omaolo.fi Rokotukset
19.03.2020

Koro­na­tie­do­te 19.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suunnitellusti.

Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen, eikä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole saa­tu Soi­ten alu­eel­le vii­me vii­kon­lo­pun kah­den posi­tii­vi­sen tulok­sen jäl­keen. Näyt­tei­tä on otet­tu. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja –puhe­li­mes­sa ei ole ollut ruuhkaa.

Oma tes­taus­lai­te on tulos­sa, mut­ta tar­kem­pi aika­tau­lu ei ole vie­lä selvinnyt.

Soi­ten yksi­köis­sä on rau­hal­lis­ta ja hen­ki­lö­kun­nal­la on hyvä asen­ne. Hen­ki­lös­töä on kar­toi­tet­tu ja uudel­leen­si­joi­tet­tu sin­ne, mis­sä hen­ki­lö­kun­taa tul­laan tar­vit­se­maan eni­ten, ja tämä työ jat­kuu edel­leen. Hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­sia on lisät­ty epi­de­mia­ti­lan­tee­seen varau­tu­mi­sen näkökulmasta. 

Net­tiin on lai­tet­tu ilmoi­tus, jon­ka kaut­ta elä­köi­ty­neet sekä muut vapaa­na ole­vat ammat­ti­lai­set voi­vat ilmoit­tau­tua Soi­teen töihin.

Etä­työ­tä teh­dään etä­työ­oh­jeen mukai­ses­ti esi­mie­hen val­von­nas­sa. Heil­le, jot­ka eivät voi teh­dä etä­työ­tä, laa­di­taan opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­li­pa­ket­ti, jota voi­vat alkaa käy­mään läpi. 

Hoi­don ja hoi­van yksi­köi­tä on kar­toi­tet­tu sen perus­teel­la, mitä yksi­köi­tä voi­daan tar­peen mukaan muut­taa koro­na­po­ti­lail­le sopi­vik­si. Tätä työ­tä jat­ke­taan ja asias­ta tie­do­te­taan myö­hem­min tarkemmin. 

Lisäk­si ollaan perus­ta­mas­sa ns. koti­ko­ro­na-tii­mi, joka kes­kit­tyy infek­tio­po­ti­lai­den koti­hoi­toon. Tätä val­mis­tel­laan Hoi­don ja hoi­van toimialueella. 

Ajan­ta­sai­set aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set löy­ty­vät Soi­ten tie­dot­tees­ta:
https://korona.soite.fi/soiten-poikkeavat-aukioloajat-koronavirusepidemian-johdosta‑2/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media