omaolo.fi Rokotukset
18.06.2020

Koro­na­tie­do­te 18.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 31 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen vie­rai­luoh­jeet säi­ly­vät nykyi­sel­lään. Tapaa­mis­mah­dol­li­suuk­sia pyri­tään jär­jes­tä­mään kai­kil­le asuk­kail­le ja omai­sil­le tur­val­li­ses­ti nykyi­seen tapaan. Tapaa­mi­sis­sa suo­si­taan ensi sijas­sa ulkoi­lua. Jos tapaa­mis­ta ei voi­da jär­jes­tää ulko­ti­lois­sa asuk­kaan kun­non takia, niin tapaa­mi­nen pyri­tään jär­jes­tä­mään eri­tyis­jär­jes­te­lyin koro­na­suo­jau­tu­mi­ses­ta huo­leh­tien. Asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köt opas­ta­vat asuk­kai­den lähei­siä tar­kem­min vie­rai­lun suhteen.

Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la ja Kan­nuk­ses­sa (nk. ter­veys­kes­kus­vuo­deo­sas­tot) on siir­ryt­ty vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin, kuten eilen tie­do­tim­me.

Tie­do­tam­me täs­tä läh­tien koro­na-asiois­ta vain tar­peen mukaan, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu, eli sään­nöl­li­ses­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta luovutaan.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media