omaolo.fi Rokotukset
23.02.2022

Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä kas­vus­sa – yksi­lön vas­tuu koros­tuu suo­si­tus­ten ja mää­räys­ten keventyessä

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 23.2.2022 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on läh­te­nyt jäl­leen hie­noi­seen kas­vuun Soi­ten alu­eel­la. Viran­omais­ryh­mä ei esi­tä Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d pykä­län voi­mas­sao­loa­jan jat­ka­mis­ta, mut­ta koros­taa jokai­sen omaa vas­tuu­ta tar­tun­to­jen ehkäi­sys­sä. Soi­ten alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etätyösuositus. 

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on läh­te­nyt kas­vuun Soi­ten alu­eel­la. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten tes­tauk­ses­sa on todet­tu yhteen­sä 1330 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 1718 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­me vii­kol­la Soi­ten näyt­tee­no­tos­sa todet­tiin yhteen­sä 650 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1715 kpl ja niis­tä posi­tii­vis­ten osuus oli 38 %. Kaik­ki tar­tun­nat eivät tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na testausmenetelmänä.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yhdek­sän koro­na­po­si­tii­vis­ta poti­las­ta. Teho-osas­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus on päät­ty­mäs­sä, mut­ta viran­omais­työ­ryh­mä suo­sit­taa, että työ­nan­ta­jat hyö­dyn­täi­si­vät hybri­di­mal­lis­ta etä­työ­tä edel­leen Soi­ten alu­eel­la mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Yksi­tyis­ti­lai­suu­det suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­väk­si hygie­niaoh­jeis­tuk­set huomioiden.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lin­jauk­sen mukaan ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia voi­daan ajal­la 12.2.–25.2.2022 jär­jes­tää sisä­ti­lois­sa raja­tul­la osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä, kun käy­tös­sä on istu­ma­pai­kat. Lue lisää Avin tie­dot­tees­ta. Lisäk­si alue­hal­lin­to­vi­ras­to on jat­ka­nut tilo­jen ter­veys­tur­val­lis­ta käyt­töä kos­ke­vaa mää­räys­tä (tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d pykä­lä) Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la (pl. Reis­jär­ven kun­ta) hel­mi­kuun lop­puun. Lue lisää Avin tie­dot­tees­ta. Viran­omais­ryh­mä ei esi­tä Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d pykä­län voi­mas­sao­loa­jan jat­ka­mis­ta, mut­ta koros­taa jokai­sen omaa vas­tuu­ta tar­tun­to­jen ehkäisyssä.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/. Val­ta­kun­nal­lis­ten suo­si­tus­ten keven­tyes­sä ja alu­eel­lis­ten rajoi­tus­ten päät­tyes­sä jokai­sen yksi­lön oma vas­tuu tar­tun­to­jen ehkäi­sys­sä koros­tuu. Alla ole­vat kei­not aut­ta­vat ehkäi­se­mään tar­tun­to­jen leviämistä:

  • Ota koronarokotukset. Ne suojaavat vakavalta taudilta.
  • Jos sairastut, pysy kotona kunnes olet terve. Tee tarvittaessa kotitesti. Lisätietoa: Jos epäilet tartuntaa.
  • Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vas­taan. Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 2.3.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media