omaolo.fi Rokotukset
01.06.2020

Koro­na­tie­do­te 1.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­nan saa­neet ovat lie­vä­oi­rei­sia ja sai­ras­ta­vat koto­na. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 26 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osastohoidossa.

Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta vii­kon­lop­pui­sin ja pyhi­nä vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olen­nai­ses­ti. Esi­mer­kik­si vii­kon­lop­pu­na tode­tuis­ta uusis­ta posi­tii­vi­sis­ta koro­na­tes­ti­tu­lok­sis­ta tie­do­tam­me vas­ta arke­na, mikä­li tulok­set eivät ole jol­lain taval­la poik­kea­via tai aiheu­ta eri­tyis­tä riskiä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media