omaolo.fi Rokotukset
28.12.2021

Koro­na­ro­ko­tus­ten kol­man­nen annok­sen annos­vä­li lyhe­nee nel­jään kuu­kau­teen alle 60-vuo­tiail­la – nel­jäs koro­na­ro­ko­te voi­mak­kaas­ti immuunipuutteisille

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­te­lee, että kol­man­nen koro­na­ro­kot­teen annos­vä­liä lyhen­ne­tään. Suo­si­tuk­sen mukaan alle 60-vuo­ti­aat voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 4 kuu­kaut­ta. Soi­ten alu­eel­la täl­le koh­de­ryh­mäl­le kol­man­sia roko­tuk­sia ryh­dy­tään anta­maan uudel­la annos­vä­lil­lä maa­nan­tais­ta 3.1.2022 alkaen.

Soi­te on lin­jan­nut, että kaik­ki alle 60-vuo­ti­aat (18–59-vuotiaat) voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 4 kuu­kaut­ta. Kol­man­sia rokot­tei­ta ale­taan anta­maan edel­lä mai­ni­tul­le ryh­mäl­le lyhen­ne­tyl­lä roko­te­vä­lil­lä maa­nan­tais­ta 3.1.2022 alkaen.

Roko­tus­vä­lin lyhen­tä­mi­nen vapaut­taa kol­man­teen roko­tuk­seen noin 10 000 hen­ki­löä Soi­ten alu­eel­la. Tämä saat­taa aiheut­taa ruuh­kaa Soi­ten roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vien pituu­det ruuh­kan välttämiseksi.

Lisäk­si Soi­te on neu­vo­tel­lut roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­een työ­ter­veys­huol­to­toi­mi­joi­den kans­sa, jot­ka osal­lis­tu­vat myös koro­na­ro­ko­tus­ten anta­mi­seen. Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös oman työ­ter­veys­huol­lon jär­jes­tä­miä rokotuksia.

Nel­jäs koro­na­ro­ko­tus voi­mak­kaas­ti immuunipuutteisille

Lisäk­si Soi­te on lin­jan­nut THL:n suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti, että 12 vuot­ta täyt­tä­neet voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set voi­vat saa­da nel­jän­nen koro­na­ro­ko­tean­nok­sen, kun kol­man­nes­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kol­me kuu­kaut­ta. Nel­jän­siä rokot­tei­ta ale­taan anta­maan edel­lä mai­ni­tul­le ryh­mäl­le maa­nan­tais­ta 3.1.2022 alkaen.

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­la ihmi­sil­lä vaka­van tau­din ris­ki on muu­ta väes­töä suu­rem­pi. Nel­jäs roko­tean­nos piden­tää suo­jan kes­toa ja vah­vis­taa immu­ni­teet­tia tilan­tees­sa, jos­sa omik­ron­va­riant­ti levi­ää väes­tös­sä. Tut­ki­muk­sis­sa on näh­ty, että nel­jäs roko­tean­nos nos­taa sel­keäs­ti neut­ra­loi­vien vas­ta-ainei­den mää­rää vai­keas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­la ihmisillä.

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sik­si kat­so­taan hen­ki­löt, joil­la on jokin seu­raa­vis­ta sai­rauk­sis­ta tai joil­le on teh­ty jokin seu­raa­vis­ta toimenpiteistä:

  • Elinsiirto
  • Kantasolusiirto
  • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
  • Immunosuppressiivinen syöpähoito
  • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
  • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
  • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.

Roko­tuk­sia anne­taan Soi­ten rokotuspisteillä

Koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

  • Ajanvarauksettomaan walk-in-rokotuspäivään rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/
  • Ajan koronarokotukseen voi edelleen varata netissä https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821 (puhelinaika: ma-pe klo 12–15) tai omasta terveyskeskuksesta.

Tie­to roko­tus­vä­lis­tä tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä. Mikä­li tar­vit­ta­va aika edel­li­ses­tä koro­na­ro­ko­tuk­ses­ta ei täy­ty, ei seu­raa­vaa roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media