omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­kot­teet

Sivu päi­vi­tet­ty 12.4.2021

Alku­vai­hees­sa rokot­tei­ta tulee pie­niä mää­riä ker­ral­laan. Soi­tes­sa roko­te­taan Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian mukai­ses­ti.

HUOM: Laa­jen­nam­me koh­de­ryh­mää! Koro­na­ro­kot­teen voi nyt saa­da myös kaik­ki yli 65-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 18–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asuk­kaat. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä seu­raa­vil­le ryhmille:

Link­ki: Soi­ten koronarokotusmittari

Alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat eri ikä­ryh­mis­sä 5‑vuotisvälein, jol­loin jokai­seen roko­tet­ta­vaan ikä­luok­kaan sisäl­tyy n. 5000 Soi­ten alu­een asu­kas­ta. Seu­raa­vak­si roko­tus­vuo­roon tule­vat 60–64-vuotiaat. Tie­do­tam­me uusien ryh­mien roko­tuk­sis­ta tar­kem­min myöhemmin. 

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Ajan­va­raus koronavirusrokotuksiin

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­siin pää­se­vät vain he, jot­ka ovat roko­tus­vuo­ros­sa kan­sal­li­sen roko­te­stra­te­gian mukaan. Ajan­va­raus ava­taan joka tiis­tai klo 12 niin kau­an kuin rokot­tei­ta riittää.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja aina tiis­tai­sin klo 12, mut­ta tilan­teen mukaan myös muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Ajan­va­raus koronarokotuksiin:

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Roko­tusai­ko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan Soi­ten alueelle. 

Saa­ta­vis­sa on myös ilta- ja vii­kon­lop­puai­ko­ja. Säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä näet, mis­sä toi­mi­pis­teis­sä roko­tusai­ko­ja on saa­ta­vil­la. Roko­tusai­ko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan alu­eel­le. Mikä­li roko­tusa­jal­le tulee yli­voi­mai­nen este, vara­tun ajan voi myös perua yllä mai­ni­tuis­ta kanavista.

Ajan­va­raus kos­kee vain 1. roko­tusan­nos­ta; tehos­te­ro­ko­tuk­sen aika vara­taan ensim­mäi­sen roko­tus­käyn­nin yhtey­des­sä pai­kan päällä.

Ajan­va­rauk­ses­sa jaet­taan aiko­ja myös jono­pai­koil­le. Jono­pai­kal­ta koro­na­ro­ko­tuk­seen voi pääs­tä, mikä­li aiko­ja peruun­tuu tai roko­te­pul­lois­ta saa­daan ole­tet­tua enem­män annok­sia. Jono­paik­ka­lai­seen ollaan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä roko­tus­päi­vä­nä, mikä­li roko­tus toteu­tuu. Jono­paik­ka­lais­ten ei tar­vit­se vara­ta uut­ta aikaa roko­tuk­seen, vaan häneen ollaan yhtey­des­sä ja tar­jo­taan roko­tusai­kaa seu­raa­val­le rokotusviikolle.

Rokot­teet

Soi­tes­sa 18–64-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan Astra Zenecan rokot­teel­la THL:n suo­si­tus­ten mukaisesti.

Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

Roko­tus­pis­teet

Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set käyn­nis­te­tään vähäi­sen roko­te­saa­ta­vuu­den vuok­si aluk­si vain seu­raa­vis­sa pisteissä:

Ajan­va­raus on mah­dol­lis­ta vain näil­le roko­tus­pis­teil­le täs­sä vai­hees­sa. Jouk­ko­ro­ko­tus­pis­tei­den toi­min­taa laa­jen­ne­taan suun­ni­tel­lun mukai­ses­ti roko­te­saa­ta­vuu­den parantuessa.

Huo­mioi­ta­vaa:

Roko­tus on kai­kil­le vapaa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Nyky­tie­don valos­sa koro­na­ro­kot­teet tehoa­vat myös koro­na­vi­ruk­sen muun­nok­siin (läh­de: THL).

Kela kor­vaa koro­na­ro­ko­tuk­seen teh­ty­jen mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia 27.3.–31.12.2021. Lue lisää Kelan tie­dot­tees­ta.

Koro­na­tur­val­li­suu­des­ta tulee huo­leh­tia myös roko­tuk­sen jäl­keen — mas­kien käyt­tö jatkuu

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tär­ke­ää pitää tur­va­vä­liä, huo­leh­tia käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, käyt­tää mas­kia, kun etäi­syy­den pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, hakeu­tua oirei­den ilmaan­tues­sa tes­tiin sekä nou­dat­taa myös mui­ta ohjei­ta koro­na­vi­ruk­sen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on torjuttu.

Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

Tie­toa koronarokotteesta

Koro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suus ja mah­dol­li­set hai­tat (THL)

Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (THL)

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia koro­na­ro­kot­tees­ta (FIMEA)

Koro­na­ro­kot­teet Suo­mes­sa (STM)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen Suo­mes­sa (THL)

Kotiin jaet­tu Soi­ten tie­do­te­leh­ti­nen koronavirusrokotuksista

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media