omaolo.fi Rokotukset
12.06.2020

Koro­na­tie­do­te 12.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Val­mius­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin, että Soi­tes­sa luo­vu­taan syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön muka­nao­loon liit­ty­vis­tä rajoit­teis­ta 15.6.2020 läh­tien. Tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua ala­tie- ja sek­tio­syn­ny­tyk­seen, syn­ny­tyk­sen käyn­nis­tyk­seen ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen hoi­toon, mikä­li hänel­lä ei ole tar­tun­ta­tau­din oirei­ta. Tuki­hen­ki­lö pää­see myös seu­lon­tault­ra­ää­ni­tut­ki­muk­siin sekä äitiys­po­likli­nik­ka­käyn­neil­le. Syn­nyt­tä­jän muka­na voi olla yksi tuki­hen­ki­lö ker­ral­laan. Tuki­hen­ki­lön tulee nou­dat­taa koro­na­ti­lan­teen edel­lyt­tä­miä hygieniaohjeistuksia.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut mui­ta muu­tok­sia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media