omaolo.fi Rokotukset
12.01.2022

Koro­na­tar­tun­nat jat­ka­vat nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la – etä­työ­suo­si­tus­ta jatkettiin

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 12.1.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron muun­nok­sen myö­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nat jat­ka­vat nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. Alu­eel­la odo­te­taan Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tös­tä viran­omais­ryh­män esi­tyk­ses­tä kos­kien 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta sisä­ti­lo­jen ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ylei­sis­sä kokouk­sis­sa sekä tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 d sovel­ta­mis­ta Soi­ten alu­eel­la. Etä­työ­suo­si­tuk­sen voi­mas­sa oloa jat­ket­tiin 31.3.2022 saakka.

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 680 / 100 000 ja 14 vuo­ro­kau­den tapaus­mää­rä 545. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin n. 2000 kpl, jois­ta 14,6 % oli posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Teho-hoi­dos­sa ei täl­lä het­kel­lä ole koronaviruspotilaita.

Vii­me vii­kol­la tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 74 %. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Ylei­siä tar­tun­nan­läh­tei­nä ovat olleet myös ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­set.   Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kui­ten­kin niin nopeas­sa kas­vus­sa, että Soi­tes­sa jou­du­taan prio­ri­soi­maan tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä ja tämän vuok­si posi­tii­vi­sen koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le ei enää voi­da enää soit­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Tar­tun­nan saa­neil­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on lyhyet toi­min­taoh­jeet sekä ohjeis­tus, mil­loin tulee olla yhtey­des­sä Soi­teen. Lisä­tie­toa Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Tar­tun­nat leviä­vät eten­kin las­ten, nuor­ten ja työi­käis­ten kes­kuu­des­sa. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta on todet­tu alle 20-vuo­tiail­la sekä 20–29-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä. Vain 7,5 % tar­tun­nois­ta on todet­tu yli 60-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos näkyy koro­na­ti­las­tois­sa siten, että val­tao­sa tar­tun­nois­ta tode­taan nyt roko­te­tuil­la. Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan, mut­ta etä­työ­suo­si­tus­ta jat­ket­tiin 31.3.2022 saak­ka. Alu­eel­la on voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­män vii­me vii­kol­la Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le esit­tä­mä esi­tys ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia kos­ke­vas­ta 10 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­ses­ta sekä tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­län 58 d sovel­ta­mi­ses­ta Soi­ten alu­eel­la on edel­leen ajan­koh­tai­nen ja asi­aan odo­te­taan AVI:n pää­tös­tä. Täl­lä het­kel­lä alu­eel­la on voi­mas­sa AVI:n 20 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­joi­tus kos­kien sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia 30.1.2022 saakka.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) tekee sel­vi­tys­tä kou­lu­lais­ten koti­tes­tauk­ses­ta. Täl­lä het­kel­lä viran­omais­ryh­mä ei näe tar­vet­ta oireet­to­mien kou­lu­lais­ten rutii­nin­omai­sel­le koti­tes­tauk­sel­le Soi­ten alu­eel­la. Oireet­to­mal­la hen­ki­löl­lä anti­gee­ni-koti­tes­tit eivät vält­tä­mät­tä löy­dä tar­tun­taa. Aiem­man suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan edel­leen kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koro­na­vi­ruk­sen anti­gee­ni-koti­tes­tit eivät vält­tä­mät­tä tun­nis­ta omik­ron­muun­nos­ta yhtä her­käs­ti aiem­piin variant­tei­hin ver­rat­tu­na, joten suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jat­ku­vat. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin Soi­teen.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vas­taan. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 19.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media