil­la, kuten muil­la­kin lääk­keil­lä, voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Mah­dol­li­ses­ta hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta voi tar­vit­taes­sa soit­taa Soi­ten päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116117. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Tavan­omai­sim­min roko­tuk­sen jäl­keen ilme­nee pai­kal­li­sia oirei­ta pis­tos­koh­das­sa, kuten kipua, punoi­tus­ta, kuu­mo­tus­ta ja tur­vo­tus­ta. Hyvin taval­li­sia ovat myös ohi­me­ne­vät ylei­soi­reet, kuten kuu­me­reak­tiot, lihas­sär­ky, pään­sär­ky, väsy­mys, ärty­nei­syys, huo­no­voin­ti­suus ja vilun­vä­ris­tyk­set. Lisä­tie­toa löy­tyy sekä THL:n että FIMEA:n verkkosivuilta.

Roko­tus­pis­teet

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Roko­tus­pis­teet:

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vaiheessa. 

Kaik­ki Vete­lin ter­veys­kes­kuk­seen ja Kaus­ti­sen Paja­lan per­he­kes­kuk­seen sovi­tut 2. roko­tusa­jat siir­ty­vät Pas­se­liin. Roko­tus­pai­kan muu­tos ei vaa­di toi­men­pi­tei­tä asiak­kaal­ta. Sovit­tu aika pysyy ennal­laan, vain roko­tus­paik­ka muuttuu.

Huo­mioi­ta­vaa:

Roko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muun­nok­siin (läh­de: THL).

Kela kor­vaa koro­na­ro­ko­tuk­seen teh­ty­jen mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia 27.3.–31.12.2021. Lue lisää Kelan tie­dot­tees­ta.

Koro­na­tur­val­li­suu­des­ta tulee huo­leh­tia myös roko­tuk­sen jäl­keen — mas­kien käyt­tö jatkuu

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tär­ke­ää pitää tur­va­vä­liä, huo­leh­tia käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, käyt­tää mas­kia, kun etäi­syy­den pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, hakeu­tua oirei­den ilmaan­tues­sa tes­tiin sekä nou­dat­taa myös mui­ta ohjei­ta koro­na­vi­ruk­sen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on torjuttu.

Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

Roko­tus­ten ete­ne­mi­nen 2021

Roko­tus­to­dis­tus

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus on nyt saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­sa. Kak­si muu­ta EU:n koro­na­to­dis­tuk­sis­ta eli tes­ti­tu­los­to­dis­tus ja todis­tus sai­ras­te­tus­ta koro­na­vi­rus­tau­dis­ta tule­vat Oma­kan­taan 14.7. alkaen. Aikai­sem­pi Suo­men kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus jää samal­la pois käy­tös­tä, ja esi­mer­kik­si puhe­li­meen tal­len­net­tu tai pape­ril­le tulos­tet­tu kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus kan­nat­taa nyt vaih­taa EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­seen. Oma­kan­nas­sa kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus vaih­tuu EU:n roko­tus­to­dis­tuk­seen automaattisesti.

Alu­eel­lis­ta vaih­te­lua roko­tus­tie­to­jen siir­ty­mi­ses­sä Kan­ta-pal­ve­lui­hin on edel­leen, min­kä vuok­si roko­tus­to­dis­tuk­set eivät vie­lä näy kai­kil­le roko­te­tuil­le hen­ki­löil­le. Voit tar­kis­taa oman alu­ee­si tie­dot THL:n rapor­tis­ta. Todis­tuk­sen rokot­teis­ta saa ter­vey­den­huol­los­ta tar­vit­taes­sa myös paperisena.

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus sisäl­tää tie­dot hen­ki­lön saa­mis­ta koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, kuten roko­te­val­mis­teen nimi, vii­mei­sim­män rokot­teen anto­päi­vä ja saa­tu­jen roko­tean­nos­ten mää­rä. Todis­tuk­sen saa jo ensim­mäi­ses­tä rokotuskerrasta.

EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen voi esit­tää mobii­li­lait­teel­ta tai tulos­taa pape­ril­le. EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­ses­sa tie­dot ovat suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si. Todis­tus on maksuton.

Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la.

Tie­toa koronarokotteesta

Koro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suus ja mah­dol­li­set hai­tat (THL)

Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (FIMEA)

Koro­na­ro­kot­teet Suo­mes­sa (STM)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen Suo­mes­sa (THL)

Kotiin jaet­tu Soi­ten tie­do­te­leh­ti­nen koronavirusrokotuksista

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media