omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­kot­teet

Sivu päi­vi­tet­ty 25.10.2021

Soi­tes­sa roko­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian mukai­ses­ti. Roko­tus on maksuton.

Täl­lä het­kel­lä koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan Soi­ten alueella:

Link­ki: Soi­ten koronarokotusmittari

Ajan­va­raus koronavirusrokotuksiin

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se, mut­ta jat­kos­sa roko­tus­ten pain­opis­te siir­tyy ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-rokotuspäiviin.

Ajan­va­raus koronarokotuksiin:

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mahdollista. 

Walk-in koro­na­ro­ko­tuk­set ilman ajanvarausta 

Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä, jol­loin koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia että kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Seu­raa­vat ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät järjestetään:

Viik­ko 43

Muu­ta tie­toa ajanvarauksesta

Ajan voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li sinul­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhelimitse. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Saa­ta­vil­la on myös ilta- ja vii­kon­lop­puai­ko­ja ja roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä näet, mis­sä toi­mi­pis­teis­sä roko­tusai­ko­ja on vapaa­na. Vapai­ta aiko­ja ava­taan n. vii­kok­si ker­ral­laan, joten aiko­ja ei ole vie­lä varat­ta­vis­sa pidemmälle.

Huom: jos olet aiem­min saa­nut ana­fy­lak­ti­sen reak­tion, varaa aika roko­tuk­seen oman ter­veys­kes­kuk­seen tai Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­rin kaut­ta puh. 040 804 2821, ma-pe klo 12–15.

Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta (poik­keuk­se­na voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set). Tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Mikä­li roko­tusa­jal­le tulee yli­voi­mai­nen este, vara­tun ajan voi perua Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta tai soit­ta­mal­la Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­le puh. 040 804 2821, ma-pe klo 12–15.

12–15-vuotiaiden ja lukio­lais­ten rokotukset

Vii­kol­la 32 roko­tuk­set laa­je­ni­vat kaik­kiin 12–15-vuotiaisiin Soi­ten alu­eel­la (lisä­tie­toa tie­dot­tees­sa). Roko­tuk­sen voi saa­da vähin­tään 12-vuot­ta täyt­tä­nyt nuo­ri. Mikä­li syn­ty­mä­päi­vä osuu lop­pu­vuo­teen, voi roko­tusa­jan vara­ta aiem­min mut­ta roko­tus anne­taan, kun nuo­ri on täyt­tä­nyt 12 vuot­ta. Aiko­ja on saa­ta­vil­la n. vii­kok­si eteenpäin. 

Kou­lut tie­dot­ta­vat oppi­lai­ta ja van­hem­pia kou­luil­la tapah­tu­vis­ta roko­tuk­sis­ta tar­kem­min. Nuo­ret voi­vat toki hakeu­tua roko­tet­ta­vak­si myös ylei­siin ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-päiviin.

Kuten mui­den­kin rokot­tei­den koh­dal­la, alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­kot­teen otta­mi­ses­ta, jos ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen kat­soo, että hän ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään hoi­dos­taan. Lap­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­del­le ei ole lais­sa ikä­ra­jaa ja sik­si asia arvioi­daan tapauskohtaisesti.

Jos nuo­ri ei ole kyke­ne­vä esim. sai­rau­den takia päät­tä­mään hoi­dos­taan itse, roko­tus­pää­tök­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten las­ten päi­vys­tyk­seen.

Lisä­tie­toa: Usein kysyt­tyä las­ten ja nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta (THL)

Roko­tus­pis­teet

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koronarokotuspisteeseen:

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vaiheessa. 

Kaik­ki Vete­lin ter­veys­kes­kuk­seen ja Kaus­ti­sen Paja­lan per­he­kes­kuk­seen sovi­tut 2. roko­tusa­jat siir­ty­vät Pas­se­liin. Roko­tus­pai­kan muu­tos ei vaa­di toi­men­pi­tei­tä asiak­kaal­ta. Sovit­tu aika pysyy ennal­laan, vain roko­tus­paik­ka muuttuu.

Huo­mioi­ta­vaa:

Roko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muun­nok­siin (läh­de: THL).

Kela kor­vaa koro­na­ro­ko­tuk­seen teh­ty­jen mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia 27.3.–31.12.2021. Lue lisää Kelan tie­dot­tees­ta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Rokot­teet

Soi­tes­sa perus­ter­vei­tä 12–65-vuotiaita roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Lisä­tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta ja vas­tauk­sia ylei­ses­ti kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin THL:n sivuil­la.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) ohjeis­taa tar­joa­maan alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojil­le tois­tai­sek­si ainoas­taan Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-koro­na­ro­ko­tet­ta. Poh­jois­mai­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen mukaan sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee suh­teel­li­ses­ti enem­män Moder­nan Spi­ke­vax-rokot­teen kuin Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­tyn saa­neil­la ja ris­ki saa­da sydän­li­has­tu­leh­dus roko­tuk­sen jäl­keen on nuo­ril­la mie­hil­lä suu­rem­pi kuin nai­sil­la. Tut­ki­muk­sen mukaan koro­na­ro­ko­tet­tu­jen sydän­li­has­tu­leh­duk­set ovat yli­pää­tään har­vi­nai­sia. Sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee jat­ku­vas­ti eri­lais­ten infek­tioi­den seu­rauk­se­na myös rokot­ta­mat­to­mil­la. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan THL:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lin­ja­si, että tou­ko­kuun alus­ta läh­tien myös 65–69-vuotiaille voi­daan antaa mRNA-rokot­tei­ta, jos roko­tet­ta­va niin toi­voo (lue tar­kem­min THL:n tie­dot­tees­ta). Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että yli 65-vuo­ti­aat voi­vat vali­ta otta­vat­ko mRNA-rokot­teen (Pfizer-Bion­tec Comir­na­ty tai Moder­na) vai AstraZe­necan Vaxzev­ria-rokot­teen. Mikä­li ajan­va­rauk­sen tekee säh­köi­ses­ti, on Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta valit­ta­va se roko­te, jon­ka halu­aa saada.

Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan aina mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

AstraZe­necan Vaxzev­ria-koro­na­ro­kot­teen käyt­tö lop­puu Suo­mes­sa mar­ras­kuus­sa 2021. Loka­kuun vii­mei­ses­tä vii­kos­ta alkaen AstraZe­necan sijaan tar­jo­taan Jans­se­nin ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta kan­sal­li­sen suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti 65 vuot­ta täyt­tä­neel­le ja sitä van­hem­mal­le. Roko­tet­ta voi­daan tar­jo­ta myös niil­le 18–64-vuotiaille, joil­le ei voi­da lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä antaa mRNA-roko­tet­ta. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Kol­man­te­na annok­se­na annet­taes­sa Moder­nan Spi­ke­vaxis­ta käy­te­tään vain puo­li­kas­ta annos­ta. Roko­te­val­mis­ta­jan tut­ki­muk­sis­sa tehos­tean­nok­se­na on käy­tet­ty puo­li­kas­ta annos­mää­rää, jol­la on saa­tu aikai­sek­si erit­täin hyvä roko­te­vas­te. Pie­nem­mäl­lä Spi­ke­vax-annos­mää­räl­lä myös hait­ta­vai­ku­tus­ten toden­nä­köi­syys jää pienemmäksi.

Myös lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­nei­den kol­man­siin annok­siin suo­si­tel­laan Comir­na­tya tai puo­li­kas­ta annos­ta Spi­ke­vaxia. Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le voi­daan kol­man­te­na annok­se­na edel­leen antaa koko­nai­nen Spikevax-annos.

Jos roko­tet­ta­val­le ei voi­da aller­gian vuok­si antaa mRNA-roko­tet­ta, voi­daan käyt­tää AstraZe­necan tai Jans­se­nin rokotetta.

Kai­kil­la rokot­teil­la, kuten muil­la­kin lääk­keil­lä, voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Mah­dol­li­ses­ta hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta voi tar­vit­taes­sa soit­taa Soi­ten päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116117. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Tavan­omai­sim­min roko­tuk­sen jäl­keen ilme­nee pai­kal­li­sia oirei­ta pis­tos­koh­das­sa, kuten kipua, punoi­tus­ta, kuu­mo­tus­ta ja tur­vo­tus­ta. Hyvin taval­li­sia ovat myös ohi­me­ne­vät ylei­soi­reet, kuten kuu­me­reak­tiot, lihas­sär­ky, pään­sär­ky, väsy­mys, ärty­nei­syys, huo­no­voin­ti­suus ja vilun­vä­ris­tyk­set. Lisä­tie­toa löy­tyy sekä THL:n että FIMEA:n verkkosivuilta.

2. roko­tusan­nos

Ajan­va­raus kos­kee vain 1. roko­tusan­nos­ta; tehos­te­ro­ko­tuk­sen aika vara­taan ensim­mäi­sen roko­tus­käyn­nin yhtey­des­sä pai­kan pääl­lä. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le on annet­tu ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhtey­des­sä. Ajan­va­rauk­set­to­mas­sa walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Toi­nen roko­tean­nos on tär­keä, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään. Kaik­ki Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä käy­tet­tä­vät koro­na­ro­kot­teet anne­taan kah­te­na annoksena.

Mikä­li roko­te­tul­le tulee yli­voi­mai­nen este ja 2. roko­tusai­ka pitäi­si siir­tää, tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821, ma-pe klo 12–15.

Alle 65-vuo­tiail­le anne­taan vain mRNA-rokot­tei­ta eli Moder­nan ja Bion­tech-Pfize­rin rokot­tei­ta myös sii­nä tapauk­ses­sa, että roko­tus­sar­ja on aiem­min ehdit­ty aloit­taa AstraZe­necan rokotteella.

Halu­tes­saan 65 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat saa­da toi­sel­la roko­tus­ker­ral­la mRNA-roko­tet­ta, vaik­ka roko­tus­sar­ja oli­si aloi­tet­tu AstraZe­necan ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­teel­la. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

3. roko­tusan­nos

Kol­man­sia koro­na­ro­ko­tean­nok­sia anne­taan täl­lä hetkellä:

 • kai­kil­le 60 vuot­ta täyttäneille
 • lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riippumatta
 • yli 12-vuo­tiail­le 1. ja 2. ris­ki­ryh­miin kuuluville
 • Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta annok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

  Kol­man­sia roko­tean­nok­sia anne­taan aiem­man lin­jauk­sen mukaan myös voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le sekä sote-hen­ki­lös­töl­le, jot­ka sai­vat rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä, 3–4 vii­kon, välia­jal­la vuo­den alus­sa. Lue tar­kem­min eril­li­ses­tä tie­dot­tees­ta.

  Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le roko­tus­sar­jan kol­mas annos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 2 kuu­kaut­ta. Lue tar­kem­min tie­dot­tees­ta.

  Kol­mas roko­tean­nos anne­taan ensi­si­jai­ses­ti samaa val­mis­tet­ta kuin toi­nen roko­tean­nos, ellei sil­le ole lää­ke­tie­teel­lis­tä estettä. 

  Sote-hen­ki­lös­tön kol­man­net rokotusannokset

  Soi­tes­sa alkaa hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la 22.9.2021. Rokot­tei­ta anne­taan sote-hen­ki­lös­töl­le, jot­ka sai­vat rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä 3–4 vii­kon välia­jal­la vuo­den alussa. 

  Lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­neil­le kol­mas annos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Lisä­tie­toa 21.9.2021 jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa.

  Koro­na­tur­val­li­suu­des­ta tulee huo­leh­tia myös roko­tuk­sen jäl­keen — mas­kien käyt­tö jatkuu

  Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tär­ke­ää pitää tur­va­vä­liä, huo­leh­tia käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, käyt­tää mas­kia, kun etäi­syy­den pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, hakeu­tua oirei­den ilmaan­tues­sa tes­tiin sekä nou­dat­taa myös mui­ta ohjei­ta koro­na­vi­ruk­sen torjumiseksi.

  Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

  Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on torjuttu.

  Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

  Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

  Roko­tus­ten ete­ne­mi­nen 2021

  Roko­tus­to­dis­tus

  EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus on nyt saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­sa. Kak­si muu­ta EU:n koro­na­to­dis­tuk­sis­ta eli tes­ti­tu­los­to­dis­tus ja todis­tus sai­ras­te­tus­ta koro­na­vi­rus­tau­dis­ta tule­vat Oma­kan­taan 14.7. alkaen. Aikai­sem­pi Suo­men kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus jää samal­la pois käy­tös­tä, ja esi­mer­kik­si puhe­li­meen tal­len­net­tu tai pape­ril­le tulos­tet­tu kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus kan­nat­taa vaih­taa EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­seen. Oma­kan­nas­sa kan­sal­li­nen roko­tus­to­dis­tus vaih­tuu EU:n roko­tus­to­dis­tuk­seen automaattisesti.

  Roko­tus­tie­to­jen siir­ty­mi­ses­sä Kan­ta-pal­ve­lui­hin on alu­eel­lis­ta vaih­te­lua, min­kä vuok­si roko­tus­to­dis­tuk­set eivät vie­lä näy kai­kil­le roko­te­tuil­le hen­ki­löil­le. Todis­tuk­sen rokot­teis­ta saa ter­vey­den­huol­los­ta tar­vit­taes­sa myös paperisena.

  EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus sisäl­tää tie­dot hen­ki­lön saa­mis­ta koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, kuten roko­te­val­mis­teen nimi, vii­mei­sim­män rokot­teen anto­päi­vä ja saa­tu­jen roko­tean­nos­ten mää­rä. Todis­tuk­sen saa jo ensim­mäi­ses­tä rokotuskerrasta.

  EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen voi esit­tää mobii­li­lait­teel­ta tai tulos­taa pape­ril­le. EU:n koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­ses­sa tie­dot ovat suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si. Todis­tus on maksuton.

  Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la.

  Tie­toa koronarokotteesta

  Koro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suus ja mah­dol­li­set hai­tat (THL)

  Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (THL)

  Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (THL)

  Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (FIMEA)

  Koro­na­ro­kot­teet Suo­mes­sa (STM)

  Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

  Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen Suo­mes­sa (THL)

  Kotiin jaet­tu Soi­ten tie­do­te­leh­ti­nen koronavirusrokotuksista

  koronavilkku-banneri-mobiili
  rokotteet-ja-koronavirus-banneri

  Sosiaalinen media