omaolo.fi Rokotukset
16.02.2022

Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä edel­leen kor­kea Soi­ten alu­eel­la – alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 16.2.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­ta esiin­tyy edel­leen laa­jas­ti Soi­ten alu­eel­la. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan, mut­ta viran­omais­ryh­mä esit­tää Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, että tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d pykä­län voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tai­siin hel­mi­kuun loppuun. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on aset­tu­nut kor­keal­le tasol­le vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kol­la Soi­ten näyt­tee­no­tos­sa todet­tiin yhteen­sä 594 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – mää­rän on hiu­kan alhai­sem­pi kuin sitä edel­tä­väl­lä vii­kol­la. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten tes­tauk­ses­sa on todet­tu yhteen­sä 1208 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1561 / 100 000. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1572 kpl ja niis­tä posi­tii­vis­ten osuus oli 38 %. Kaik­ki tar­tun­nat eivät tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na testausmenetelmänä.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kah­dek­san koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­set suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennal­laan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa etä­työ­suo­si­tus sekä laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lin­jauk­sen mukaan ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia voi­daan ajal­la 12.2.–25.2.2022 jär­jes­tää sisä­ti­lois­sa raja­tul­la osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä, kun käy­tös­sä on istu­ma­pai­kat. Lue lisää Avin tie­dot­tees­ta.

Lisäk­si Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­sen mukaan tilo­jen käy­tös­tä vas­taa­vien toi­mi­joi­den on var­mis­tet­ta­va, että lähi­kon­tak­tin aiheut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä voi­daan vähen­tää (tar­tun­ta­tau­ti­la­ki 58d). Tilo­jen osal­ta pää­tös­tä on nou­da­tet­ta­va, jos kysees­sä on yli 10 hen­ki­lön sisä­ti­la tai yli 50 hen­ki­lön ulko­ti­la. Tilo­jen käy­tös­tä vas­taa­vien toi­mi­joi­den on var­mis­tet­ta­va kir­jal­li­sel­la suun­ni­tel­mal­la, että lähi­kon­tak­tin aiheut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä voi­daan vähen­tää. Tämä mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 23.1.ꟷ20.2.2022. Viran­omais­ryh­mä esit­tää, että mää­räys­tä jat­ket­tai­siin 28.2.2022 saakka.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/. Alu­eel­lis­ten suo­si­tus­ten ja rajoi­tus­ten tavoit­tee­na on hil­li­tä epi­de­mi­aa, mut­ta niis­tä pyri­tään luo­pu­maan asteit­tain koro­na­vi­ruse­pi­de­mia­ti­lan­ne huomioiden.

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Lisä­tie­toa Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: Jos epäi­let tar­tun­taa.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.2.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media