omaolo.fi Rokotukset
17.06.2020

Koro­na­tie­do­te 17.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Vie­rai­lu­kiel­to­ja pure­taan edel­leen Soi­ten yksi­köis­sä. Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la ja Kan­nuk­ses­sa siir­ry­tään vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin. Sai­raa­lan ja yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la sal­li­taan 1–2 vie­rai­li­jaa, joi­den tulee olla täy­sin oireet­to­mia. On tär­ke­ää muis­taa, että osas­toil­la on vaka­vas­ti sai­rai­ta poti­lai­ta. Vie­rai­li­jan on käy­tet­tä­vä kirur­gis­ta suu-nenä­suo­jain­ta ja huo­leh­dit­ta­va koro­naoh­jei­den mukai­ses­ta hygie­nias­ta. Osas­tot ovat varan­neet kirur­gi­sia suu-nenä­suo­jai­mia vie­rai­li­joil­le jaet­ta­vik­si. Vie­rai­luoh­jei­ta tar­ken­ne­taan tar­vit­taes­sa val­ta­kun­nal­lis­ten ohjei­den mukaan. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media