omaolo.fi Rokotukset
27.04.2022

Koro­na­tar­tun­nat las­kus­sa Soi­ten alu­eel­la – alu­eel­li­ses­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta luovutaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 27.4.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen run­saas­ti Soi­ten alu­eel­la, mut­ta tar­tun­to­jen mää­räs­sä on havait­ta­vis­sa sel­vää las­kua. Ylei­ses­tä, alu­eel­li­ses­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta luo­vu­taan, mut­ta viran­omais­ryh­mä suo­sit­te­lee edel­leen hybri­di­mal­lis­ta etätyötä. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on las­ke­nut vii­me viik­ko­jen aika­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten tes­tauk­ses­sa on todet­tu yhteen­sä 1 100 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 1 446 / 100 000 asu­kas­ta. Kaik­ki tar­tun­nat eivät kui­ten­kaan tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na tes­taus­me­ne­tel­mä­nä. Hakeu­tu­mi­nen koro­na­vi­rus­tes­tiin on vähen­ty­nyt Soi­ten alu­eel­la ja näyt­tei­tä ote­taan Soi­tes­sa nyky­ään rei­lu tuhat kap­pa­let­ta vii­kos­sa. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 49 % oli positiivisia.

Täl­lä het­kel­lä sai­raa­la­hoi­dos­sa on hoi­dos­sa yhteen­sä 16 koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­ve koro­na­vi­ruk­sen takia on kui­ten­kin vähen­ty­nyt, mut­ta las­kua perus­ter­vey­den­huol­lon vuo­deo­sas­to­kuor­mi­tuk­ses­sa ei ole vie­lä tapahtunut.

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä päät­ti lie­ven­tää alu­eel­lis­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta. Soi­ten alu­eel­la nou­da­te­taan jat­kos­sa THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta.

Kas­vo­mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän edel­leen jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jos:

  • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
  • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja
  • asioit sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • kuulut riskiryhmään ja olet tilassa, jossa ei voi välttää lähikontakteja

Soi­ten yksi­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus, eli sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta käyt­tää kas­vo­mas­kia työpaikalla.

Kos­ka alu­eel­la esiin­tyy koro­na­vi­ruk­sen lisäk­si myös influens­sa­vi­rus­ta, viran­omais­työ­ryh­mä päät­ti suo­sit­taa edel­leen hybri­di­mal­lis­ta etä­työ­tä, mikä­li se on työ­nan­ta­jan puo­les­ta mah­dol­lis­ta järjestää.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Alla ole­vat kei­not aut­ta­vat ehkäi­se­mään tar­tun­to­jen leviämistä:

  • Ota koronarokotukset. Ne suojaavat vakavalta taudilta.
  • Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti. Lisätietoa Soiten koronasivustolla: Jos epäilet tartuntaa.
  • Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vas­taan. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia jat­kos­sa tar­vit­taes­sa; seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 1.6.2022. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media