omaolo.fi Rokotukset
15.06.2020

Koro­na­tie­do­te 15.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu vii­kon­lo­pun tai tämän päi­vän aika­na Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Vie­rai­lu­kiel­to­ja pure­taan edel­leen Soi­ten yksi­köis­sä. Vam­mais­pal­ve­luis­sa vie­rai­lu­kiel­lot pure­taan kevyem­mis­sä asu­mi­syk­si­köis­sä kuten tukia­sun­nois­sa ja pal­ve­lua­su­mi­ses­sa (pois lukien tehos­tet­tu pal­ve­lua­su­mi­nen). Vie­rai­li­joi­ta saa olla 1–2 ker­ral­laan. Vie­rai­li­joi­den on olta­va ter­vei­tä ja nou­da­tet­ta­va koro­naan liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia. Asu­mi­syk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­ta opas­taa vie­rai­li­joi­ta tarkemmin. 

Val­mius­ryh­mä lin­ja­si myös, että kes­kus­sai­raa­lan neu­ro­lo­gi­sen kun­tou­tu­mi­sen osas­tol­la (”Neku”-osastolla) voi­daan lie­ven­tää vie­rai­lu­kiel­toa samaan tapaan kuin Vam­mais­pal­ve­luis­sa. Kun­tou­tus­osas­tol­la sal­li­taan 1–2 vie­rai­li­jaa ker­ral­laan ja hei­dän on olta­va ter­vei­tä ja nou­da­tet­ta­va koro­naan liit­ty­viä hygieniaohjeistuksia.

Muu­ten vie­rai­lu­kiel­lot ovat vie­lä voi­mas­sa kes­kus­sai­raa­lan osas­toil­la. Näi­den lie­ven­tä­mi­sen suh­teen odo­te­taan, mitä poik­keus­o­lois­ta lin­ja­taan Suo­mes­sa lähiaikoina.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taus­ta päi­vi­tet­tiin vam­mais­pal­ve­lui­den osalta. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media