omaolo.fi Rokotukset
18.04.2020

Koro­na­tie­do­te 18.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään.  Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rauhallisena.

Koro­na­val­mius­ryh­mä tie­dot­taa Soi­ten Huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­ta saa­mis­ta suojaimista

Huol­to­var­muus­kes­kus on toi­mit­ta­nut suu-nenä­suo­jai­mia myös Soi­ten alu­een käyt­töön. Medias­sa on ollut esil­lä Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen ”laa­tu­poik­kea­ma”, joka kos­kee NIDY-merk­ki­siä suu- ja nenä­suo­jai­mia. Näi­den suo­jai­mien on todet­tu aiheut­ta­van aller­gi­sia oirei­ta käyt­tä­jil­le. Soi­ten alu­eel­le ei ole toi­mi­tet­tu aller­gi­aa aiheut­ta­via NIDY-merk­ki­siä suo­jai­mia. Soi­tel­le Huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­ta toi­mi­te­tut suo­jai­met ovat ”HVK_W truworth_face” ‑merk­ki­siä suo­jai­mia, joi­ta voi­daan käyt­tää mm. koti­hoi­don ja pal­ve­lua­su­mi­sen tehtävissä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media