omaolo.fi Rokotukset
26.01.2022

Koro­na­tar­tun­nat jat­ka­vat kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la – suo­si­tuk­set ennallaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 26.1.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron muun­nok­sen myö­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nat jat­ka­vat nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta sekä tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 d sovel­ta­mi­ses­ta on voi­mas­sa Soi­ten alueella. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kol­la todet­tiin yhteen­sä 935 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 2000 kpl ja niis­tä posi­tii­vis­ten osuus oli 27,3 %. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 1208 / 100 000.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yhtään koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Soi­ten alu­eel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ja ikäih­mi­set ovat roko­tus­ten myö­tä hyvin suo­jas­sa koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mikä näkyy mata­la­na sairaalakuormituksena.

Tar­tun­nat leviä­vät eten­kin las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Vain alle 4 % tar­tun­nois­ta on todet­tu yli 60-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos näkyy koro­na­ti­las­tois­sa siten, että suu­ri osa tar­tun­nois­ta tode­taan nyt roko­te­tuil­la. Tar­tun­to­ja tode­taan edel­leen pal­jon myös rokot­ta­mat­to­mil­la; vii­me vii­kol­la 43 % tar­tun­nois­ta todet­tiin täy­sin rokot­ta­mat­to­mil­la. Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on voi­mas­sa etä­työ­suo­si­tus sekä laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä.

Lisäk­si alue­hal­lin­to­vi­ras­to mää­rää asia­kas- ja ylei­sö­ti­lois­ta vas­taa­vat toi­mi­jat jär­jes­tä­mään tilo­jen käyt­tö siten, että asiak­kai­den, toi­min­taan osal­lis­tu­vien sekä seu­ruei­den lähi­kon­tak­tin aiheut­ta­maa koro­na­tar­tun­nan ris­kiä voi­daan ehkäistä.

Mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 23.1.2022 – 20.2.2022. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Lisä­tie­toa Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: Jos epäi­let tar­tun­taa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 2.2.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media