omaolo.fi Rokotukset
18.08.2021

Koro­na­ro­ko­tus­ten väli lyhe­nee Soi­ten alu­eel­la 12 vii­kos­ta 8 viik­koon – 2‑rokotteille omat walk-in-päivät

Koro­na­ro­ko­tuk­sen toi­sen annok­sen väliä lyhen­ne­tään Soi­ten alu­eel­la 12 vii­kos­ta 8 viik­koon. Soi­te val­mis­te­lee ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä 2. rokot­teil­le. Täl­lä het­kel­lä walk-in-roko­tuk­set on suun­nat­tu ensi sijas­sa ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saajille.

Lau­an­tais­ta 14.8.2021 läh­tien ensim­mäi­sen koro­na­ro­ko­tuk­sen saa­neil­le on annet­tu seu­raa­va roko­te­ai­ka 8 vii­kon pää­hän. Tehos­te­ro­kot­teen voi ottaa 8–12 vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä rokotteesta.

Jo varat­tu­ja aiko­ja ei pää­sään­töi­ses­ti muu­te­ta, mut­ta mikä­li tehos­te­ro­kot­teen otta­mi­sen halu­aa aikais­taa, on se täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta hyvin perus­tel­lus­ta syys­tä. Aikais­ta­mi­ses­sa tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

Nyt käyn­nis­sä ole­vat ajan­va­rauk­set­to­mat walk-in-roko­tus­päi­vät on tar­koi­tet­tu ensi sijas­sa ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saa­jil­le. Ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä tul­laan lähiai­koi­na jär­jes­tä­mään myös 2. roko­tusan­nok­sen saa­jil­le, jol­loin omaa roko­tus­vä­liä voi halu­tes­saan lyhen­tää 8 viik­koon. Jot­ta roko­te­hä­vik­kiä ei syn­ny, 2. rokot­teen aikais­ta­mi­sel­le tul­laan jär­jes­tä­mään omat walk-in-päi­vät. Toi­nen roko­tean­nos suo­si­tel­laan ensi sijai­ses­ti annet­ta­vak­si samal­la rokot­teel­la kuin ensim­mäi­nen annos. Ajan­va­rauk­set­to­mi­na 2.annoksen walk-in-päi­vi­nä pyri­tään tar­joa­maan molem­pia käy­tös­sä ole­via mrna-rokot­tei­ta (Pfizer ja Moderna). 

Tie­do­tam­me 2. rokot­teen ajan­va­rauk­set­to­mis­ta walk-in-päi­vis­tä ja päi­vis­sä saa­ta­vil­la ole­vis­ta tehos­te­ro­kot­teis­ta myö­hem­min tarkemmin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media