omaolo.fi Rokotukset
30.03.2022

Koro­na­tar­tun­to­ja edel­leen run­saas­ti Soi­ten alu­eel­la – laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus ja hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus yhä voimassa

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 30.3.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kuu kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etätyösuositus. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on edel­leen kor­kea Soi­ten alu­eel­la. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten tes­tauk­ses­sa on todet­tu yhteen­sä 2 222 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 2 871 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la Soi­ten näyt­tee­no­tos­sa todet­tiin yhteen­sä 1 129 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – mää­rä on pysy­nyt vas­taa­vis­sa luke­mis­sa vii­mei­set vii­kot. Kaik­ki tar­tun­nat eivät kui­ten­kaan tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na testausmenetelmänä.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Soi­tes­sa vii­koit­tain n. 2000 kap­pa­let­ta. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­tes­teis­tä jopa 57 % oli posi­tii­vi­sia. Osa näyt­teis­tä lähe­te­tään tar­kem­paan ana­lyy­siin, sekven­soin­tiin, virus­va­rian­tin sel­vit­tä­mi­sek­si. Vii­me viik­koi­na n. puo­let sekven­soi­duis­ta näyt­teis­tä on ollut omik­ro­nin BA.1 variant­tia ja puo­let BA.2 varianttia.

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on aiheut­ta­nut kuor­mi­tus­ta Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­laan ja het­kit­täin sai­raa­la­hoi­dos­sa on ollut yli 20 koro­na­po­ti­las­ta. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 18 koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei ole ollut hoi­dos­sa koro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta useam­paan viikkoon.

Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa hybri­di­mal­li­nen etä­työ­suo­si­tus sekä  laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Yksi­tyis­ti­lai­suu­det suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­väk­si hygie­niaoh­jeis­tuk­set huo­mioi­den. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Alla ole­vat kei­not aut­ta­vat ehkäi­se­mään tar­tun­to­jen leviämistä:

  • Ota koronarokotukset. Ne suojaavat vakavalta taudilta.
  • Jos sairastut, pysy kotona, kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti. Lisätietoa Soiten koronasivustolla: Jos epäilet tartuntaa.
  • Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Nel­jäs koro­na­ro­ko­te on nyt saa­ta­vil­la Soi­ten alu­eel­la kai­kil­le 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä iäk­käil­le hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le, mikä­li kol­man­nes­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kk (lisä­tie­toa 24.3.2022 jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­sa).

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia jat­kos­sa kah­den vii­kon välein, seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 13.4.2022. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media